آیین نامه تاسیس مراكز رادیولوژی

آیین نامه تاسیس مراكز رادیولوژی

ماده 1
(از آیین نامه ها) رادیولوژى رشته اى از طب است كه از انرژى اشعه اى در تشخیص بیماریها استفاده مى نماید.
ماده 2
(از آیین نامه ها) مركز رادیولوژى كه در این آیین نامه به اختصار مركز» نامیده مى شود به محل گفته مى شود كه براى انجام آزمایشهاى پرتوشناسى بطور مستقل ایجاد مى گردد و چنانچه در یكى از مراكز درمانى و بهداشتى مستقر شود بخش رادیولوژى نامیده خواهد شد.
ماده 3
(از آیین نامه ها) متخصص رادیولوژى به كسى اطلاق مى شود كه علاوه بر داشتن درجه دكترا در طب داراى دانشنامه یا گواهینامه رسمى تخصصى تأیید شده از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى (وزارت علوم، تحقیقات و فن آورى در خصوص دانش آموختگان سالهاى گذشته) باشد.
ماده 4
(از آیین نامه ها) كارمند فنى به كسى اطلاق مى شود كه دوره پرتوشناسى تشخیصى (رادیولوژى) را در یكى از مراكز دانشگاهى داخل و یا خارج از كشور گذرانده و موفق به اخذ مدرك كارشناسى یا كاردانى شده باشد (مدرك دانش آموختگان خارج از كشور بایستى به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى برسد.)
ماده 5
(از آیین نامه ها) حفاظت در برابر اشعه هاى یونیزان عبارتست از ایجاد و كنترل تأسیسات و تجهیزات فنى لازم و انتخاب روش مناسب كار به منظور حفاظت از پرتوگیرى افرادیكه به نحوى در داخل و اطراف هر موسسه یا بخش رادیولوژى حضور و یا تردد دارند.
ماده 6
(از آیین نامه ها) پروانه هاى تأسیس و مسئول فنى پروانه هاى قانونى هستند كه از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى پس از تصویب كمیسیون قانونى بعنوان مجوز فعالیت هر مركز صادر مى شوند.
ماده 7
(از آیین نامه ها) در این آیین نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، وزارت» به دانشگاه یا دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشت - درمانى دانشگاه / دانشكده» به كمیسیون تشخیص امور پزشكى موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكى، داروئى، مواد خوردنى و آشامیدنى مصوب سال 1334 (با اصلاحات بعدى) كمیسیون قانونى» و به پروانه هاى تأسیس و مسئولان فنى پروانه هاى قانونى» گفته مى شود.
فصل دوم
(از آیین نامه ها) شرایط تأسیس و بهره بردارى
ماده 8
(از آیین نامه ها) اجازه تأسیس موسسه رادیولوژى به اشخاص حقیقى، حقوقى، موسسات خیریه و شركتهاى تعاونى خدمات بهداشتى، درمانى با تصویب كیمسیون قانونى و پس از اخذ موافقت اصولى از وزارت داده مى شود.
تبصره 1- موسس بایستى مدرك تخصصى رادیولوژى Ph.D، كارشناسى ارشد و كارشناسى رادیولوژى را داشته باشد.
تبصره 2- اشخاص حقوقى بایستى دراى اساسنامه تأیید شده از سوى مراجع ذیصلاح بوده و در آن اركان، تشكیلات، شرح وظایف و اختیارات هیأت مدیره و نحوه انتخاب آن، منابع مالى، شرایط عضویت و نحوه انحلال آن پیش بینى و فرد یا افراد واجد شرایط بعنوان موسس را معرفى نمایند.
تبصره 3 - به هر فرد واجد شرایط (حقیقى یا حقوقى) بیش از یك پروانه تأسیس داده نمى شود. ضمناً یك نفر نمى تواند بطور همزمان موسس یك مركز رادیولوژى و مسئول فنى مركز دیگر اشد. موسس یا موسسین بایستى حداقل براى یك نوبت كارى مسئولیت فنى و یا همكارى مركز مربوطه را تقبل نمایند.
تبصره 4- كلیه موسسات و بخشهاى رادیولوژى موجود مكلفند حداكثر ظرف مدت یك سال پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه و با هماهنگى دانشگاهها / دانشكده هاى ذیربط وضعیت خود را با شرایط و ضوابط مندرج در این آیین نامه تطبیق دهند.
تبصره 5- مراكز رادیولوژى نمى توانند مركز دیگرى بنام شعبه دایر نمایند.
تبصره 6- در زمان تاسیس و تمدید پروانه تاسیس ارائه گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر و نیز گواهى عدم سوء پیشینه كیفرى كلیه كاركنان و فنى و ادارى مركز ضروریست.
ماده 9
(از آیین نامه ها) محل تأسیس مركز باید پس از اخذ موافقت اصولى و قبل از هر گونه اقدام تأسیساتى مورد بازدید و تأیید معاونت درمان داشنگاه / دانشكده مربوطه قرار گیرد. همچنین مراتب از سوى دفتر سلامت محیط كار و سایر واحدهاى ذیصلاح بررسى و در صورت تأیید نسبت به اجراى عملیات مقدماتى بر مبناى مفاد قرار داد تأسیس منعقده و سایر ضوابط و مقررات اقدام خواهد شد.
تبصره 1- دفتر سلامت محیط كار و سایر واحدهاى ذیصلاح مى بایست هماهنگى لازم با سازمان انرژى اتمى ایران در خصوص تعیین و رعایت ضوابط و استانداردهاى حفاظتى موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه را بنمایند.
تبصره 2- سطح بندى خدمات از جمله تعیین فاصله بین موسسات رادیولوژى و تعیین تعداد جمعیت و غیره براساس مقررات مصوب وزارت انجام خواهد شد.
تبصره 3- ایجاد مركز رادیولوژى در درمانگاه ها و بیمارستانها مشروط به معرفى موسس یا موسسین واجد شرایط جهت كسب موافقت اصولى به كمیسیون قانوى وزارت (موضوع تبصره 1 ماده 19 آئین نامه درمانگاه ها و تبصره 2 ماده 4 آئین نامه نحوه تأسیس و بهره بردارى بیمارستانها و اخذ پروانه بهره بردارى با معرفى مسئول یا مسئولین فنى واجد شرایط، كاركنان فنى جویاى كار و ..... خواهد بود.
تبصره 4- نهادها و موسسات دولتى یا وابسته به دولت كه از بودجه عمومى استفاده مى نمایند و در صورتى كه مى توان تقاضاى تأسیس مركز رادیولوژى نمایند كمه داراى مجوز صادر با توجه به مفاد این آئین نامه و همچنین، اجازه تأسیس موسسات قید شده باشند، ضمناً براى بیمارستانهاى دولتى نیازى به معرفى موسس (طبق ضوابط این آئین نامه) نیست.
ماده 10
(از آیین نامه ها) هر متخصص رادیولوژى مى تواند حداكثر مسئولیت فنى دو نوبت كارى یك مركز و یا بخش رادیولوژى و یا یك نوبت كارى مركز و بخش را بطور غیر همزمان بعهده گیرد. حضور او در اوقات تعیین شده در محل كار الزامى است.
تصبره 1- رعایت مفاد آئین نامه اجراى قانون اجازه تأسیس مطب جهت تصدى پست مسئولیت فنى و یا بكارگیرى پزشك همكار الزامى است.
تصبره 2- مراكز رادیولوژى حداكثر در دو نوبت صبح و عصر فعال خواهند بود و این مراكز فقط مجاز به فعالیت براساس نوبت هاى كارى مندرج در پروانه تأسیس خواهند بود بدیهى است بخش هاى رادیولوژى بیمارستان و نیز درمانگاههاى شبانه روزى داراى بخش مزبور ملزم به ارائه خدمات در تمامى ساعات شبانه روز مى باشند.
ماده 11
(از آیین نامه ها) رادیوگرافى هاى مرتبط با امور دندانپزشكى در مطب ها و درمانگاههاى عمومى و تخصصى دندانپزشكى باید براساس ضوابط مندرج در هر یك از آیین نامه هاى مربوطه انجام گیرد.
ماده 12
(از آیین نامه ها) متخصصین رادیولوژى فك، دهان و صورت مى تواند در چهارچوب ضوابط مندرج در این آیین نامه اقدام به تأسیس مراكز رادیولوژى مرتبط با رشته تخصصى خود بنمایند و رعایت فاصله مقرر با مراكز رادیولوژى عمومى ضرورى نمى باشد.
ماده 13
(از آیین نامه ها) بخش یا مركز رادیولوژى باید داراى امكانات، تجهیزات و همچنین كارمندان صلاحیتدار و جویاى كار مورد نیاز برحسب استاندارهاى اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح وزارت بوده و ضوابط حفاظت در برابر اشعه را دقیقاً رعایت نمایند.
تبصره 1- انجام سونوگرافى توام با سایر خدمات رادیولوژى در مراكز رادیولوژى عمومى مجاز مى باشد.
تبصره 2- جهت ایجاد مركز سى تى اسكن و یا ام آر آى نیاز به موسس و مسئول فنى جداگانه اى مى باشد. اخذ پروانه تاسیس منوط به كسب مجوز از وزارت و تصویب كمیسیون قانونى مى باشد. مسئولین فنى این مراكز باید موفق به گذراندن دوره آموزش مربوطه مورد تأیید معاونت آموزشى و وزارت با رعایت مفاد این آیین نامه شده باشند.
تصبره 3- هر متخصص رادیولوژى تنها مى تواند موسس (و مسئول فنى) یك مركز رادیولوژى (توام با سونوگرافى) یا مركز سى تى اسكن و یا ام آر آى باشد.
ماده 14
(از آیین نامه ها) درخواست تاسیس و مراحل صدور موافقت اصولى و بهره بردارى و پروانه هاى قانونى به شرح زیر است:
الف - متقاضى باید درخواست كتبى خود را همراه با مدارك مورد نیاز به معاونت درمان دانشگاه / دانشكده مربوطه تسلیم نمایند. پس از بررسى و تطابق آن بانیازهاى منطقه اى و سطح بندى خدمات تشخیصى درمانى و ... پرونده در كمیسیون قانونى مطرح مى گردد.
ب - موافقت اصولى در صورت تأیید و تصویب صلاحیت موسس توسط كمیسیون مذكور همچنین انعقاد قرار داد تأسیس بین متقاضى و وزارت و پس از واریز مبالغ موضوع تعرفه هاى مصوب هیات ویزران به حساب در آمدهاى عمومى دولت، صادر مى گردد.
ج - مدت اعتبار، تمدید و لغو موافقت هاى اصولى صادره بر اساس مفاد قرار داد تأسیس مى باشد.
د - مدارك مورد نیاز از جمله تأیید نهایى حفاظت در برابر اشعه و .... همچنین معرفى مسئول فنى و كاركنان واجد شرایط همراه مدارك لازم از سوى دانشگاه / دانشكده مربوطه جهت طرح موضوع بهره بردارى در كمیسیون قانونى به وزارت ارسال مى گردد.
ه - صلاحیت مسئول فنى در كمیسیون مزبور تأیید و سپس پروانه هاى تأسیس و مسئول فنى صادر مى شود.
و - شروع بكار و یا تمدید پروانه هاى مركز منوط به معرفى مسئول فنى و سایر افراد فنى جویاى كار جهت كلیه نوبتهاى كارى مى باشد. ز - ارائه كلیه خدمات رادیولوژى مى بایست مطابق ساعات فعالیت مندرج در پروانه تاسیس و با حضور و نظارت مسئول فنى مركز انجام شود.
تبصره 1- تجهیزات، فضا و نیروى انسانى مورد نیاز نسبت به تعداد بیماران پذیرش شده توسط كمیسیون قانونى مشخص و به دانشگاه هاى علوم پزشكى خواهد شد.
تبصره 2- براى اخذ پروانه بهره بردارى معرفى حداكثر 50% كادر پزشكى و پیراپزشكى و كارمندان فنى واجد شرایط از دانش آموختگان گروه پزشكى وابسته جویاى كار كه در مراكز دولتى و خصوصى هیچ نوع اشتغالى نداشته باشند براى تمامى نوبت هاى كارى الزامى است.
تبصره 3- مسئول پذیرش و بایگانى بخش هاى رادیولوژى بیمارستان باید از بین افراد جویاى كار رشته كارشناسى یا كاردانى مدرك پزشكى انتخاب و معرفى شوند (در صورت نبودن داوطلب، بكارگیرى دانش آموختگان رشته هاى عمومى مثل پرستارى بلامانع است)
تبصره 4- رعایت فعالیت حداكثر دو نوبت كارى (دولتى و غیردولتى) براى كلیه پزشكان متخصص رادیولوژى و كادر فنى واجد شرایط كه در مركز فعالیت مى كنند الزامى است و اجازه اشتغال همزمان نیز داده نمى شود. ضمناً پزشكان شاغل حداكثر مى تواند با دو موسسه درمانى همكارى داشته باشند.
تصبره 5- كارمندان دولت و وابسته به دولت فقط مى توانند مسئولیت فنى و یا هكارى یك نوبت كارى مراكز رادیولوژى غیردولتى را تقبل نمایند.
تبصره 6- مسئولان فنى مركز مى توانند موسس مركز نیز باشند و در هر حال هر فرد فقط مى تواند مسئول فنى دو نوبت كارى (اعم از دولتى و غیردولتى) در شبانه روز باشد.
تبصره 7- در صورتیكه موسس فوت نماید وارث قانونى متوفى مى باید در یك مهلت حداكثر دو ساله و به محض اخذ گواهى انحصار وراثت فرد واجد شرایطى را بعنوان جانشین (موسس) معرفى نماید كه پس از تایید صلاحیت فرد معرفى شده توسط كمیسیون قانونى تاسیس جدید مركز بنام وى صادر خواهد شد. و در این مدت مسئول فنى مركز با موافقت وراث قانونى مى تواند مركز را اداره نماید.
- در صورتیكه موسس به علت از كارافتادگى قادر به اداره مركز رادیولوژى نباشد خود او یا قیم وى باید در یك مهلت 6 ماهه نسبت به معرفى فرد واجد شرایط دیگرى بعنوان جانشین (موسس) اقدام نماید. پس از تایید صلاحیت فرد معرفى شده توسط كمیسیون قانونى پروانه تأسیس بنام وى صادر مى گردد.
- در صورتیكه مسئول فنى فوت نماید و یا بهر علت دیگر قادر به انجام وظایف محوله نباشد موسس موظف است فوراً فرد واجد شرایط دیگرى را بجاى وى معرفى نماید. پس از تأیید صلاحیت فرد معرفى شده توسط كمیسیون قانونى پروانه مسئول فنى بنام وى صادر مى گردد.
- در صورتیكه موسس و مسئول فنى مركز رادیولوژى یك فرد واحد باشد و فوت نماید و یا بهرعلت دیگر قادر به اداره مركز نباشد برحسب مورد وراث و یا قیم قانونى وى و یا خود او باید فرد واجد شرایط دیگرى را بعنوان جانشین معرفى نمایند. پس از تأیید صلاحیت فرد معرفى شده توسط كمیسیون قانونى پروانه تأسیس و مسئول فنى جدید بنام وى صادر مى گردد.
- در صورتیكه مركز رادیولوژى توسط یك هئیت موسس تأسیس شده باشد و یكى از موسسان فوت نماید و یا بهر علت دیگر قادر به انجام وظایف خود نباشد وراث قانونى وى باید به مجرد اخذ گواهى انحصار وراثت و قیم قانونى یا فرد از كار افتاد بلافاصله فرد واجد شرایط دیگرى را بعنون جانشین وى معرفى نمایند. پس از تأیید صلاحیت پروانه تاسیس با تركیب هئیت موسس جدید صادر مى گردد.
تبصره 8- در صورتیكه مسئول فنى رادیولوژى نخواهد بكار ادامه دهد باید دو ماه قبل مراتب را بطور كتبى به موسس و معاونت درمان دانشگاه / دانشكده مربوطه اعلام نماید. در ظرف این مدت موسس است نسبت به معرفى مسئول فنى جایگزین اقدام نموده تا پس از تصویب و تأیید صلاحیت وى توسط كمیسیون قانونى پروانه مسئول فنى جدید صادر گردد.
ماده 15
(از آیین نامه ها) اعضاى هیأت علمى تمام وقت جغرافیایى مجاز نیستند در طول خدمت در محل دیگرى بجز موسسات وابسته به دانشگاه اشتغال داشته باشند. پروانه تأسیس و پروانه بهره بردارى براى این افراد پس از استخدام فقط جهت بخشهاى دانشگاهى (كلینیك هاى ویژه و بیمارستاها) صادر مى شود. تبصره - پروانه تأسیس و پروانه بهره بردارى در بخش غیردولتى براى افراد موضوع این ماده پس از بازنشستگى از خدمات دولتى صادر خواهد شد در صورت قطع ارتباط استخدامى بهردلیل و قبل از بازنشستگى این گونه افراد با دانشگاه پروانه صادره موضوع ماده فوق لغو و پروانه تأسیس مركز رادیولوژى طبق ضوابط مربوطه براى آنان صادر میشود.
ماده 16
(از آیین نامه ها) در صورتیكه مسئول فنى بعلت بیمارى و یا علل دیگر قادر به انجام وظایف محوله و حضور در مركز رادیولوژى به مدت كمتراز سه ماده نباشد مى تواند یك فرد واجد شرایط را با موافقت موسس یا موسسات بعنوان جانشین خود براى این مدت معرفى نماید. تبصره - در صورتیكه مدت عدم امكان حضور مسئول فنى از سه ماه تجاوز نماید موسس یا موسسان موظفند فرد واجد شرایط را بعنوان مسئول فنى موقت معرفى تا پس از تصویب كمیسیون قانونى پروانه مسئول فنى موقت (تا یكسال) صادر شود و براى مدت بیشتر از یكسال پروانه مسئول فنى دائم صادر خواهد شد.
ماده 17
(از آیین نامه ها) پروانه تأسیس (بهره بردارى) مركز رادیولوژى براساس ضوابط و شرایط تعیین شده پس از تصویب كمیسیون قانونى توسط وزارت صادر مى گردد.
تبصره 1- پروانه مسئول فنى مراكز رادیولوژى به پزشكان متخصص رادیولوژى واجد شرایط پس از تأیید صلاحیت توسط كمیسیون قانونى داده خواهد شد.
تبصره 2- فعالیت بخشهاى رادیولوژى بیمارستانى بصورت شبانه روزى خواهد بود. و معرفى مسئول فنى واجد شرایط براى هر یك از نوبت هاى كارى ضرورى است.
ماده 18
(از آیین نامه ها) تغییر نام و محل موسسه و نیز هر گونه تغییرات ساختمانى و یا توسعه، تهیه و نصب دستگاههاى جدید بایستى، با اطلاع قبلى و موافقت معاونت درمان دانشگاه / دانشكده مربوطه و اخذ مجوز وزارت صورت پذیرد.
ماده 19
(از آیین نامه ها)
نظارت كارشناسان بهداشت محیط و پرتوها و سایر واحدهاى ذیصلاح قانونى براى اجراى كارهاى ساختمانى و اقدامات لازم به مظور حفاظت در برابر اشعه در مرحله طرح و اجراء و یا رفع نقص ضرورى است.
ماده 20
(از آیین نامه ها)
هر مركز و یا بخش رادیولوژى باید داراى دفاتر مخصوصى به منظور ثبت مشخصات بیماران، پزشكان معرف و شماره نظام پزشكى آنان و تاریخ درخواست رادیوگرافى و سایر اطلاعات مورد درخواست وزارت یا دانشگاه / دانشكده باشد. تبصره - بایگانى یك نسخه از گزارش آزمایش پرتوشناسى به مدت پنج سال الزامى است.
ماده 21
(از آیین نامه ها)
همكارى مستمر با بازرسان وزارت و دانشگاه / دانشكده و دیگر مراجع دیصلاح قانونى و اجراى دستورات آنها از سوى مراكز و بخشهاى رادیولوژى الزامى است.
فصل سوم
(از آیین نامه ها)
وظایف موسس یا موسسان
ماده 22
(از آیین نامه ها)
اهم وظایف موسسان مراكز رادیولوژى به شرح ذیل مى باشد:
الف - معرفى مسئول فنى و سایر كاركنان واجد شرایط جویاى كار براى مركز جهت تمام نوبت هاى كارى.
تبصره 1- موسس در صورت تخلف مسئول فنى از وظایف قانونى و احراز آن توسط كمیسیون قانونى مى تواند در خواست تغییر وى را نماید.
تبصره 2- در صورت عدم حضور مسئول فنى به مدت بیش از سه ماه، موسس یا موسسان باید بلافاصله فرد واجد شرایط دیگرى را به دانشگاه / دانشكده مربوطه معرفى نمایند.
ب - انتخاب و معرفى كلیه كاركنان فنى جویاى كار واجد شرایط در مركز براساس ضوابط و استانداردهاى مربوطه به دانشگاه / دانشكده جهت صدور پروانه هاى قانونى.
تبصره - هر گونه تغییر و جابجایى كاركنان در مراحل بعدى بایستى باطلاع معاونت درمان دانشگاه / دانشكده براساس مقررات مربوط صورت گیرد.
ج - اخذ مجوز فعالیت از معاونت درمان دانشگاه / دانشكده هاى مربوطه براى كلیه كاركنان فنى در مركز كه به صورت تمام وقت، نیمه وقت و یا پاره وقت همكارى مى كند براساس دستورالعمل هاى موجود.
د - تأمین تجهیزات عمومى و ملزومات مورد نیاز بر اساس استانداردهاى مربوطه.
ه - رعایت كلیه ضوابط و مقررات و دستورالعملها و تعرفه هاى مصوب وزارت.
و - اجراى نظریات و پیشنهادات مسئول فنى مركز در امور پزشكى و فنى براساس ضوابط و رعایت آنها.
ز - برنامه ریزى و سازماندهى جهت جلب رضایت مراجعین و رعایت منشور حقوق بیماران.
ح - نظارت برحسن اجراى استانداردهاى مربوط به تابلو و نیز سرنسخه هاى مركز
ط - مراقب از ساختمان، تجهیزات، تأسیسات، وسائل و امكانات ایمنى و تأمین تجهیزات عمومى و ملزومات مورد نیاز بر اساس استانداردهاى موجود و حفظ آنها.
فصل چهارم
(از آیین نامه ها)
وظایف مسئول یا مسئولان فنى
ماده 23
(از آیین نامه ها)
اهم وظایف مسئولان فنى مراكز رادیولوژى عبارتند از:
الف - حصضور مستمر و فعال در ساعات تعیین شده و یا نوبت هاى كارى مركز قبول مسئولیت فنى در مركز.
ب - نظارت بر نحوه ارائه خدمات تشخیصى و ارتقاء سطح كیفى خدمات توسط كاركنان فنى مركز و ابلاغ تذكرات لازم به آنان.
ج - بررسى و اعلام صلاحیت كاركنان فنى شاغل در مركز
د - تهیه و تنظیم برنامه كارى قسمتهاى مختلف مركز و نظارت برحسن انجام خدمات تشخیصى در ساعات تعیین شده.
ه - نظارت بر كیفیت و قابل استفاده نمودن تجهیزات و ملزومات هر بخش و نیز داروهاى موجود در مركز.
و - نظارت بر تهیه، تنظیم و نگهدارى پرونده پزشكى كلیه بیماران مراجعه كننده و نیز بررسى شرح حال و دستورات پزشكى مندرج در آن و تذكر به مسئولان مربوطه در صورت تخطى از موازین علمى و فنى
ز - نظارت بر حس اجراى استانداردهاى مربوط به تابلو و سر نسخه هاى مركز و ارائه پیشنهادات لازم به موسس یا موسسان.
ح - ثبت گزارش دقیق عملكرد، آمار و اطلاعات مربوط به فعالیتهاى مركز به تفكیك خدمات تشخیصى و درمانى و ارسال نتیجه آن به وزارت یا دانشگاه / دانشكده هاى ذیربط از طریق برنامه نرم افزارى اعلام شده بطور مستمر (حداقل هر 6 ماه یكبار).
ط - گزارش مواردى از بیماریهاى واگیر و غیرواگیر كه لیست آن توسط وزارت یا دانشگاه / دانشكده تعیین مى گردد با رعایت اصل امانت دارى به مراجع قانونى ذیربط.
ى - ابلاغ تذكرات فنى به كلیه كاركنان فنى و ادارى و نیز به موسس یا موسسان مركز و پى گیرى اقدمات اجرائى و در صورت تخطى اعلام مراتب به دانشگاه / دانشكده هاى ذیربط.
ك - اولویت پذیرش و بررسى وضعیت بیماران اورژانسى.
ل - رعایت كلیه مقررات و دستورالعمل هاى وزارت و نیز موازین اسلامى، اخلاقى، فنى و نظارت بر حسن اجراى آن.
ماده 24
(از آیین نامه ها)
ارائه كلیه خدمات رادیولوژى بایستى در ساعات فعالیت مركز مطابق مفاد پروانه تأسیس و با حضور نظارت مستقیم مسئول فنى انجام شود.
ماده 25
(از آیین نامه ها)
حدود وظایف و خدمات موسسه، حداقل فضاى فیزیكى، امكانات فنى ساختمانى، استانداردهاى لازم و تجهیزات و دستگاههاى مورد نیاز و سایر ضوابط از سوى وزارت تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده 26
(از آیین نامه ها)
رعایت آیین نامه اجرایى قانون طرح انطباق و موزاین اسلامى، اخلاقى، شئونات حرفه اى، در مراكز و بخشهاى رادیولوژى الزامیست.
ماده 27
(از آیین نامه ها)
نظارت بر عملكرد كلیه موسسات رادیولوژى در سراسر كشور بعهده دانشگاه / دانشكده هاى مربوطه و در صورت نیاز وزارت مى باشد.
ماده 28
(از آیین نامه ها)
تمدید پروانه هاى تأسیس و مسئولان فنى مركز بر اساس قانون آموزش مدام جامعه پزشكى و ضوابط مربوطه خواهد بود.
فصل پنجم
(از آیین نامه ها)
تخلفات
ماده 29
(از آیین نامه ها)
در صورتیكه موسس یا موسسان مركز از ضوابط و مقررات مربوط به الزامات و وظائف خود كه در این آئین نامه پیش بینى شده تخلف نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد.
الف - بار اول تذكر شفاهى با قید موضوع در صورت جلسه بازرسى محل توسط وزارت و دانشگاه / دانشكده هاى ذیربط
ب - بار دوم اخطار كتبى توسط وزارت یا دانشگاه / دانشكده و اعلام مراتب به سازمانهاى بیمه گر
ج - در صورت تكرار و عدم توجه به تذكرات قبلى اعم از شفاهى و كتبى، چنانچه اعمال انجام شده در قالب قانون تعزیزات حكومتى (در امور بهداشتى و درمانى) مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد موضوع به كمیسیون ماده 11 قانون یاد شده و در سایر موارد به محاكم عمومى احاله خواهد شد.
تبصره - روش اجراى تصمیمات نهایى كمیسیون مذكور و آراء صادره از سوى مراجع قضائى اعم از تعطیل موقت یا دائم موسسه، ابطال پروانه و ... در كمیسیون قانونى بررسى و براى اقدام به واحدهاى ذیربط ارجاع مى گردد.
ماده 30
(از آیین نامه ها)
این آئین نامه مشتمل بر 5 فصل، 30 ماده و 31 تبصره باستناد ماده 24 قانون مربوط به مقررات پزشكى و داروئى، مواد خوردنى و آشامیدنى مصوب 1334 (با اصلاحات بعدى) تهیه و در تاریخ ...... به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا مى باشد و كلیه آئین نامه ها و دستورالعمل هاى قبلى مغایر با آن نیز لغو مى گردد. دكتر مسعود پزشكیان وزیر