آیین نامه موسسات توانبخشی پزشکی

آیین نامه موسسات توانبخشی پزشکیماده 1
(از آیین نامه ها) تأسیس هر نوع مؤسسه به منظور انجام هر نوع خدمات توانبخشى پزشکى از قبیل فیزیوتراپى (برق درمانى - حرکت درمانى - آب درمانى) و کار درمانى و گفتار درمانى و نظایر آن منوط به اجازه وزارت بهدارى مى‏باشد.
ماده 2
(از آیین نامه ها) محل، ساختمان، تجهیزات و کادر فنى این نوع مؤسسات باید طبق ضوابط وزارت بهدارى آماده گردد.
ماده 3
(از آیین نامه ها) براى صدور موافقتنامه تأسیس باید محل (اعم از شخصى یا اجاره‏اى) و نقشه ساختمان (اعم از اینکه ساختمان بنا شده و یا در نظر است بنا شود) مورد تأیید وزارت بهدارى قرار گیرد.
ماده 4
(از آیین نامه ها) پروانه تأسیس پس از بازدید محل و تطبیق آن با طرح مصوبه و کامل بودن تجهیزات فنى طبق مقررات صادر خواهد شد.
ماده 5
(از آیین نامه ها) پروانه تأسیس بنام اشخاص اعم از حقیقى و یا حقوقى صادر خواهد شد.
ماده 6
(از آیین نامه ها) پروانه مسئول فنى فقط بنام پزشک متخصص در پزشکى فیزیکى (توانبخشى پزشکى) صادر خواهد شد.
ماده 7
(از آیین نامه ها) مسئولیت کلیه اعمال توانبخشى پزشکى در این قبیل مؤسسات با مسئول فنى خواهد بود.
ماده 8
(از آیین نامه ها) یک پزشک نمى‏تواند مسئولیت بیش از یک مؤسسه خصوصى را عهده دار باشد.
تبصره 1- مسئول فنى مى‏تواند در غیاب خود یک نفر پزشک متخصص واجد شرایط را به عنوان جانشین انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به وزارت بهدارى معرفى نماید.
تبصره 2- تعویض مسئول فنى باید با اطلاع و موافقت وزارت بهدارى انجام شود.
ماده 9
(از آیین نامه ها) در ساعاتى که مؤسسه مشغول کار است مسئول فنى و یا جانشین نامبرده ملزم است در مؤسسه حضور داشته باشد.
ماده 10
(از آیین نامه ها) اعمال توانبخشى پزشکى در مؤسسات مذکور باید توسط پزشک متخصص توانبخشى پزشکى انجام شود و یا لیسانسیه‏هاى رشته‏هاى توانبخشى پزشکى و تکنسین‏هاى مربوطه مى‏توانند تحت نظارت متخصص مؤسسه وظایف محوله را انجام دهند.
ماده 11
(از آیین نامه ها) لیسانسیه‏ها و تکنسین‏ها موظفند مدارک علمى و فنى خود را به وزارت بهدارى ارائه داده و کارت شناسائى دریافت نمایند. تبصره 1- افراد فوق‏الذکر باید در مواقع انجام وظایف مربوطه در مؤسسات توانبخشى کارت شناسایى خود را همراه داشته باشند.
ماده 12
(از آیین نامه ها) ایجاد مؤسسه توانبخشى پزشکى در مؤسسات درمانى در صورتیکه شامل ماده یک باشد باید بوسیله متخصص توانبخشى پزشکى و با موافقت وزارت بهدارى اداره شود و در صورتیکه ناظر به رشته خاص پزشکى باشد با رعایت ماده 13 عمل خواهد شد.
ماده 13
(از آیین نامه ها) متخصصین رشته‏هاى دیگر پزشکى مى‏توانند خدمات توانبخشى پزشکى بیماران را در رشته‏هاى تخصصى خود بعهده بگیرند.
تبصره 1- این پزشکان حق استفاده از هیچگونه تابلو براى خدمات توانبخشى پزشکى ندارند.
تبصره 2- کلیه اعمال توانبخشى پزشکى مذکور در این ماده توسط پزشک متخصص رشته مربوطه و یا به مسئولت و نظارت او توسط لیسانسیه‏ها و تکنسین‏هاى توانبخشى انجام شود.
ماده 14
(از آیین نامه ها) تغییر محل و نام مؤسسه باید با اطلاع و موافقت وزارت بهدارى انجام شود.
ماده 15
(از آیین نامه ها) مسئولان مؤسسات توانبخشى پزشکى و نیز مشمولین مواد 12 و 13 موظفند فتوکپى پروانه تأسیس و فتوکپى پروانه مسئولیت فنى و اسامى و مشخصات کارکنان فنى مؤسسه و هر نوع تغییرى راکه از لحاظ فنى در مؤسسه داده مى‏شود در مدت یک هفته به نظام پزشکى راساً ارسال دارند.
ماده 16
(از آیین نامه ها) این آیین‏نامه که بجاى آیین‏نامه مؤسسات فیزیوتراپى مصوبه سال 1347 تدوین گردیده باستناد ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکى و دارویى و مواد خوردنى و آشامیدنى مصوب 29 خرداد ماه یکهزار و سیصد و سى و چهار به تصویب رسید که به مورد اجرا گذارده شود. وزیر بهدارى 5/10/1353