نحوه اقدام جهت اخذ پروانه تاسیس موسسات پزشکی اعم از بیمارستان، درمانگاه، مراکز جراحی محدود و سرپایی

نحوه اقدام جهت اخذ پروانه تاسیس موسسات پزشکی اعم از بیمارستان، درمانگاه، مراکز جراحی محدود و سرپایی

   
مرحله اول: مقدمات اخذ موافقت اصولى
الف- شرایط متقاضیان تاسیس موسسات پزشکى خصوصى
1- دارا بودن پروانه دائم و یا پروانه مطب معتبر براى شهر مورد نظر
2- تهیه و تنظیم دو برگ فرم تایید صلاحیت شماره (1) و (2) توسط دانشگاه علوم پزشکى مربوطه
3- تایید حراست دانشگاه علوم پزشکى مربوط
4- فتوکپى آخرین حکم کارگزینى.
5- اعلام چهار نفر معرف شامل دو نفر از استادان دوره تحصیل و دو نفر از همکاران پزشک در مورد هر یک از متقاضیان
6- گواهى عدم سوء پیشینه و همچنین گواهى عدم محکومیت کیفرى از نظام پزشکى در خصوص پزشکان متقاضى که داراى شغل آزاد مى‏باشند.
ب- شرایط متقاضیان احداث موسسات پزشکى خیریه
براساس دستورالعمل شماره 9941 ر ک مورخ19/7/66 افراد خیر، متعهد و شناخته شده مى‏توانند تقاضاى احداث موسسات پزشکى به صورت مندرج در بند ب را بنمایند.
مدارک لازم:
1- معرفى هیات امناء و یا هیات موسس با ترکیب یک یا دو نفر پزشک با ذکر مشاغل کلیه متقاضیان.
2- تنظیم تعهدنامه محضرى مخصوص موسسات درمانى خیریه در یکى از دفتر خانه‏هاى اسناد رسمى.
3- تاییدیه دفتر خدمات خیریه بهداشتى - درمانى در مورد صلاحیت متقاضیان.
4- اظهار نظر دانشگاه علوم پزشکى مربوط همراه با ارسال مدارک فوق الذک به ستاد مرکزى وزارتخانه.
ج - شرایط متقاضیان احداث موسسات پزشکى وابسته به دولت یا ارگانهاى دولتى و یا انقلابى و شرکتها و سازمانهاى وابسته به دولت: این قبیل متقاضیان که مستندات قانونى آنان ایجاب مى‏نماید، مى‏توانند در زمینه احداث موسسات درمانى براساس دستورالعمل 1214/ک مورخ 5/2/68 اقدام نمایند.
مدارک لازم:
1- اساسنامه شرکت یا سازمان یا ارگان انقلابى وابسته به دولت که بایستى به تایید هیات محترم وزیران یا مجلس شوراى اسلامى رسیده باشد.
2- تقاضاى احداث مرکز درمانى بایستى به امضاى بالاترین مقام مسئول باشد.
3- معرفى نماینده تام الاختیار توسط بالاترین مقام مسئول جهت تنظیم تعهدنامه محضرى مخصوص اینگونه موسسات.
مرحله دوم: طرح موضوع در کمیسیون قانونى تشخیص امور پزشکى موضوع ماده 20 قانون مربوط به امور پزشکى، داروئى و مواد خوردنى و آشامیدنى - مصوب 1334-
در این مرحله پس از تکمیل پرونده و بررسى مدارک ارسالى توسط کارشناسان ذیربط جهت اخذ موافقت اصولى در کمیسیون فوق الذکر مطرح و در صورت تایید به مدارک ذیل جهت صدور موافقت اصولى اولیه نیاز مى‏باشد:
1- عقد قرارداد تاسیس مابین متقاضیان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى.
2- واریز و ارائه اصل فیش وجه لازم به حساب شماره 302 خزانه‏دارى کل نزد بانک مرکزى جمهورى اسلامى بنام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى براساس دستورالعمل شماره 1707/ک مورخ 15/2/69 مقام محترم معاونت امور درمان و دارو وزارتخانه.
مرحله سوم: صدور مجوز بهره برداى و تایید صلاحیت مسئول یا مسئولین فنى
مراکز درمانى: پس از موافقت اصولى و ابلاغ آن توسط دانشگاه علوم پزشکى مربوطه به متقاضى یا متقاضیان، مدارک لازم جهت اخذ مجوز بهره‏بردارى به شرح ذیل توسط موسسه پزشکى تهیه و تکمیل و از طریق دانشگاه علوم پزشکى به وزارتخانه جهت طرح مجدد موضوع در کمیسیون قانونى موضوع ماده (20) ارسال مى‏گردد:
1- نقشه محل احداث پس از تایید دفتر فنى ساختمان دانشگاه علوم پزشکى ذیربط.
تبصره- جهت احداث بیمارستان و مراکز جراحى محدود و سرپایى تایید نهایى نقشه ساختمانى توسط دفتر فنى و نظارت بر طرحهاى عمرانى وزارتخانه الزامى است.
2- اعلام قسمت‏هاى پیشنهادى براى بهره‏بردارى مشتمل بر امکانات و تجهیزات و نیروى انسانى واجد شرایط.
3- گزارش بازدید کارشناسان بهداشت محیط از وضعیت بهداشتى موسسه درمانى.
4- گزارش همه جانبه دانشگاه به لحاظ کلیه جوانب امر.
5- معرفى مسئولین فنى واجد شرایط و صلاحیت همراه با تکمیل مدارک لازم که عبارتست از، تکمیل فرمهاى تایید صلاحیت شماره (1) و (2)، تصویر پروانه مطب، گواهى عدم سوء پیشینه و اعلام چهار نفر معرف بشرح مندرج در بند الف.
6- تکمیل فرم موضوع نامه شماره 8/11222/ک مورخ 9/6/68 توسط مسئولان فنى پیشنهادى.
7- اخذ تعهدهاى لازمه از متقاضیان بر مبناى ضرورت امر.
مرحله چهارم: صدور پروانه‏هاى تاسیس و مسئولین فنى
پس از اخذ مجوزهاى لازمه مدارک مجدداً بررسى و جهت صدور پروانه تاسیس و مسئولین فنى اقدام که در این زمینه به ارائه مدارک ذیل از طریق دانشگاه علوم پزشکى مربوطه نیاز مى‏باشد:
1- تصویر سند مالکیت یا سند اجاره نامه رسمى یا عادى مصدق شده همراه با اصل سند مالکیت محل.
2- ارائه اصل فیش بانکى مبنى بر واریز مبالغ لازم به حساب شماره 302 خزانه‏دارى کل.
3- گزارش نحوه عملکرد توسط کارشناسان دانشگاه به لحاظ کلیه جوانب امر؛ تجهیزات، پرسنل وضعیت بهداشتى، ساختمانى و... 4- اسامى پزشکان و پیراپزشکان شاغل
5- نشانى دقیق محل استقرار موسسه پزشکى.
6- آخرین نتیجه ارزشیابى و تعداد تخت فعال در خصوص بیمارستان.
- پروانه‏هاى قانونى پس از صدور از طریق دانشگاه مربوطه به موسسه پزشکى تحویل و رسید دریافت مى‏گردد. بدیهى است هرگونه تخلف پس از اثبات، مستوجب مجازات لازمه مى‏باشد و در صورت تداوم تخلفات از طریق مراجع ذى صلاح پرونده بررسى و در صورت لزوم، در خصوص صلاحیت موسسین یا مسئولین فنى در کمیسیون قانونى موضوع ماده 20 اتخاذ تصمیم خواهد گردید. بدیهى است در صورت اثبات تخلف پس از طى مراحل لازم مجوزها و پروانه‏هاى قانونى مرکز مزبور لغو و بدون اعتبار خواهد گردید.