قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران


ماده 1
(از قوانین)

تعریف سازمان: سازمان نظام پرستارى جمهورى اسلامى ایران كه در این قانون سازمان نامیده مى شود سازمانى است مستقل داراى هویت حقوقى كه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و وظایف سازمان »مقرر در این قانون« تشكیل مى گردد.
ماده 2
(از قوانین)

اهداف سازمان:
1- تلاش در جهت اصلاح، رشد و تعالى حرفه پرستارى.
2- تلاش براى حفظ حقوق پرستاران و مردم در قبال خدمات پرستارى.
3- كوشش در جهت برقرارى، حفظ و حمایت از حقوق مادى، معنوى و صنفى پرستاران.
4- تلاش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت و آموزش حین خدمت پرستاران.
5- آشنا ساختن جامعه نسبت به وظایف و نوع خدمات پرستاران.
6- تلاش در جهت اجراى موازین و ارزش هاى اسلامى در بخش پرستارى.
7- كوشش به منظور اجراى صحیح و دقیق مقررات و اخلاق امور پزشكى در بخش پرستارى.
8- همكارى با سازمانها و مؤسسات قانونى در كشور و در مجامع بین المللى.
فصل دوم
(از قوانین)

وظایف و اختیارات
ماده 3
(از قوانین)

وظایف و اختیارات سازمان در رسیدن به اهداف خود به این شرح مى باشد:
1- همكارى در تهیه و تعیین استانداردهاى آموزشى سطوح مختلف پرستارى.
2- همكارى در تعیین تعداد و نحوه پذیرش دانشجویان پرستارى در دانشگاههاى كشور.
3- تلاش به منظور ارتقاء كیفى مهارتها و دانش فارغ التحصیلان پرستارى.
4- كمك به ایجاد گسترش زمینه هاى پژوهشى و تحقیقات علمى پرستارى در كشور و استفاده مفید و كارآمد از دستاوردهاى این تحقیقات.
5- همكارى در تعیین استانداردهاى خدمات و شرح وظایف رده هاى مختلف پرستارى.
6- همكارى براى نظارت، كنترل و ارزشیابى نحوه ارائه خدمات و رعایت قوانین و مقررات پرستارى.
7- تعیین ضوابط براى صدور، تمدید یا لغو كارت عضویت در سازمان.
8- همكارى در تعیین راههاى تبادل علمى، تحقیقاتى و حرفه اى با سازمانهاى قانونى داخل كشور و نیز با سایر كشورها و مجامع علمى و حرفه اى بین المللى به منظور ارتقاء كیفیت آموزشى و خدماتى پرستارى.
9- ارائه گزارش كارشناسى در مورد تخلفات پرستارى كه از سوى سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ایران براى مشاوره به این سازمان ارجاع گردیده است.
10- همكارى در تدوین مقررات براى تأمین حقوق حرفه اى، حفظ و ارتقاء شئون اجتماعى پرستاران.
فصل سوم
(از قوانین)

تشكیلات
ماده 4
(از قوانین)

تشكیلات سازمان به شرح زیر مى باشد.
1- شوراى عالى
2- رئیس كل
3- هیأت مدیره
4- دبیرخانه شوراى عالى
5- كمیسیونهاى داخلى و هیأتهاى كارشناسى رسیدگى به تخلفات
ماده 5
(از قوانین)

اعضاى شوراى عالى عبارتند از:
الف - بیست و پنج نفر عضو اصلى و پنج نفر عضو على البدل از كادر پرستارى كه تركیب اعضاء اصلى به ترتیب زیر است: هجده نفر كارشناس و بالاتر، پنج نفر بهیار، یك نفر كاردان اتاق عمل و یك نفر كاردان هوشبرى كه با رأى اكثریت مجمع نمایندگان هیأتهاى مدیره شهرستانها انتخاب مى شوند.
ب - یك نفر نماینده به معرفى كمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شوراى اسلامى (به عنوان ناظر) و دو نفر پرستار به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، یك نفر پرستار نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران به انتخاب ستاد فرماندهى كل قوا و نماینده اى به معرفى سازمان پزشكى قانونى كشور.
تبصره 1- اعضاء على البدل شامل سه نفر پرستار، یك نفر بهیار و یك نفر كاردان اتاق عمل یا هوشبرى خواهند بود كه حائزین اكثریت آراء پس از اعضاء اصلى در رشته خود شده باشند.
تبصره 2- هیأتهاى مدیره شهرستانهاى داراى پانصد شركت كننده در انتخابات نظام پرستارى یك نفر از اعضاى هیأت مدیره را جهت تشكیل مجمع نمایندگان معرفى خواهند نمود. شهرستانهاى داراى هزار شركت كننده، دو نفر به ازاى هر پانصد نفر اضافى یك نفر دیگر معرفى خواهند نمود. مجمع نمایندگان از بین كاندیداهاى واجد صلاحیت اعضاء انتخابى شوراى عالى را به صورت مستقیم و كتبى برمى گزینند.
تبصره 3- جلسات شوراى عالى نظام پرستارى كه حداقل هر دو ماه یك بار تشكیل مى شود با حضور دو سوم اعضاء شورا رسمى است و تصمیمات اخذ شده با اكثریت آراء معتبر و براى واحدهاى تابعه ذى ربط لازم الاجراء است.
تبصره 4- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و معاونین ایشان و همچنین مدیر كل پرستارى وزارتخانه مى توانند در جلسات شوراى عالى بدون حق رأى شركت و اظهار نظر نمایند.
تبصره 5- شوراى عالى نظام پرستارى داراى یك رئیس، دو نایب رئیس، یك نفر دبیر خواهد بود كه از بین اعضاء شورا با رأى اكثریت نسبى براى مدت دو سال انتخاب مى شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 6- شوراى عالى نظام پرستارى داراى كمیسیونهاى مشورتى است كه تعداد و وظایف آنها توسط شوراى عالى نظام پرستارى تعیین خواهد شد.
ماده 6
(از قوانین)

رئیس كل سازمان كه مسئولیت اجراى مصوبات شوراى عالى و اداره امور سازمان به شرح مذكور در ماده (14) را بر عهده دارد یك نفر پرستار و عضو شوراى عالى سازمان با حداقل مدرك كارشناسى است كه با رأى اكثریت مطلق اعضاء به مدت چهار سال انتخاب مى شود انتخاب مجدد وى بالامانع است. تبصره - نحوه رسیدگى به استعفا و یا استیضاح رئیس كل سازمان با درخواست حداقل هفت نفر از اعضاء شوراى عالى قابل طرح است و تابع آئین نامه داخلى شورا خواهد بود.
ماده 7
(از قوانین)

در شهرستانهائى كه حداقل تعداد مشمولان ماده (16) این قانون دویست نفر (كه حداقل یك پنجم آنان كارشناس و بالاتر) باشند هیأت مدیره شهرستان تشكیل خواهد شد. تبصره - جلسات هیأت مدیره شهرستان حداقل هر ماه یك بار تشیكل مى شود و با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمى است و تصمیمات اخذ شده با اكثریت آراء معتبر است.
ماده 8
(از قوانین)

هیأت مدیره شهرستان مركب از نه نفر عضو اصلى و سه نفر عضو على البدل به شرح زیر مى باشد:
1- شش نفر پرستار (حداقل دو نفر كادر آموزشى)
2- دو نفر بهیار
3- یك نفر كاردان اتاق عمل یا هوشبرى
تبصره 1- چنانچه انتخاب كاردان (اتاق عمل یا هوشبرى) صورت نپذیرد به جاى آن پرستار انتخاب خواهد شد.
تبصره 2- براى هر كدام از بندهاى (1)، (2) و (3) یك عضو على البدل انتخاب خواهد شد.
تبصره 3- هیأت مدیره نظام پرستارى شهرستان مركز استان عهده دار وظایف هیأت مدیره نظام پرستارى شهرستانهاى تابعه استان كه در آن هیأت مدیره نظام پرستارى تشكیل نشده است نیز مى باشد.
تبصره 4- چنانچه مركز استان و شهرستانهاى تابعه فاقد نظام پرستارى باشند، رسیدگى به مسائل مربوط به آنها به عهده نظام پرستارى شهرستان یا مركز استانى خواهد بود كه از سوى شوراى عالى نظام پرستارى مشخص مى گردد.
ماده 9
(از قوانین)

رئیس هیأت مدیره نظام پرستارى هر یك از شهرستانها، یكى از اعضاء هیأت مدیره با حداقل مدرك كارشناسى خواهد بود كه با پیشنهاد اكثریت مطلق اعضاء و حكم رئیس كل سازمان به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد. عزل وى به عهده رئیس كل سازمان مى باشد.
ماده 10
(از قوانین)

دبیرخانه سازمان نظام پرستارى، در سازمان مركزى كه در تهران است مستقر مى باشد.
ماده 11
(از قوانین)

بودجه سازمان نظام پرستارى از محل حق عضویت اعضاء، هدایا و كمكهاى اشخاص حقیقى و حقوقى تأمین مى گردد.
ماده 12
(از قوانین)

میزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضاء و دیگر مقررات ادارى و مالى سازمان و نحوه خرج بودجه پس از تصویب شوراى عالى به مرحله اجرا درخواهد آمد.
ماده 13
(از قوانین)

وظایف شوراى عالى به شرح زیر مى باشد:
1- تصویب پیشنهادهاى كمیسیونهاى مشورتى.
2- همكارى و هماهنگى با نهادها و مؤسسات ذى ربط در امور پرستارى.
3- تصویب بودجه سالانه هیأت مدیره شهرستانها.
4- نظارت بر حسن اجراى مصوبات.
5- نظارت بر عملكرد نظام پرستارى شهرستانها.
6- رسیدگى به تخلفات انضباطى هیأت مدیره نظام پرستارى شهرستانها و برقرارى هماهنگى لازم بین آنها.
7- تصویب آئین نامه هاى لازم جهت اداره سازمان و تسهیل انجام وظایف محوله.
8- انحلال هیأت مدیره شهرستانها در موارد ذیل:
الف - عدول و تخطى از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شوراى عالى.
ب - عدم تشكیل غیر موجه چهار جلسه متوالى و یا شش جلسه متناوب كه تشخیص غیر موجه بودن آن به عهده شوراى عالى است.
تبصره 1- اداره جلسات شوراى عالى، نظارت بر عملكرد و هماهنگى بین كمیسیونها و پیگیرى حسن اجراى مصوبات و به عهده رئیس یا نائب رئیس شوراى عالى خواهد بود.
تبصره 2- دبیر شوراى عالى مسئول تشكیل جلسات و اداره دبیرخانه سازمان خواهد بود.
ماده 14
(از قوانین)

وظایف رئیس كل سازمان به شرح زیر مى باشد:
1- اجراى مصوبات شوراى عالى و مفاد قانون تشكیل سازمان نظام پرستارى.
2- ریاست عالى امور مالى - ادارى و صندوقهاى رفاه و تعاون.
3- صرف هزینه هاى سازمان بر طبق مصوبات شوراى عالى نظام پرستارى.
4- تأیید و صدور حكم رؤساى نظام پرستارى شهرستانهایى كه توسط هیأت مدیره آن شهرستان پیشنهاد شده است عزل آنان نیز به عهده وى مى باشد.
ماده 15
(از قوانین)

وظایف هیأت مدیره شهرستانها بشرح زیر است:
1- هیأت مدیره هر شهرستان كلیه اختیارات و وظایف سازمان را در محدوده آن شهرستان عهده دار خواهد بود.
2- ارائه طرحها و پیشنهادات به كمیسیونهاى مشورتى شوراى عالى.
3- پیگیرى و نظارت بر حسن اجراى مصوبات شوراى عالى.
4- پیشنهاد بودجه سالیانه نظام پرستارى شهرستان به شوراى عالى پرستارى و هزینه آن پس از تصویب طبق آیین نامه مصوب شوراى عالى.
فصل چهارم
(از قوانین)

عضویت و انتخابات
الف
(از قوانین)

شرایط عضویت
ماده 16
(از قوانین)

كلیه اتباع ایرانى پرستار، بهیار، كاردان اتاق عمل، كاردان هوشبرى و رده هاى وابسته پرستارى مى توانند عضو سازمان باشند. تبصره - اعضاء سازمان همه ساله مبلغى را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود. میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء مطابق دستورالعملى خواهد بود كه توسط شوراى عالى نظام پرستارى تهیه مى گردد.
ب
(از قوانین)

انتخابات
ماده 17
(از قوانین)

انتخابات براى اولین دوره حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با اعلام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و براى دوره هاى بعد سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام رئیس كل سازمان همزمان با تشكیل هیأت مركزى نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد. تبصره - انتخابات هیأت مدیره نظام پرستارى شهرستانهایى كه منحل گردیده و یا توسط هیأت مركزى نظارت، انتخابات آنها ابطال گردیده است، حداكثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگى هیأت نظارت و با رعایت سایر مواد قانونى انجام مى پذیرد.
ماده 18
(از قوانین)

تركیب هیأت مركزى نظارت بر انتخابات كه براى مدت چهار سال انتخاب مى گردند بشرح زیر خواهد بود:
1- دو نفر به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكى.
2- دو نفر نماینده به عنوان ناظر با معرفى كمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شوراى اسلامى.
3- یك نفر نماینده وزارت كشور.
4- یك نفر نماینده دادستان كل كشور به عنوان ناظر.
5- دو نفر نماینده سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ایران.
ماده 19
(از قوانین)

هیأت مركزى نظارت وظایف زیر را دارا مى باشد:
1- انتخاب سه الى پنج نفر اعضاى هیأتهاى نظارت بر انتخابات نظام پرستارى شهرستان و انتخابات شوراى عالى نظام پرستارى و عزل و نصب آنان.
2- نظارت برحسن انجام انتخابات در حوزه هاى انتخابى.
3- بررسى نهایى صلاحیت نامزدهاى عضویت در هیأت مدیره شهرستانها و شوراى عالى و ابلاغ نظر هیأت مركزى به هیأتهاى اجرایى انتخابات.
4- رسیدگى به شكایات انتخاباتى در چارچوب مواد قانونى و آیین نامه هاى مربوطه.
5- رسیدگى به شكایات نامزدهایى كه صلاحیت آنها به تأیید هیأتهاى نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها.
6- توقف یا ابطال تمام و یا قسمتى از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونى و دستورالعملهاى مربوطه این قانون رأساً و یا با پیشنهاد هیأتهاى اجرایى یا هیأتهاى نظارت حوزه انتخاباتى.
7- تأیید نهایى حسن انجام انتخابات هیأت مدیره نظام پرستارى شهرستانها و اعضاء شوراى عالى نظام پرستارى و امضاء اعتبار نامه منتخبین.
8- رسیدگى به شكایات و اعتراضات كتبى افراد در مورد تأیید صلاحیت نامزدهاى عضویت در هیأتهاى مدیره نظام پرستارى و تجدید نظر در آنها.
تبصره - هیأت مركزى نظارت مى تواند طبق دستورالعملى كه تهیه مى نماید تمام یا قسمتى از وظایف مقرر در این ماده را به هر یك از هیأتهاى نظارت بر انتخابات هیأت مدیره نظام پرستارى شهرستانها و شوراى عالى نظام پرستارى تفویض نماید.
ماده 20
(از قوانین)

برگزارى انتخابات هیأت مدیره نظام پرستارى شهرستانها و اعضاء شوراى عالى نظام پرستارى به عهده هیأتهاى اجرایى انتخابات مربوطه بوده كه تركیب، نحوه تشكیل و نحوه كار آنها و كیفیت و نحوه برگزارى انتخابات مربوطه طبق آیین نامه اى خواهد بود كه توسط شوراى عالى نظام پرستارى تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خواهد رسید. تبصره - آیین نامه مذكور در اولین دوره انتخابات توسط هیأت مركزى نظارت تهیه و تدوین شده و پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به مرحله اجرا در مى آید.
ماده 21
(از قوانین)

شرایط انتخاب كنندگان عبارت است از: 1- دارا بودن شرایط عضویت. 2- داشتن كارت عضویت در سازمان نظام پرستارى، در دوره اول انتخابات، داشتن گواهى مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى كافى است. 3- ساكن بودن در شهرستان منطقه انتخاباتى در زمان انتخابات به تأیید هیأت مدیره آن شهرستان یا شبكه بهداشت و درمان شهرستان.
ماده 22
(از قوانین)

شرایط انتخاب شوندگان هیأتهاى مدیره نظام پرستارى شهرستانها و شوراى عالى نظام پرستارى به شرح زیر است: 1- دارا بودن شرایط عضویت در سازمان نظام پرستارى. 2- عدم سابقه محكومیت كه منجر به محرومیت از حقوق اجتماعى باشد. 3- داشتن حداقل سه سال سابقه سكونت یا اشتغال در حوزه انتخابیه. 4 - عدم تجاهر به فسق و نداشتن فساد اخلاقی و مالی. 5 - التزام عملی به اسلام و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره 1 - اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احكام دین اعتقادی خود می باشند مشروط به این كه تجاهر به نقض احكام اسلامی را ننمایند. تبصره 2 - اعضای هیأتهای نظارت و اجرایی نمی توانند جزء انتخاب شوندگان باشند.
فصل پنجم
(از قوانین)

موارد متفرقه
ماده 23
(از قوانین)

به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری و رده های وابسته به آن هیأت مدیره در مركز و شهرستانها دارای هیأتهای كارشناسی می باشد كه مطابق بند (9) ماده (3) این قانون به عنوان مشاور سازمان نظام پزشكی عمل خواهد كرد.
ماده 24
(از قوانین)

موارد تخلف و مجازاتهای آن مطابق با قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374.10.20 و توسط هیأتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد.
ماده 25
(از قوانین)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مسؤول برگزاری انتخابات هیأت مدیره شهرستانها و اعضاء انتخابی شورای عالی از طریق هیأتهای اجرایی انتخابات با رعایت مواد این قانون خواهد بود.
ماده 26
(از قوانین)

دادگاههای جمهوری اسلامی ایران مجازند در هر یك از شهرستانها حداقل بیست و چهار ساعت قبل از احضار و جلب هر یك از شاغلین پرستاری به دادگاه به خاطر رسیدگی به اتهام ناشی از قصور حرفه ای، به غیر از مواردی كه با تشخیص قاضی بیم تبانی یا فرار و یا امحاء آثار جرم می رود مراتب را به اطلاع هیأت بدوی انتظامی نظام پزشكی شهرستان مربوطه برسانند.
ماده 27
(از قوانین)

تمام و یا آن قسمت از قوانین كه مغایر با این قانون است ملغی الاثر می باشد.
ماده 28
(از قوانین)

شورای عالی سازمان موظف است ظرف شش ماه پس از تشكیل، نشانه ( آرم) سازمان را تهیه و به تصویب برساند. قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ یازدهم آذر ماه یكهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380.9.21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. مهدی كروبی رئیس مجلس شورای اسلامی