قانون مربوط به مواد روان گردان (پسيکوتروپ

قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ)- مصوب سال 8/2/1354

موارد 1 تا 13 از مجموع 13 مورد.


عنوان قانون: متن قانون:
ماده 1
(از قوانین) مواد روان گردان به موادى گفته مى شود که در فهرست هاى چهارگانه ضمیمه این قانون مندرج است. وزارت بهدارى در صورت توصیه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد مى تواند در فهرست هاى چهارگانه مذکور با تصویب هیئت وزیران تجدید نظر نموده و مراتب را به وسیله روزنامه و جراید کثیرالانتشار اعلام نماید. این تغییرات پس از انقضاى پانزده روز از تاریخ انتشار لازم الرعایه خواهد بود.
ماده 2
(از قوانین) وزارت بهدارى مجاز است مواد مندرج در فهرست شماره (1) ضمیمه این قانون را منحصراً براى تحقیقات علمى و یا مصارف پزشکى تهیه و یا وارد نموده و طبق آئین نامه اى که به تصویب کمیسیون هاى بهدارى مجلسین خواهد رسید به مقادیر محدود فقط در اختیار سازمانهاى تحقیقى و پزشکى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سازمانهاى تحقیقى و پزشکى دیگرى که صلاحیت آنها از طرف دولت تأیید شده باشد قرار دهد.
ماده 3
(از قوانین) هر کس مواد مندرج در فهرست شماره (1) را بسازد یا بفروشد یا براى فروش عرضه کند و یا بدون اجازه وزارت بهدارى عالماً وارد یا نگهدارى یا حمل نماید حسب مورد به مجازاتهاى زیر محکوم خواهد شد:
الف - براى ساختن، حبس دائم.
ب - براى فروختن یا به معرض فروش گذاردن، حبس جنایى درجه یک از سه ماه تا پانزده سال.
ج - براى وارد کردن بیش از ده گرم، حبس دائم و براى ده گرم یا کمتر حبس جنایى درجه یک از سه تا ده سال و براى ده گرم یا کمتر حبس جنایى درجه دو از دو تا ده سال.
تبصره - مواد مذکور ولو اینکه با مواد دیگرى مخلوط یا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب مى شود مشروط به اینکه به همان صورت قابل مصرف باشد.
ماده 4
(از قوانین) هر کس مواد مندرج در فهرست هاى شماره (2) و (3) و (4) ضمیمه این قانون را بدون اجازه وزارت بهدارى بسازد یا وارد یا صادر نماید علاوه بر ضبط مواد مزبور به حبس جنحه اى از شصت و یک روز تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 5
(از قوانین) سازنده یا وارد کننده مجاز مواد مذکور در ماده (4) این قانون مکلف است قبل از فروش برچسبى روى بسته بندیهایى که بدست مصرف کننده مى رسد (شیشه، لوله، جعبه و نظایر آن) الصاق نماید که به فارسى نوشته شده باشد فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است. عمده فروشان دارو و داروخانه ها مجاز به عرضه بسته بندیهاى مذکور بدون برچسب نمى باشد و در صورتى که بسته بندیهاى فوق بدون برچسب مذکور خارج از محوطه انبار دیده شود وسیله وزارت بهدارى ضبط خواهد شد.
ماده 6
(از قوانین) فروش مواد مذکور در ماده (4) این قانون جز به مؤسسات درمانى و عمده فروشى دارو و داروخانه و لابراتور یا مؤسسه داروسازى ممنوع است. در صورت تخلف علاوه بر ضبط مواد مزبور مرتکب به حبس جنحه اى از شصت و یک روز تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 7
(از قوانین) فروش مواد مذکور در ماده (4) این قانون به مصرف کننده فقط باید از طریق داروخانه انجام گیرد و داروخانه در مقابل نسخه پزشک مى تواند مواد مزبور را به مصرف کننده بفروشد متخلف به حبس جنحه اى از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 8
(از قوانین) نگهدارى مواد مذکور در ماده (4) این قانون وسیله افراد غیر مجاز ممنوع است و در صورت تخلف علاوه بر ضبط مواد مذکور مرتکب به حبس جنحه اى تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 9
(از قوانین) فرآورده هاى دارویى که ماده اصلى آنها محتوى یک یا چند ماده مندرج در فهرست هاى شماره (2) و (3) و (4) ضمیمه این قانون باشند مشمول کلیه مقررات ناظر بر ماده مزبور خواهد بود. تبصره - وارد یا خارج کردن از کشور یا نگاهدارى یا حمل مواد مذکور در ماده (4) این قانون در صورتى که به مقادیر متناسب با مصارف درمانى شخصى باشد از شمول کلیه مقررات این قانون معاف خواهد بود.
ماده 10
(از قوانین) انتشار آگهى تبلیغاتى در مورد مواد روان گردان جز در نشریات پزشکى و دارویى بدون اجازه وزارت بهدارى ممنوع است. مرتکب به جزاى نقدى از پنج هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 11
(از قوانین) موادى که به موجب این قانون ضبط مى شود و در اختیار وزارت بهدارى قرار خواهد گرفت تا در صورت قابل مصرف بودن به مصرف رایگان بیماران برساند و در غیر این صورت معدوم نماید.
ماده 12
(از قوانین) آیین نامه اجرایى این قانون وسیله وزارت بهدارى تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. نقل از شماره 8866 – 24/3/1354 روزنامه رسمى
فهرست
(از قوانین) فهرست شماره 1


--------------------------------------------------------------------- N, N - diethyltryptamine Hydroxy D.E.T. دی. ای. تی
1 (dimethyl - 1, 2 hepthyl) - 3 D.M.H.P. دی. ام. اچ. پی
tetrahydro - 7, 8, 9, 10
trimethyl 6. 6. 9 6H - dibenzo
(b, d) pyranne.
N, N, - dimethyltryptamine. (+) D.M.T. دی. ام. تی
-N, N-diethyllysergamide (diethyl- +) - LYSERGIDE LSD,
amide de l'acide dextro - LSD - 25
lysergique. ال. اس. دی وال. اس. دی 25
Trimethoxy - 3, 4, 5 phenethyl - amine Mescaline مسکالین
Hydroxy - l n - hexyl - 3 tetrahydro- Parahexylپاراهکسیل
7, 8, 9, 10 trimethyl 6, 6, 9 6 H-dibenzo (b, d) pyranne.
(dimethylamino - 2 ethyl) - 3 پسیلوسین. پسیلوتسین
hydroxyl - 4 indol Psilocine, Psilotsin
dihydrogenophosphate de Psilocybine پسیلوسی بین
(dimethyl - amino - 2 ethy) - 3
indolyle - 4 Amino - 2 اس. تی. پی و دی. او. ام
(dimethoxy - 2, 5, methyl - 4) S.T.P. D.O.M.
phenyl - 1 propane.
Hydroxyl-1 pentyl-3 tetrahydro تتراییدرو کانابینول ها و تمام ایزومرها
6,7,10,10a trimethyl-6,6,9 6H Tetrahydro cannabinols
dibenzo (b,d) pyranne. tous des isomeres
فهرست شماره 2
---------------------------------------------------------------------
آمفتامین Amphetamine
دکس آمفتامین dexamphetamine
مت آمفتامین Methamphetamine
متیل فنیدات Methylphenidate
فن سیکلیدین phencyclidine
فن مترازین phenmetrazine
فهرست شماره 3
--------------------------------------------------------------------- آموباربی تال Amobarbital
سیکلوباربی تال Cyclobarbital
گلوته تی مید Glutethimide
پنتوباربی تال Pentobarbital
سکوباربی تال Secobarbital
فهرست شماره 4
--------------------------------------------------------------------- آمفپرامون Amfepramone
باربی تال Barbital
ات کلروینول Ethychlorvynol
اتی نامات Ethinamate
مپروبامات Meprobamate
متاکالون Methaqualone
متیل فنوباربی تال Methylphenobarbital
متی پریلون Methyprylone
فنوباربی تال Phenolbarbital
پی پرادول Pipradol
فهرستهای فوق منضم به قانون مواد روان گردان ( پسیکوتروپ) می باشد، رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی