آيين نامه تاسيس بخش تزريقات و پانسمان

آيين نامه تاسيس بخش تزريقات و پانسمان - مصوب 7/10/1334
 
عنوان قانون:     متن قانون:
تعريف
(از ايين نامه ها)    بخش تزريقات و پانسمان مؤسسه‏اى است كه دستورات پزشك معالج را در مورد تزريق و پانسمان نسبت به بيماران انجام مى‏دهد.
ماده 1
(از ايين نامه ها)    درخواست كننده كه سمت مدير مسئول را خواهد داشت بايد يك نفر پزشك باشد.
ماده 2
(از ايين نامه ها)    بخش تزريقات بايد در محل كار پزشك مدير مسئول تاسيس شود.
ماده 3
(از ايين نامه ها)    كسانى كه زير نظر مدير مسئول مباشر تزريقات و يا پانسمان مى‏شوند بايد گواهينامه رسمى از مدارس پرستارى داشته باشند يا داراى پايه پزشكيارى باشند يا انكه واجد شرايطى باشند كه درقانون مربوط براى نايل شدن به پايه پزشكيارى قيد شده است.
ماده 4
(از ايين نامه ها)    اينگونه اشخاص بايد اشتهار به فساد اخلاق نداشته و گواهى رسمى عدم سوء پيشينه در دست داشته باشند بعلاوه پزشك مسئول هم صلاحيت اخلاقى انهارا تاييد نمايد به علاوه بايد گواهى صحت مزاج مخصوصا در قسمت بيماريهاى عفونى و اميزشى داشته باشند.
ماده 5
(از ايين نامه ها)    وزارت بهدارى براى اين اشخاص بايد كارتى تنظيم نمايد كه عكسشان روى ان چسبيده باشد. اين كارت بايد در محل كارش در جايى كه در منظر مراجعه كنندگان است باشد.
ماده 6
(از ايين نامه ها)    محل كار بايد از نظر گنجايش و كيفيت ساختمانى مناسب باشد.
ماده 7
(از ايين نامه ها)    لوازم فنى براى تزريقات و پانسمان و همچنين براى اتفاقات حاصله از تزريق يا پانسمان به قدر كافى موجود داشته باشند.