آیین نامه تاسیس و اداره مرکز خیریه بهداشتی درمانی

آیین نامه تاسیس و اداره مرکز خیریه بهداشتی درمانی

مقدمه
(از آیین نامه ها) در اجراى ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مصوب سال 1364 و تبصره 2 ماده یک و ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکى و داروى و مواد خوردنى و آشامیدنى مصوب سال 1334 و اصلاحات سال 1367 و بندهاى 12، 13، 15، 16 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مصوب سال 1367 ضوابط تاسیس و نحوه اداره موسسات پزشکى خیریه به شرح این آئین نامه تصویب مى گردد.
ماده 1
(از آیین نامه ها) موسسات و مراکز بهداشتى درمانى خیریه، موسساتى هستند که به صورت عام المنفعه و غیرانتفاعى و هیات امنائى اداره و با کمک و مشارکتهاى مردمى توسط افراد خیر و سازمانهاى خیریه براى ارائه خدمات بهداشتى، درمانى به مردم طبق ضوابط این آئین نامه تشکیل مى گردند.
ماده 2
(از آیین نامه ها) براى موسسه خیریه با رعایت ضوابط قانونى و این آئین نامه پروانه خاص صادر مى گردد.
ماده 3
(از آیین نامه ها) موسسات خیریه باید طبق ضوابط قانونى در صورتى که موقوفه رسمى نمى باشد به ثبت رسیده و داراى ارکان زیر باشند:
الف - هیات موسس
ب - هیات امناء
ج - هیات مدیره
د - مدیرعامل
ه - بازرس
ماده 4
(از آیین نامه ها) هیات امناء موسسات خیریه باید از افراد خوشنام و خیر تشکیل شوند.
ماده 5
(از آیین نامه ها) اساسنامه موسسات خیریه شامل ارکان مذکور باید به تصویب مراجع صلاحیت دار برسد. تبصره: وقنامه موسسات موقوفه عام به جاى اساسنامه خواهد بود.
ماده 6
(از آیین نامه ها) به منظور گسترش فرهنگ خیریه و ساماندهى و تقویت و تسریع در امور موسسات خیریه و استفاده از تجارب و کمکهاى افراد خیر و نیکوکار و ایجاد تشکیلات مناسب غیردولتى در این امور دفاتر خدمات خیریه بهداشتى درمانى در استانها و سازمان مرکزى خیریه بهداشتى درمانى کشور در تهران که مطابق اصول قانونى مربوطه خواهد بود تشکیل و امور ذیل توسط هر یک از واحدهاى مذکور انجام خواهد شد.
الف) دفاتر خدمات خیریه بهداشتى درمانى استانها که شامل هیات اجراى و یک دبیر بوده و وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت.
1) هدایت و جذب مشارکتهاى مردمى در راستاى نیازهاى بهداشتى درمانى استان منطبق بر طرحهاى مصوب وزارت بهداشت و در قالب شبکه جامع بهداشتى درمانى کشور.
2) تعیین اولویت ها در ارتباط با نیازهاى یاد شده.
3) تایید اولیه صلاحیت متقاضیان تاسیس مراکز بهداشتى درمانى و گزارش آن به سازمان مرکزى.
4) نظارت مستمر بر عملکرد موسسات بهداشتى درمانى خیریه در زمینه هاى ادارى مالى و نفى و گزارش آن به سازمان مرکزى بر اساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى.
5) مساعدت و همکارى لازم با افراد خیر در جهت اخذ مجوزهاى قانونى.
6) طراحى و پیگیرى مکانسیم هاى تشویقى و تسهیلاتى در جهت کاهش هزینه هاى بالا سرى اعم از مالیات، عوارض، انرژى، بیمه و ... 7) سازماندهى ارتباطات با داخل و خارج از کشور در زمینه هاى علمى، پژوهشى، آموزشى، خدماتى و مالى در جهت گسترش کمى و کیفى فرهنگ خیریه.
تبصره 1- در هر استان یک دفتر خدمات خیریه بهداشتى درمانى قابل تشکیل خواهد بود.
تبصره 2- اساسنامه موسسه خیریه بهداشتى درمانى به پیشنهاد موسسه مرکزى خیریه بهداشتى درمانى کشور و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به تصویب مراجع ذیصلاح مى رسد.
ب) سازمان مرکزى خیریه بهداشتى درمانى کشور که از تجمع دفاتر خدمات خیریه بهداشتى درمانى استانها در تهران تاسیس مى شود و داراى وظایف زیر است:
1- سیاستگذارى و برنامه ریزى، هدایت و جذب مشارکتهاى مردمى در امر بهداشت و درمانى در قالب موسسات خیریه بهداشتى درمانى کشور در راستاى سیاستها و برنامه ها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى.
2- تعیین اولویت ها و نیازهاى بهداشتى درمانى و ابلاغ آن به وسسات خیریه بهداشتى، درمانى استانها.
3- نظارت بر نحوه عملکرد موسسات خیریه بهداشتى، درمانى منطبق با ضوابط و مقررات جارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى.
4- بررسى و اظهار نظر مشورتى در ارتباط با لغو موقت یا دائم پروانه موسسات خیریه بهداشتى، درمانى
ج) ارکان سازمان مرکزى خیریه بهداشتى، درمانى کشور عبارتند از:
1- شورایعالى
2- رئیس شورا
3- دبیر شورا
4- کیمته هاى سیاستگذارى و برنامه ریزى
تبصره - نحوه فعالیت سازمان مرکزى خیریه بهداشتى، درمانى کشور مطابق اساسنامه مربوطه که پس از تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى به تصویب مراجع صلاحیتدار مى رسد خواهد بود.
ماده 7
(از آیین نامه ها) تا زمانى که دفاتر خدمات خیریه بهداشتى، درمانى استانها و سازمان مرکزى خیریه بهداشتى درمانى کشور تاسیس نشده اند. دفتر فعلى خیریه بهداشتى درمانى مستقر در تهران و وظایف مذکور را در این آئین نامه را عهده دار خواهد بود.
ماده 8
(از آیین نامه ها) مدارک و اطلاعات لازم براى بررسى تقاضاى تاسیس موسات خیریه بهداشتى درمانى:
1- اسامى هیات موسس که یک یا چند نفر پزشک باید جزء ترکیب آنان باشد.
2- تقاضاى تاسیس با امضاء مشترک هیات موسس
3- ارائه پیش نویس اساسنامه پیشنهادى
4- تظنیم و امضاء تعهدنامه رسمى مبنى بر قبول رعایتى شرایط خاص در اداره و بهره بردارى موسسه به صورت غیرانتفاعى
5- احراز توان اجرائى و موسسین توسط دفاتر خدمات خیریه بهداشتى درمانى استانها.
تبصره - سایر مدارک و اطلاعات مربوط به هماهنگى سازمان خیریه بهداشتى درمانى کشور و از طریق این سازمان توسط معاونت سلامت تهیه و به اطلاع موسسات خیریه بهداشتى درمانى کشور خواهد رسید.
ماده 9
(از آیین نامه ها) درخواست تاسیس موسسات موضوع این آئین نامه از طریق دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى ذیربط به واحد صدور پروانه ها ارسال مى گردد.
ماده 10
(از آیین نامه ها) بررسى نهائى مدارک توسط واحد صدور پروانه هاى حوزه معاونت سلامت صورت مى گیرد.
ماده 11
(از آیین نامه ها) در صورت تکمیل بودن مدارک به ترتیب نوبت وصول تقاضا موضوع در کمیسیون قانونى مربوطه موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکى و داروئى و مواد خوردنى و آشامیدنى مصوب سال 1334 و اصلاحات 1367 مطرح و بر اساس راى کمیسیون اقدام بعدى صورت خواهد گرفت.
ماده 12
(از آیین نامه ها) در صورت تصویب کمیسیون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکى، مجوز و یا پروانه هاى مربوط به احداث یا بهره بردارى و یا تاسیس صادر خواهد شد.
ماده 13
(از آیین نامه ها) مجوز بهره بردارى و یا پروانه تاسیس پس از معرفى مسئول فنى و تأئید صلاحیت وى توسط کمیسیون قانونى مربوطه و تأئید دانشگاه / دانشکده علوم پزشکى ذیربط مبنى بر تکمیل امکانات و وسایل و تجهیزات و کارکنان فنى و ادارى صادر مى شود.
ماده 14
(از آیین نامه ها) موسسات خیریه بهداشتى درمانى از نظر ضوابط و تخلفات مشمول ضوابط آئین نامه موسسه پزشکى مربوط خواهند بود.
ماده 15
(از آیین نامه ها) نحوه اداره و ضوابط مالى و ادارى موسسات خیریه بهداشتى درمانى بر اساس اصول ذیل خواهد بود:
1- موسسات موضوع این آئین نامه از نظر مالى باید به نحوى اداره شوند که در هر زمان موسسه به صورت غیرانتفاعى عام المنفعه باشد.
2- سربرگ ها و قبوض و اسناد مورد استفاده در این گونه موسسات باید با نشان (ارم) و مشخصات موسسه خیریه مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره - موسسات خیریه کشورى داراى آرم واحدى خواهند بود و مى توانند در کنار آن آرم محلى نیز داشته باشند.
3- موسسه باید داراى دفاتر قانونى بوده و کلیه امور مالى در آنها درج شود و اسناد مربوطه در امور مالى موسسه متمرکز و نگهدارى گردد.
4- حداکثر میزان تعرفه هاى موسسات خیریه بهداشتى درمانى برابر با تعرفه هاى مصوب موضوع قانون بیمه همگانى خدمات درمانى مى باشد.
5- مراجعه کنندگان بى بضاعت به طور رایگان در این گونه موسسات تحت مداوا و درمان و ارائه خدمات قرار خواهند گرفت. در موارى که مراجع کنندگان توان پرداخت حق العلاج به میزان تعرفه هاى مقرر را نداشته باشند به میزان استطاعت از آنان حق العلاج و هزینه خدمات دریافت خواهد شد.
6- منابع مالى موسسات خیریه بهداشتى - درمانى عبارتند از:
o سرمایه گذارى اولیه موسسین
o درآمدهاى حاصله از ارائه خدمات
o مشارکت و کمکهاى مردمى و موسسات خیریه
o عواید حاصله از صدقات و نذورات و خیرات
ماده 16
(از آیین نامه ها) سازمانهاى بیمه گر ذیربط مکلف به عقد قرارداد همکارى خدمات درمانى با موسسات خیریه بهداشتى درمانى کشور مى باشند.
ماده 17
(از آیین نامه ها) مسئولین موسسات موضوع این آئین نامه موظفند اسناد و مدارک مالى را در هر زمان جهت بررسى در اختیار کارشناسان دانشگاهها یا دانشکده هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و کارشناسان دفاتر خیریه بهداشتى درمانى استانها قرار دهد.
ماده 18
(از آیین نامه ها) علاوه بر تخلفاتى که بر طبق آئین نامه هاى مربوطه موجب اخطار یا لغو موقت یا دائم پروانه تاسیس مى باشد. چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى بر اساس رسیدگى هاى دانشگاه ها و دانشکده هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى و دفاتر خدمات خیریه بهداشتى درمانى تشخیص دهند که امور مالى و نحوه عملکرد موسسات خیریه برخلاف تعهدات مربوطه بوده و موسسه را از صورت غیرانتفاعى خارج نموده باشد با هماهنگى سازمان خیریه بهداشتى درمانى کشور موضوع در کمیسیون قانونى تشخیص امور پزشکى مطرح و پروانه تاسیس حسب مورد به طور موقت یا دائم لغو خواهد شد.
ماده 19
(از آیین نامه ها) در صورتى که دفاتر خدمات خیریه بهداشتى درمانى استانها و سازمان مرکزى خیریه بهداشتى درمانى کشور در اجراى مفاد این آئین نامه با دانشگاه ها و دانشکده هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى هماهنگ نباشند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به نحو مقتضى تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.
اده 20
(از آیین نامه ها)
کلیه آئین نامه هاى موسسات پزشکى مغایر با این آئین نامه در قسمت مغایر لغو مى شود.
این آئین نامه در تاریخ 25/12/80 به تصویب رسید.
دکتر مسعود پزشکیان