آیین نامه تاسیس مراکز پزشکی هسته ای

آیین نامه تاسیس مراکز پزشکی هسته ای

ماده 1
(از آیین نامه ها) تعاریف:
الف: پزشکى هسته اى عبارت است از کلیه اقدامات تشخیصى و درمانى که بوسیله مواد رادیو اکتیو انجام مى گردد و شامل:
1- آزمایشات IN VIVO یا طرح بردارى از اعضاء و تعیین میزان جذب مواد رادیواکتیو در اعضاى بدن.
2- آزمایشات IN VTTRO یا آزمایش تشخیص پزشکى با مواد رادیو اکتیو
3- درمان با مواد (به استثناء استفاده از منابع تشعشع بسته)
ب: متخصصین پزشکى هسته اى به کسانى اطلاق مى شود که داراى گواهینامه تخصصى مورد تأیید وزارت متبوعه باشند مى توانند هر سه قسمت پزشکى هسته اى را انجام دهند.
ج: متخصصین مجاز پزشکى عبارتند از:
1- متخصصین غدد مترشحه داخلى Endocrinologist که حداقل شش ماه آموزش مستمر در رشته پزشکى هسته اى در مراکز آموزشى مورد تأیید وزارت متبوعه گذرانیده و دوره لازم بهداشت پرتوها را نیز دیده باشند مى توانند فقط تجویز و امور مربوط به جذب غده تیروئید به کمک مواد رادیواکتیو را براى بیماران خود انجام دهند و حق استفاده از تابلو یا سرنسخه مبنى بر خدمات پزشکى هسته اى را ندارند.
2- متخصصین رادیولوژى که حداقل یک سال آموزش مستمر در بخش پزشکى هسته اى در مراکز آموزشى مورد تأیید وزارت متبوعه را گذارنیده باشند مى توانند فقط تصویر بردارى از اعضاء بدن را انجام دهند.
3- متخصصین رادیوتراپى که حداقل شش ماه آموزش مستمر در بخش پزشکى هسته اى در مراکز آموزش مورد تأیید وزارت متبوعه را گذارنیده باشند مى توانند فقط به تجویز مواد رادیوکتیو چشمه هاى باز براى درمان بیماران نیز مبادرت نمایند و حق استفاده از تابلو و یا سرنسخه مبنى بر خدمات پزشکى هسته اى را ندارند.
4- متخصصینى که تا تاریخ تصویب این آیین نامه داراى چهار سال سابقه کار آموزشى در رشته پزشکى هسته اى و یا هشت سال سابقه کار در این رشته هستند مى توانند کماکان پس از تأیید کمیسیون تشخیص امور پزشکى به کار خود ادامه دهند.
د: مؤسس مراکز پزشکى هسته اى به کسانى اطلاق مى شود که برابر مفاد این آیین نامه اقدام به تأسیس مرکز پزشکى هسته اى بنماید.
ه: مسئول فنى مراکز پزشکى هسته اى به کسانى اطلاق مى شود که داراى یکى از شرایط بندهاى ب و ج بوده و صلاحیت آنها در کمیسیون تشخیص امور پزشکى تأیید شده باشد و مسئولیت فنى کلیه امور مرکز پزشکى هسته اى را پذیرفته باشد.
و: کارمند فنى پزشکى هسته اى به کسانى اطلاق مى شود که دوره تکنولوژى پزشکى هسته اى را طى نموده و اشتغال به کار آنان فقط زیر نظر مسئول فنى مورد تأیید کمیسیون تشخیص امور پزشکى مجاز باشد.
ز: حفاظت در برابر اشعه در پزشکى هسته اى عبارت است از ایجاد و کنترل تأسیسات و تجهیزات فنى لازم و انتخاب روش مناسب کار به منظور اجتناب از پرتوگیرى غیر مجاز افرادى که به نحوى در داخل و اطراف مراکز پزشکى هسته اى امکان حضور و یا عبور دارند و دفع بهداشتى پس مانده هاى مواد رادیواکتیو.
ح: مؤسسه پزشکى هسته اى به مرکزى اطلاق مى شود که به طور مستقل به امور پزشکى هسته اى بپردازد و در صورتى که در یکى از مؤسسات پزشکى باشد بخش پزشکى هسته اى نامید مى شود.
تبصره 1- کلیه مراکز پزشکى هسته اى موجود موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت انطباق وضع خود با مقررات و ضوابط این آیین نامه اقدام و پروانه مربوطه را دریافت دارند.
تبصره 2- انجام آزمایشات تشخیص پزشکى به کمک مواد رادیواکتیور در آزمایشگاههاى تشخیص طبى تابع مقررات آیین نامه آزمایشگاههاى تشخیص مربوطه مى باشد.
تبصره 3- متخصصین پزشکى هسته اى جهت هماهنگى مى توانند پس از اخذ پروانه لازم از دستگاه سونوگرافى استفاده نمایند.
ماده 3
(از آیین نامه ها) تقاضاى پروانه به طریق زیر انجام مى گیرد:
1- متقاضى داراى پروانه مطب در شهر مربوطه بوده یا واجد شرایط آن باشد.
2- متقاضى تأسیس مرکز پزشکى هسته اى ابتدا مى بایستى فرم درخواست مربوطه را تکمیل و همراه با مدارک مورد نیاز از طریق دفتر نظارت بر امور درمان سازمان منطقه اى بهدارى استان مربوطه به اداره کل نظارت بر امور درمان و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى ارسال نماید.
3- پس از تأیید کمیسیون تشخیص امور پزشکى و صدور مجوز مؤسس مى تواند اقدام به تأسیس نماید.
4- پس از آماده شدن محل از نظر فضاهاى لازم و ایجاد امکانات و تأسیسات به منظور حفاظت در برابر اشعه و تجهیز مرکز و معرفى کارمندان فنى واجد شرایط، تأییدیه کتبى کارشناسان مربوطه حهت صدور پروانه از طریق نظارت بر امور درمان ارسال مى گردد.
ماده 4
(از آیین نامه ها) مؤسس و مسئول فنى مؤسسه پزشکى هسته اى یک نفر مى باشد.
ماده 5
(از آیین نامه ها) هر متخصص مى تواند فقط یک پروانه و یا یک پروانه مسئولیت فنى مؤسسه پزشکى هسته اى کسب نماید و همزمان مسئولیت فنى یک بخش دیگر را داشته باشد.
تبصره 1- پروانه تأسیس قابل انتقال نمى باشد.
تبصره 2- مراکز پزشکى هسته اى نمى توانند مرکز دیگرى به نام شعبه در محل جدا از محل داراى پروانه دایر نمایند.
ماده 6
(از آیین نامه ها) مسئولیت کلیه امور مربوط به امور پزشکى هسته اى و حفاظت در برابر اشعه و سایر مسائل به عهده مسئول فنى مى باشد.
تبصره 1- تزریقات داخل وریدى مواد رادیواکتیو براى آزمایشات لازم است توسط پزشک و یا کارمند فنى واجد شرایط زیر نظر پزشک صورت گیرد.
تبصره 2- تعیین مقدار ماده رادیو اکتیو از وظائف مسئول فنى مى باشد.
تبصره 3- کارمندان فنى حق دخل و تصرف در دستورات پزشک و دادن نسخه و تجویز دارو و اظهارنظر تشخیصى و درمانى را ندارند.
ماده 7
(از آیین نامه ها) کمیسیون تشخیص امور پزشکى (پزشکى هسته اى) متشکل از اعضاء پیش بینى شده و متخصصین پزشکى هسته اى برابر قانون خواهد بود.
ماده 8
(از آیین نامه ها) کلیه مراکز پزشکى هسته اى پس از کسب پروانه ملزم به رعایت مقررات این آیین نامه و موازین پزشکى و اصول حفاظت در برابر اشعه مى باشند و در صورت مشاهده هر گونه نقض مقررات و ضوابط در مراکز پزشکى هسته اى که در مدت زمان تعیین شده رفع نگردد برابر قانون از ادامه فعالیت آن جلوگیرى به عمل مى آید.
ماده 9
(از آیین نامه ها) در صورت غیبت مسئول فنى معرفى یک نفر جانشین واجد شرایط از طرف مؤسس به دفتر نظارت بر امور درمان سازمان منطقه اى بهدارى استان مربوطه الزامى است. تبصره - در صورتى که مدت زمان قبول جانشین بیشتر از سه ماه باشد اخذ پروانه موقت به نام مسئول فنى جدید با معرفى مؤسس ضرورى و اعتبار آن یک سال خواهد بود و براى مازاد بر این مدت لازم است برابر مقررات این آیین نامه مجدداً اقدام به کسب پروانه تأسیس به نام مؤسس و مسئول فنى جدید بنمایند.
ماده 10
(از آیین نامه ها) در پروانه تأسیس و مسؤل فنى برحسب مورد پس از تأیید کمیسیون تشخیص امور پزشکى قسمت هاى مختلف پزشکى هسته اى ذکر مى گردد. تبصره - اضافه نمودن یک قسمت از پزشکى هسته اى به قسمت هایى که قبلاً پروانه تأسیس براى آنها صادر شده است منوط به کسب پروانه جدید مى باشد. این آیین نامه مشتمل بر ده ماده و ده تبصره به استناد ماده (24) قانون مربوط به مقررات امور پزشکى و دارویى و مواد خوردنى و آشامیدنى - مصوب 1334 - و ماده (8) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى - مصوب 1364 - و آیین نامه هاى مربوط تصویب و از این تاریخ به اجراء گذارده مى شود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى