شرایط تاسیس موسسات پرتو پزشکی

شرایط تاسیس موسسات پرتو پزشکی (رادیولوژی، سی تی اسکن، پزشکی هسته ای، ام،ار،آی و ...)


شرایط
(از دیگر) 1- متقاضى تاسیس باید واجد شراى مطابق آیین نامه تاسیس مراکز رادیولوژى و پزشکى هسته اى باشد.
2- به ازاء هر 000/50 نفر جمعیت پروانه تاسیس یک موسسه رادیولوژى اعطاء خواهد شد.
3- به ازاء هر 000/100 نفر جمعیت پروانه تاسیس یک موسسه پزشکى هسته اى اعطاء خواهد شد.
4- جهت تاسیس موسسه در شهرها و مناطق غیر مجاز (تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، قزوین، شهر رى، شهریار، اسلامشهر و...) ارائه پروانه مطب غیر مشروط، انجام خدمات قانونى و کسب پروانه دائم پزشکى و احراز امتیازات مربوط به مطب الزامى است.
5- فعالیت کلیه موسسات پرتوپزشکى قبل از تایید صلاحیت موسس و مسئول فنى توسط کمیسیون قانونى موضوع ماده 20 و اخذ موافقت اصولى و بهره بردارى غیرمجاز مى باشد.
6- مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در مناطق مجاز، در صورت موافقت سازمان محل خدمت و عدم دریافت حق محرومیت از مطب مى توانند مطابق ضوابط و مقررات تقاضاى تاسیس نمایند.
7- انجام سونوگرافى براى متخصصین رادیولوژى و سونوگرافى منوط به اخذ موافقت اصولى و بهره بردارى به صورت توام با هم ممکن مى باشد.
مدارک لازم و سیر ادارى:
متقاضى واجد شرایط از طریق معاونت درمان و دارو و دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى ذیربط نسبت به تسلیم درخواست و تکمیل مدارک بشرح زیر اقدام مى نماید:
1- تکمیل فرم تقاضاى تاسیس
2- تکمیل فرم قبول مسئولیت فنى
3- پروانه مطب تخصصى شهر مورد تقاضا
4- پروانه دائم پزشکى و کسب امتیازات مربوط به مطب (در شهرها و مناطق غیر مجاز)
5- گواهى انجام طرح نیروى انسانى، خارج از مرکز و سایر خدمات قانونى
6- گواهى عدم نیاز در ساعات غیر ادارى از سوى سازمان محل خدمت
7- تکمیل فرم شماره (1) و (2) تایید صلاحیت از سوى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى، درمانى
8- گواهى شرکت در آخرین دوره بازآموزى
9- 4 قطعه عکس 4×3
10- گواهى طى دوره آموزش سونوگرافى و تایید معاونت آموزشى (در خصوص فارغ التحصیلان قبل از سال 1367)
11- متخصصین رادیولوژى متقاضى تاسیس سى تى اسکن و ام، آر، آى ملزم به ارائه گواهى طى دوره آموزش شش ماهه به تایید معاونت آموزشى وزارتخانه نیز مى باشند.
مدارک لازم جهت بهره بردارى:
1- تاییدیه کارشناس رادیولوژى دانشگاه علوم پزشکى.
2- تاییدیه کارشناس بهداشت پرتوها.
3- اعلام وضعیت دوزیمترى و فیلم بج کارکنان.
4- نشانى دقیق و ساعات فعالیت موسسه.
5- کارکنان فنى واجد شرایط همراه با فتوکپى مدارک تحصیلى.
6- صورت دستگاه ها و ملزومات موجود.
7- نقشه مهندسى فضاهاى موجود و موقعیت جغرافیایى محل.
مدارک لازم جهت صدور پروانه هاى تاسیس و مسئول فنى:
1- سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمى.
2- گواهیهاى کسب امتیازات بازآموزى (به ازاء هر سال بیست و پنج امتیاز از زمان فراغت از تحصیلات تخصصى).
3- واریز مبالغ لازم به حساب 302 خزانه دارى کل جهت صدور پروانه هاى تاسیس و مسئول فنى.
پس از بررسى و صدور پروانه هاى تاسیس و مسئول فنى عیناً به دانشگاه علوم پزشکى ارسال تا دراختیار متقاضى قرار داده شوند. نحوه اقدام و سیر ادارى:
(1) تشکیل پرونده و انجام مراحل کارشناسى در معاونت درمان و دارو دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى استان و ارسال مدارک به اداره کل صدور پروانه ها
(2) بررسى و کارشناسى مدارک توسط اداره کل صدور پروانه ها و طرح موضوع (بررسى صلاحیت موسس و مسئول فنى) در کمیسیون قانونى موضوع ماده(20)
(3)در صورت تایید صلاحیت موسس و مسول فنى انعقاد قرارداد تاسیس با متقاضى و واریز مبلغ لازم به حساب 302 خزانه دارى کل جهت صدور موافقت اصولى
(4) صدور موافقت اصولى و ارسال به دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى – درمانى
(5)معرفى محل پیشنهادى به دانشگاه و تجهیز و آماده سازى موسسه با نظر کارشناسى رادیولوژى، موسسه با نظر کارشناسى رادیولوژى، انجام مراحل سرب کوبى و دوزیمترى با نظر کارشناس بهداشت پرتوها
(6)بررسى و کارشناسى مدارک ارسالى و طرح موضوع بهره بردارى در کمیسیون قانونى موضوع ماده 20
(7)صدور مجوز بهره بردارى و ارسال به دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى</