آیین نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی

آیین نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی

موارد 1 تا 20 از مجموع 53 مورد.
بعدی
آخرین


عنوان قانون: متن قانون:
فصل اول
(از آیین نامه ها) تعاریف
ماده 1
(از آیین نامه ها) فیزیوتراپى یکى از رشته هاى توانبخشى است که در آن از عوامل فیزیکى مانند گرما، سرما، آب، امواج الکتروماگنتیک (نور، امواج مادون قرمز، ماوراء بنفش، لیزر کم توان و...) و حرکت درمانى به منظور بازتوانى بیماران نیازمند و معلولین استفاده مى گردد.
ماده 2
(از آیین نامه ها) مرکز فیزیوتراپى که در این آیین نامه به اختصار «مرکز» نامیده مى شود به محلى اطلاق مى گردد که طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى جهت انجام خدمات فیزیوتراپى بعد از اخذ پروانه هاى قانونى (تأسیس و مسئل فنى) دایر شده و بصورت روزانه و سرپایى فعالیت مى نماید. تبصره - در این آیین نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى «وزارت» و به دانشگاه / دانشکده علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى «دانشگاه / دانشکده» و به کمیسیون تشخیص امور پزشکى موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکى، داروئى، مواد خوردنى و آشامیدنى مصوب سال 1334 (با اصلاحات بعدى) «کمیسیون قانونى» و به پروانه هاى تأسیس و مسئولان فنى «پروانه هاى قانونى» گفته مى شود.
ماده 3
(از آیین نامه ها) متخصص طب فیزیکى و توانبخشى به شخصى اطلاق مى شود که دوره طب عمومى را به پایان رسانده و دوره کامل تخصصى طب فیزیکى و توانبخشى را در یک از مراکز دانشگاهى داخل یا خارج از کشور گذرانده و موفق به اخذ مدرک تخصصى شده باشد.
ماده 4
(از آیین نامه ها) فیزیوتراپیست به شخصى اطلاق مى شود که دوره کامل فیزیوتراپى را در یکى از مراکز آموزش دانشگاهى داخل یا خارج از کشور گذارنده و موفق به اخذ مدرک علمى کارشناسى، کارشناسى ارشد، یا ph.D در رشته فیزیوتراپى شده باشد.
ماده 5
(از آیین نامه ها) کاردان فیزیوتراپى به شخصى اطلاق مى شود که یک از رشته هاى مربوط به فیزیوتراپى را گذرانده و موفق به اخذ گواهینامه رسمى دانشگاهى شده باشد.
ماده 6
(از آیین نامه ها) مدارک تحصیلى دانش آموختگان خارج از کشور در کلیه مقاطع یاد شده باید به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و یا وزارت علوم، تحقیقات و فن آورى (در مورد دانش آموختگان سال هاى گذشته) رسیده باشد.
ماده 7
(از آیین نامه ها) پروانه هاى تاسیس و مسئول فنى پروانه هاى قانونى مى باشند که از طریق وزارت، پس از تصویب کمیسیون قانونى بعنوان مجوز فعالیت هر مرکز صادر مى گردد. تبصره - براى هر متقاضى واجد شرایط و صلاحیت براساس مفاد مندرج در این آئین نامه فقط پروانه تأسیس یک مرکز صادر مى شود.
فصل دوم
(از آیین نامه ها) نحوه تأسیس
ماده 8
(از آیین نامه ها) تاسیس مرکز فیزیوتراپى منوط به کسب موافقت اصولى (پروانه تأسیس) از کمیسیون قانونى وزارت بوده که با رعایت قوانین مصوب و مفاد این آیین نامه اقدام به بررسى و صدور پروانه بهره بردارى خواهند نمود. تبصره - پیشنهاد اعطاى موافقت اصولى و صدور پروانه بهره بردارى صرفاً با درخواست موافقت دانشگاه هاى علوم پزشکى قابل طرح در کیمسیون قانونى مى باشد.
ماده 9
(از آیین نامه ها) اجازه تاسیس مرکز فیزیوتراپى به اشخاصى داده مى شود که داراى شرایط ذیل باشند:
الف) تابعیت جمهورى اسلامى ایران.
ب) نداشتن سوء پیشینه کیفرى موثر و اعتیاد به مواد مخدر (تسلیم گواهى سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر در زمان درخواست همکارى با مرکز فیزیوتراپى براى کلیه کارکنان الزامى است)
ج) دارا بودن یکى از مدارک تحصیلى زیر:
- تخصص طب فیزیکى و توان بخشى
- Ph.D فیزیوتراپى
- کارشناسى ارشد فیزیوتراپى
- کارشناس فیزیوتراپى
تبصره 1- نهادها و موسسات دولتى با وابسته به دولت که از بودجه عمومى استفاده مى نمایند در صورتى مى توانند تقاضاى تاسیس مرکز فیزیوتراپى نمایند که داراى مجوز صادره با توجه به مفاد این آیین نامه و همچنین، اجازه تاسیس موسسات پزشکى قید شده باشند.
تبصره 2- به موسس یا موسسات مرکز فیزیوتراپى اعم از اشخاص حقیقى و حقویى بیش از یک پروانه تاسیس داده نمى شود. ضمناً یک نفر نمى تواند بطور همزمان موسس یک مرکز فیزیوتراپى و مسئول فنى مرکز دیگر باشد. موسس یا موسسین بایستى حداقل براى یک نوبت کارى مسئولین فنى مرکز مربوط را تقبل نمایند.
تبصره 3- شخصیت حقوقى بایستى داراى اساسنامه تأیید شده از سوى مراجع ذیصلاح قانونى بوده و در آن ارگان، تشکیلات، شرح وظایف و اختیارت هئیت مدیره و نحوه انتخاب آن، منابع مالى شرایط عضویت و نحوه انحلال آن پیش بینى شده باشد و همچنین باید فرد یا افراد واجد شرایطى را بعنوان موسس معرفى نمایند.
تبصره 4- احراز صلاحیت موسس یا موسسان و همچنین مسئول یا مسئولان فنى براساس شرایط مندرج در این آیین نامه به عهده کمیسیون قانون مى باشد.
تبصره 5- در مواردیکه مؤسس و مسئول فنى مرکز یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او مى تواند با ارائه گواهى تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفى مسئول یا مسئولان فنى واجد شرایط از دانشگاه مربوطه درخواست صدور پروانه مسئول فنى موقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود و واث مکلفند بمحض دریافت گواهى حصر وراثت با ارائه گواهى مذکور نسبت به معرفى شخص و یا اشخاص واجد شرایط قانونى، بعنوان موسس جدید اقدام کند در غیر این صورت موسسه تعطیل خواهد شد.
تبصره 6- پروانه تأسیس موسسات فیزیوتراپى براساس نظام سطح بندى خدمات بهداشتى، درمانى صادر مى گردد (در حال حاضر شاخص جمعیتى براى مرکز 000/30 نفر مى باشد)
فصل سوم
(از آیین نامه ها) بهره بردارى، انتقال، تعطیل
ماده 10
(از آیین نامه ها) زمان فعالیت مراکز فیزیوتراپى حداقل یک نوبت صبح است و در صورت داشتن دو نوبت کارى (صبح و عصر) نیازمند معرفى مسئول فنى جداگانه براى هرنوبت کارى است.
ماده 11
(از آیین نامه ها) شروع بکار و فعالیت مرکز فیزیوتراپى منوط به دارا بودن تجیهزات مورد نیاز و معرفى مسئول یا مسئولان فنى و سایر افراد جویاى کار جهت کلیه نوبت هاى کارى مى باشد. پس از احراز صلاحیت اشخاص فوق و کافى بودن تجهیزات و فضاى فیزیکى توسط واحد مربوطه به مرکز پروانه بهره بردارى داده خواهد شد.
تبصره 1- کلیه مراکز فیزیوتراپى موظفند در زمان تمدید پروانه، مفاد این دستورالعمل را رعایت نمایند. در ضمن تمدید پروانه هاى تأسیس و مسئولین فنى مرکز بر اساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکى و ضوابط آن خواهد بود.
تبصره 2- ضوابط و حدلاقل استاندارهاى فیزیکى، فنى، ساختمانى، تجهیزات، دستگاهها و نیروى انسانى مورد نیاز مراکز فیزیوتراپى نسبت به تعداد بیمار پذیرش شده توسط کیمسیون قانون مشخص و به دانشگاه هاى علوم پزشکى ابلاغ خواهد شد.
ماده 12
(از آیین نامه ها) براى شروع فعالیت و اخذ پروانه بهره بردارى، معرفى حداقل 50% کادر فنى (مسئول فنى و کادر فیزیوتراپ) از دانش آموختگان گروه پزشکى و وابسته جویاى کار مورد تأئید دانشگاه که در مراکز دولتى و خصوصى هیچ نوع اشتغال مداوم نداشته باشند براى تمامى نوبت هاى کارى ضرورى است.
ماده 13
(از آیین نامه ها) مسئولین پذیرش مراکز فیزیوتراپى بایستى از بین افراد جویاى کار رشته کاردانى یا کارشناسى مدارک پزشکى، انتخاب و معرفى شوند. (در صورت نبودن داوطلب کافى، بکارگیرى فارغ التحصیلان پرستارى بلامانع است)
ماده 14
(از آیین نامه ها) مسئولان فنى و همکاران فنى مراکز فیزیوتراپى نمى توانند در شبانه روز بیش از دو نوبت کارى در مرکز فعالیت نمایند.
تبصره: بکارگیرى، تغییر و جابجایى پرسنل مراکز بایستى قبلاً به اطلاع معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى بصورت مکتوب رسانده شود.
ماده 15
(از آیین نامه ها) افرادیکه در استخدام سازمانهاى دولتى و وابسته به دولت هستند نمى توانند مسئولیت فنى و یا همکارى در بیش از یک نوبت کارى مراکز فیزیوتراپى بخش غیردولتى را بپذیرند.
ماده 16
(از آیین نامه ها) با توجه به قوانین استخدامى اعضاى هئیت علمى تمام وقت جغرافیایى مجاز نیستند در طول خدمت در محل دیگرى به جزء موسسات وابسته به دانشگاه اشتغال داشته باشند. پروانه تأسیس و پروانه بهره بردارى براى این افراد پس از استخدام فقط جهت بخشهاى دانشگاهى (کلینیک هاى ویژه و بیمارستانها) صادر مى شود. تبصره - پروانه تأسیس و پروانه بهره بردارى در بخش غیردولتى براى افراد موضوع این ماده پس از بازنشستگى از خدمات دولتى صادر خواهد شد. در صورت قطع ارتباط استخدامى بهر دلیل و قبل از بازنشستگى این گونه افراد با دانشگاه پروانه صادره موضوع ماده فوق لغو و پروانه تأسیس مرکز فیزیوتراپى طبق ضوابط براى آنان صادر مى شود.
ماده 17
(از آیین نامه ها) انتقال پروانه تاسیس به غیر توسط موسسه بدون موافقت کمیسیون قانونى ممنوع است. براى افرادى که یکبار پروانه تاسیس گرفته و به هر علتى به شخص یا اشخاص واجد شرایط دیگرى واگذار کرده اند مجدداً پروانه تاسیس صادر نخواهد شد. ولى با رعایت سایر مقررات مى تواند از پروانه هاى تاسیس صادر شده استفاده کند.
ماده 18
(از آیین نامه ها)
انتقال مرکز فیزیوتراپى از یک محل به محل دیگر منوط به رعایت شرایط قانونى مقررات مندرج در این آیین نامه و موافقت دانشگاه مربوط است.
ماده 19
(از آیین نامه ها)
پروانه مسئول فنى موسسات و بخشهاى فیزیوتراپى بیمارستان و درمانگاه ها فقط بنام پزشک متخصص طبق فیزیکى و توانبخشى و یا فیزیوتراپیست واجد شرایط پس از تأیید کمیسیون قانونى صادر مى شود.
ماده 20
(از آیین نامه ها)
تعطیل موقت مرکز فیزیوتراپى با موافقت دانشگاه مربوطه حداکثر تا سه ماه مجاز است مگر در مورد ماموریتهاى ادارى، آموزشى و بیمارى که مورد قبول دانشگاه مربوطه قرار گیرد. در صورت عدم رعایت این موضوع دانشگاه هاى ذیربط مى تواند با توجه به نیاز منطقه در محدوده آن مرکز فیزیوتراپى به فرد دیگرى طبق ضوابط و با اعلام نظر نهایى کمیسیون قانونى اجازه تاسیس مرکز دیگرى بدهند. تبصره - در صورتیکه بدون اطلاع قبلى دانشگاه اقدام به تعطیلى مرکز بیش از سه ماه گردد، دانشگاه ذیربط مى تواند با توجه به نیاز منطقه در محدوده آن مرکز فیزیوتراپى به فرد دیگرى طبق ضوابط اجازه تاسیس مرکز فیزیوتراپى جدید دهد.
ماده 21
(از آیین نامه ها)
هر نوع نام گذارى و تغییر نام و محل مرکز باید با هماهنگى دانشگاه / دانشکده مربوطه و موافقت وزارت صورت پذیرد. در این صورت پروانه جدید بنام و یا براى محل جدید صادر خواهد شد.
ماده 22
(از آیین نامه ها)
در صورتیکه موسس یا موسسان به دلایل موجهى قصد تعطیل و انحلال مرکز را داشته باشند مراتب را باید با ذکر دلایل و مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به تعطیلى به دانشگاه / دانشکده مربوطه گزارش نمایند.
تبصره 1- دانشگاه / دانشکده موظف است هر گونه تغییرات مشروحه در مورد کلیه مراکز فیزیوتراپى تحت نظارت خود را به طور مستمر به وزارت گزارش نماید.
تبصره 2- در صورت تعطیل یا انحلال مرکز وزارت هیچگونه مسئولیتى در مقابل اشخاص حقیقى یا حقوقى نخواهد داشت.
فصل چهارم
(از آیین نامه ها)
شرح وظایف مؤسس یا مؤسسین
ماده 23
(از آیین نامه ها)
وظایف موسس یا موسسین عبارتند از:
الف) آماده نمودن مرکز فیزیوتراپى براى پذیرش بیمار و ارائه خدمات حداکثر ظرف مدت یک سال پس از صدور پروانه تأسیس توسط کمیسیون قانونى وزارت و گزارش آن بصورت کتبى به دانشگاه / دانشکده مربوطه جهت بازدید، تأیید نهایى و صدور پروانه بهره بردارى در صورت عدم راه اندازى در زمان مشخص شده پروانه تأسیس لغو مى گردد.
ب) معرفى مسئول یا مسئولین فنى جویاى کار به دانشگاههاى علوم پزشکى براى هر نوبت کارى.
تبصره 1- رعایت مفاد آئین نامه اجراى قانون اجازه تأسیس مطب در مورد بکارگیرى متخصصین طب فیزیکى و توانبخشى بعنوان مسئول فنى و یا جانشین وى الزامى است.
تبصره 2- موسس در ضرورت تخلف مسئول فنى از وظایف قانونى و احراز آن توسط کمیسیون قانونى مى تواند تعویض وى را درخواست نماید.
تبصره 3- در صورت عدم حضور مسئول فنى به هر دلیل موسس بلافاصله فرد واجد شرایطى را بعنوان مسئول فنى جدید یا جانشین وى به دانشگاه / دانشکده مربوطه معرفى نماید.
ج) پاسخگوئى در برابر مراجع قانونى در همه موارد بجز مواردیکه به عهده مسئول فنى مى باشد.
د) انتخاب و معرفى نیروى انسانى لازم واجد شرایط طبق نظر مسئول فنى از بین افراد جویاى کار مورد تائید دانشگاه.
هـ) نظارت بر حفظ شئون اخلاق پزشکى و اجراى مقررات مربوطه.
و) کنترل و نظارت بر اجراى ضوابط، مقررات و تعرفه هاى مصوب وزارت جهت تضمین حسن انجام امور مرکز.
ز) همکارى و ایجاد تسهیلات لازم براى بازرسى نمایندگان وزارت در هر زمان.
ح) رعایت کلیه قوانین و مقررات و مفاد این آئین نامه در خصوص نحوه بکارگیرى افراد و پرداخت دستمزد آنان.
ط) در صورت تخلف مسئول فنى از وظایف قانونى، گزارش موضوع تخلف و دلائل آن به معاونت درمان دانشگاه و درخواست موافقت با تغییر وى.
ى) برنامه ریزى و ساماندهى لازم جهت جلب رضایت مراجعین و رعایت منشور حقوقى بیماران.
ک) نظارت بر حسن اجراى استانداردهاى مربوط به تابلو و سر نسخه هاى مرکز و پزشکان و رعایت آنها.
ل) کنترل وضعیت ساختمان، تجهیزات، تأسیسات و ایمنى مرکز و تأمین تجهیزات عمومى و ملزومات مورد نیاز بر اساس استانداردهاى مربوط.
م) اخذ مجوز فعالیت از معاونت درمان دانشگاه / دانشکده مربوطه براى پزشکان متخصص طب فیزیکى و توانبخشى و فیزیوتراپیست هاى شاغل در مرکز براساس دستورالعمل هاى موجود.
ماده 24
(از آیین نامه ها)
در صورت تخطى از وظایف محوله، مراتب با گزارش دانشگاه هاى علوم پزشکى در کمیسیون مطرح و در خصوص صلاحیت موسس تصمیم گیرى خواهد شد.
فصل پنجم
(از آیین نامه ها)
ضوابط نیروهاى فنى مرکز فیزیوتراپى
ماده 25
(از آیین نامه ها)
افرادیکه در مراکز فیزیوتراپى به کار فنى مشغول مى شوند به شرح ذیل هستند:
الف - مسئول فنى مرکز (مطابق ضوبط این آئین نامه)
ب - Ph.D در رشته فیزیوتراپى
ج - کارشناس ارشد فیزیوتراپى
د - کارشناس و کاردان فیزیوتراپى
ه - کاردان و کارشناس مدارک پزشکى و یا پرستارى (جهت پذیرش بیمار)
ماده 26
(از آیین نامه ها)
مسئول فنى مراکز فیزیوتراپى باید داراى یکى از مدارک زیر باشد:
- تخصص طب فیزیکى و توانبخشى
- مدارک فیزیوتراپى (مطابق ماده 4 آیین نامه)
تبصره 1- فیزیوتراپیست هاى متقاضى قبول مسئولیت فنى در مراکز و بخشهاى فیزیوتراپى باید دارى شرایط زیر باشند:
الف) دارا بودن صلاحیت علمى مطابق ماده (4) این آیین نامه و انجام خدمات قانونى (طرح نیروى انسانى و خدمت نظام وظیفه عمومى)
ب) براى قبول مسئولیت فنى در شهرستانهاى تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز) داشتن حداقل 2 سال سابقه اشتغال بکار تمام وقت در رشته فیزیوتراپى در یکى از مؤسسات، نهادها و یا ارگانهاى دولتى - خصوصى و یا خیریه مجاز به تأیید دانشگاه / دانشکده ذیربط
تبصره 2- سابقه کار براى کارشناسان ارشد حداقل یکسال و در مقاطع بالاتر نیازى به سابقه کار نمى باشد.
تبصره 3- مدت خدمت نظام وظیفه و طرح نیروى انسانى پس از فراغت از تحصیل در رشته مربوطه جزئ سابقه کار محسوب مى گردد.
ج) فرزندان و همسران شهدا و جانبازان 50% بالاتر و همسران و فرزندان آنان با انجام خدمات قانونى و یا معافیت از آن، بدون احتساب سنوات خدمتى مزبور مى تواند نسبت به تأسیس و قبول مسئولیت فنى مؤسسات و بخشهاى فیزیوتراپى اقدام نمایند.
د) جانبازان تا 49% به ازاء هر درصد جانبازى از 15 روز خدمات لازم جهت احتساب سابقه کار معاف مى باشند.
ه) هر ماه حضور داوطلبانه رزمنده در جبهه و همچنین هر ماه اسارت آزادگان معادل 2 ماه خدمت بعنوان سابقه کار احتساب مى گردد.
ماده 27
(از آیین نامه ها)
مسئول یا مسئولان فنى که توسط موسس یا موسسان براى هر نوبت کارى (صبح و عصر) به دانشگاه هاى علوم پزشکى معرفى مى شوند پس از احراز صلاحیت و صدور پروانه مسئولیت فنى براى آنان مى تواند کار خود را شروع نمایند.
تبصره 1- با توجه به ضرورت حضور و نظارت مستمر مسئول فنى در مرکز فیزیوتراپى کلیه متخصصین واجد شرایط مجاز به اشتغال در زمان قبول مسئولیت فنى خود در محل دیگرى (مطب، بیمارستان و ...) مجاز به فعالیت نیستند. مجوز فعالیت همزمان نیز صادر نمى گردد.
تبصره 2- موسس یا موسسان به شرط دارا بودن شرایط مسئول فنى مى تواند به عنوان مسئول فنى پس از صدور مجوز لازم عمل نمایند. هر فرد مى تواند بعنوان مسئول فنى حداکثر دو نوبت کارى در شبانه روز فعالیت نماید.
ماده 28
(از آیین نامه ها)
مسئولان فنى مکلف به رعایت شرایطى هستند که توسط وزارت تعیین شده و یا در آینده ابلاغ مى گردد.
ماده 29
(از آیین نامه ها)
هر مسئول فنى مى تواند مسئولیت فنى یک مرکز فیزیوتراپى (اعم از دولتى یا غیردولتى) را حداکثر در دو نوبت کارى بعهده گیرد.
فصل ششم
(از آیین نامه ها)
شرح وظایف مسئول یامسئولین فنى
ماده 30
(از آیین نامه ها)
مسئول فنى مرکز فیزیوتراپى به کسى گفته مى شود که ضمن داشتن تخصص مربوطه، پروانه فنى برابر قوانین و مقررات بنام او صادر شده باشد. دخالت وى در امور مرکز براساس مفاد مندرج در پروانه مسئولیت فنى و دستورالعملهاى مندرج در این آئین نامه مى باشد. تبصره - احراز صلاحیت مسئول یا مسئولین فنى مراکز فیزیوتراپى براساس شرایط مندرج در این آئین نامه به عهده دانشگاه هاى علوم پزشکى مى باشد.
ماده 31
(از آیین نامه ها)
اهم وظایف مسئول و مسئولان فنى مرکز عبارتند از:
الف) حضور مستمر و فعال در ساعات تعیین شده و قبول مسئولیت فنى مرکز و پاسخگویى در قبال تمامى اقدامات فنى انجام شده
ب) نظارت بر نحوه ارائه خدمات درمانى و ارتقاء سطح کیفى توسط کادر فنى مرکز و ابلاغ تذکرات لازم به آنان
ج) بررسى و اعلام صلاحیت کارکنان فنى شاغل در مرکز
د) تهیه و تنظیم برنامه کارى قسمتهاى مختلف مرکز و نظارت برحسن انجام خدمات درمانى در ساعات تعیین شده.
ه) نظارت بر کیفیت و قابل استفاده بودن تجهیزات و ملزومات مرکز.
و) نظارت بر تهیه، تنظیم و نگهدارى پرونده پزشکى کلیه بیماران مراجعه کننده و نیز بررسى شرح حال و دستورات پزشکى متدرج در آن و تذکر به مسئولین مربوطه در صورت تخطى از موازین علمى و فنى
ز) نظارت برحسن اجراى استانداردهاى مربوط به تابلو و نیز سرنسخه هاى مرکز و ارائه پیشنهادات لازم به موسس
ح) تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و آمار و اطلاعات مربوط به فعالیتهاى مرکز به تفکیک نوع خدمات درمانى و ارسال به وزارت یا دانشگاه / دانشکده هاى ذیربط از طریق برنامه نرم افزارى اعلام شده بطور مستمر (حداقل 6 ماه یکبار)
ط) مسئول یا مسئولان فنى موظفند نسبت به گزارش مواردى از بیماریهاى واگیر و غیرواگیر که لیست آن توسط وزارت یا دانشگاه / دانشکده تعیین مى گردد با رعایت اصل امانتدارى به مراجع قانونى ذیربط اقدام نمایند.
ى) ابلاغ تذکرات فنى به کارکنان شاغل و نیز مؤسس یا مؤسسان مرکز و پیگیرى اقدامات اجرائى و در صورت تخطى اعلام مراتب به دانشگاه / دانشکده هاى ذیربط
ک) رعایت و اجراى کلیه مقررات و دستورالعمل هاى وزارت و نیز موازین اسلامى، اخلاقى، فنى و نظارت برحسن اجراى آن
ماده 32
(از آیین نامه ها)
حضور مسئول فنى در مرکز فیزیوتراپى در هر دو نوبت کارى ضرورى است. در صورتیکه به هر علت مسئول فنى در مدت محدود نتواند شخصاً در ساعات مقرر در مرکز حضور داشته باشد، باید به اطلاع و موافقت دانشگاه فردى واجد شرایط و صلاحیت را به صورت موقت به عنوان قائم مقام یا مسئول فنى جایگزین، تعیین نماید. ولى بهرحال اقدامات مسئول فنى جانشین، رافع مسئولیت مسئول فنى صاحب پروانه نخواهد بود.
ماده 33
(از آیین نامه ها)
مسئول فنى مى تواند در هر سال به مدت 3 ماه فردى واجد شرایط را به عنوان جانشین خود به عنوان مسئول فنى موقت به دانشگاه مربوطه معرفى نماید. در موارد ذیل این مدت مى تواند به بیش از 3 ماه افزایش یابد:
- مأموریتهاى آموزشى، فرصتهاى مطالعاتى و ادارى که به تأئید وزارت رسیده باشد.
- بیمارى مسئول فنى که وى را مجبور به ترک شهر و یا شهرستان محل کار خود براى مدت بیش از مان ذکر شده نماید (با تأئید دانشگاه ذیربط)
تبصره 1- در صورتیکه مسئول فنى مرکز فیزیوتراپى کسى را معرفى ننماید، موسس باید فرد واجد شرایط دیگرى را به عنوان مسئول فنى به دانشگاه مربوطه معرفى نماید. در طول این مدت جانشین مسئول فنى عهده دار کلیه وظایف مربوطه خواهد بود.
تبصره 2- در صورتیکه غیبت مسئول فنى بیش از 3 ماه بطول انجامد کمیسیون قانونى مى تواند به پیشنهاد موسس و تایید دانشگاه هاى علوم پزشکى پروانه دائم براى مسئول فنى جانشین یا شخص دیگرى صادر نماید.
ماده 34
(از آیین نامه ها)
متخصصینى که توسط مسئول فنى مرکز بعنوان همکار نیمه وقت و یا تمام وقت معرفى مى گردند پس از کسب مجوز مربوطه ذکر نام آنها روى تابلو و اوراق تا پایان ادامه همکارى بلامانع است. این افراد نیز موظف به حضور در مرکز فیزیوتراپى در ساعت مقرر هستند.
ماده 35
(از آیین نامه ها)
احکام مسئول فنى موقت مرکز فیزیوتراپى توسط معاون درومان دانشگاهها براساس ضوابط و شرایط فوق الذکر صادر خواهد شد.
فصل هفتم
(از آیین نامه ها)
شرایط و ضوابط عمومى نحوه کار در مراکز فیزیوتراپى
ماده 36
(از آیین نامه ها)
اعمال فیزیوتراپى در مرکز باید توسط فیزیوتراپیست و یا کاردان هاى فیزیوتراپى صاحب صلاحیت تخت نظر مسئول فنى مرکز انجام شود. تبصره - کاردان هاى فیزیوتراپى مجازند فقط آن قسمت از اعمال فیزیوتراپى را که در حیطه مدرک علمى آنان باشد منحصراً تحت نظر فیزیوتراپیست انجام دهند.
ماده 37
(از آیین نامه ها)
فیزیوتراپیست ها و کاردان هاى فیزیوتراپى موظفند طبق نسخه و یا دستور پزشک معالج، خدمات فیزیوتراپى را براى بیماران انجام دهند. تبصره - این گروه حق دخل و تصرف در نسخه و یا دستور پزشک معالح را ندارند و همچنین مجاز به صدور گواهى استراحت و تجویز دارو براى بیماران نخواهد بود.
ماده 38
(از آیین نامه ها)
تشکیل پرونده ضبط مشخصات کامل بیمار، نام پزشک و مراحل سیر بیمارى و سایر اطلاعاتى که وزارت و یا دانشگاه / دانشکده ها مشخص مى کنند) بایگانى و نگهدارى مدارک ضرورتى حدقل به مدت 3 سال براى هر یک از بیماران مراجعه کننده در مرکز فیزیوتراپى الزامى است.
ماده 39
(از آیین نامه ها)
مراکز فیزیوتراپى موجود در کشور باید حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب و ابلاغ رسمى این آیین نامه وضعیت خود را با شرایط آن تطبیق دهند.
ماده 40
(از آیین نامه ها)
تمدید پروانه هاى تأسیس و مسئولان فنى مراکز براساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکى و ضوابط مربوطه خواهد بود.
ماده 41
(از آیین نامه ها)
رعایت قانون و آئین نامه مرتبط با انطباق امور پزشکى با موازین شرع مقدس و کلیه شئونات حرفه اى اخلاق در ارائه خدمات به بیماران ضروریست.
ماده 42
(از آیین نامه ها)
نظارت بر کلیه خدمات مراکز فیزیوتراپى در سراسر کشور به عهده وزارت و دانشگاه / دانشکده خواهد بود و در ارزیابى و ارزشیابى مراکز فیزیوتراپى رعایت تبصره هاى ماده 15 الزامى است.
ماده 43
(از آیین نامه ها)
پذیرش بیمار باید براساس ظرفیت مرکز انجام گیرد و هیچگونه تفاوتى بین بیماران بیمه شده و آزاد وجود نداشته باشد. تبصره - تجهیزات، فضا و نیروى انسانى مورد نیاز به تعداد بیماران پذریش شده توسط کمیسیون قانونى مشخص و به دانشگاه هاى علوم پزشکى ابلاغ خواهد شد.
فصل هشتم
(از آیین نامه ها)
تخلفات
ماده 44
(از آیین نامه ها)
در صورتیکه موسس یا مسئول فنى مرکز از ضوابط و مقررات مفاد از الزامات و وظایف موضوع این آئین نامه تخلف نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد.
الف) بار اول تذکر شفاهى یا قید موضوع در صورت جلسه بازرسى محل توسط وزارت یا دانشگاه / دانشکده هاى ذیربط
ب) بار دوم اخطار کتبى توسط وزارت یا دانشگاه / دانشکده و اعلام مراتب به سازمانهاى بیمه گر و سازمان نظام پزشکى
ج) در صورت تکرار تخلفات و عدم توجه به اخطارهاى شفاهى و کتبى، چنانچه اعمال انجام شده در قالب قانون تعزیزات حکومتى (در امور بهداشتى و درمانى) مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد موضوع به کمیسیون یاد شده و در سایر موارد به محکم عمومى ارجاع خواهد شد.
تبصره - روشهاى اجراى تصمیمات نهایى کمیسیون مذکور و آراء صادره از سوى مراجع قضائى اعم از تعطیلى موقت یا دائم مؤسسه، ابطال پروانه و... در کمیسیون قانونى بررسى و جهت اجرا به واحدهاى ذیربط ارجاع مى گردد.
ماده 45
(از آیین نامه ها)
این آئین نامه در 8 فصل، 45 ماده و 31 تبصره به استناد ماده 24 قانون مربوط به مقرات اموز پزشکى، داروئى و مواد خوردنى و آشامیدنى مصوب 1334 (با اصلاحات بعدى) و بندهاى 11 و 12 و 13 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در تاریخ .... به تصویب رسید. از تاریخ ابلاغ آن، آئین نامه قبلى و کلیه آئین نامه هاى اصلاحى مرتب بر آن ملغى مى گردد. /ش
دکتر مسعود پزشکیان وزیر