آیین نامه راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد

آیین نامه راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد

فصل اول- تعاریف
ماده 1- مرکز درمان سوء مصرف مواد (که من بعد در این آیین نامه مرکز نامیده خواهد شد): به مرکزی اطلاق میگردد که امکانات ارائه خدمات درمانی سم زدائی و خدمات پیشگیری از عود و درمان های غیرداروئی و درصورت اخذ مجوز واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست، درمان سم زدائی و نگهدارنده (طولانیمدت) را با داروی آگونیست افیونی برای درمان سرپائی معتادان دارا باشد. کلیه این خدمات باید منطبق با پروتکل درمان سوء مصرف مواد (که توسط معاونت سلامت ابلاغ میگردد) باشد.
ماده 2- واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست (که من بعد در این آیین نامه واحد نامیده خواهد شد): زیر مجموعه مرکز بوده و تحت نظر پرسنل درمانی، درمان سم زدایی و درمان نگاه دارنده با داروهای آگونیست افیونی را ارائه میدهد.
ماده 3- مرکز قمر: به مرکز ثابت یا سیاری گفته میشود که زیر نظر مستقیم و با مسئولیت مرکز درمان سوءمصرف مواد، در مناطق سخت دسترس از جمله روستاها و حاشیة شهرها که فاقد مراکز دولتی یا متقاضی تأسیس در بخش خصوصی هستند، با شرایطی که در پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست آمده است، ارائه خدمت مینماید.
ماده 4- الف- سم زدائی (بازگیری): به مجموعه اقدامات درمانی بمنظور رفع وابستگی فیزیکی به مواد اعتیادآور گفته میشود.
ب- سم زدائیسریع وفوق سریع: روشی ازسم زدائی است که بکمک داروهای آنتاگونیست افیونی و رخوت زائی(Sedation) یا بیهوشی، دورة سم زدائی را به 3-2 روز (سریع) و کمتر از 12 ساعت (فوق سریع) کاهش میدهند.
ماده 5- پیشگیری ازعود: به مجموعه اقدامات داروئی و غیرداروئی جهت پیشگیری از مصرف مجدد مواد اعتیادآور اطلاق میشود.
ماده 6- درمان نگهدارنده (جایگزین): به درمان طولانیمدت (بیشتر از 6 ماه) با داروهای شبه افیونی گفته میشود که بعضاً سالها بطول میانجامد و هدف آن جلوگیری از مصرف غیر قانونی مواد افیونی توسط بیمار میباشد.
مشروح روش های سم زدائی و پیشگیری از عود در پروتکل درمان سوء مصرف مواد آمده است.
ماده 7- تعریف داروی آگونیست افیونی مطابق پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست میباشد.
ماده 8- به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این آیین نامه به اختصار وزارت و به دانشگاه/دانشکده علوم پزشکیوخدمات بهداشتی درمانی به اختصار دانشگاه اطلاق خواهد شد.
فصل دوم- شرایط تأسیس و بهره برداری
ماده 9- اجازه تأسیس مطابق با آیین نامه تأسیس درمانگاه ها خواهد بود.
تبصره- هر پزشک میتواند به تنهائی نیز متقاضی تأسیس مرکز باشد لکن در مورد دیگر متقاضیان مطابق تبصره 1 ذیل ماده 3 آئین نامه تأسیس درمانگاه ها رفتار خواهد شد.
ماده 10- علاوه بر متقاضیان مشمول مادة 9، همة بیمارستان های عمومی، بیمارستان های تخصصی اعصاب و روان، درمانگاه های عمومی، مراکزجامع توانبخشی و درمانگاه های تخصصی مغز اعصاب و روان میتوانند افزایش بخش درمان سوء مصرف مواد را تقاضا نمایند.
تبصره- مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری دانشگاه (مراکز بهداشتی درمانی مرجع یا درمانگاه مثلثی)، درمانگاه های سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مراکز درمان و بازتوانی معتادان سازمان بهزیستی کشور (دولتی و خصوصی) و مراکز گذری کمک رسانی به معتادان خیابانی(DIC) معادل مرکز ارزیابی شده و نیازی به اخذ پروانه بهره برداری مرکز ندارند، لکن برای آنها اخذ مجوز راه اندازی واحد الزامی است.
ماده 11- مجوز بهره برداری منوط به تأمین تجهیزات عمومی و ملزومات پزشکی و همچنین رعایت سایر اصول مورد توجه این آیین نامه توسط مؤسس/ مؤسسان (و تأیید وضعیت ساختمانی، بهداشتی ، پرسنلی و تجهیزات با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه توسط وزارت ) خواهد بود.
ماده 12- درمان سم زدائی سریع (RD) و فوق سریع (URD) صرفاً در مراکز بیمارستانی و با شرایط مندرج در پروتکل درمان سوء مصرف مواد میسر است.
ماده 13- تنها بیمارستان های عمومی و بیمارستان های تخصصی اعصاب و روان با تسلیم تقاضا به معاونت درمان دانشگاه ذیربط و متعاقباً بررسی و تصویب کمیسیون قانونی مادة 20 جهت اضافه نمودن مرکز درمان سوء مصرف مواد به پروانه تأسیس و رعایت مفاد پروتکل درمان سوءمصرف مواد میتوانند اقدام به سم زدائی بیماران به روش URD بنمایند.
ماده 14- چنانچه مؤسس/ مؤسسان همزمان متقاضی درمان با داروهای آگونیست افیونی نیز باشند، مطابق با فصل 8 این آیین نامه باید مجوز جداگانه ای دریافت کند.
فصل سوم _ شرایط و وظایف مؤسس/ مؤسسان
ماده 15-شرایط و وظایف مؤسس/ مؤسسان مطابق آیین نامه تأسیس درمانگاه ها خواهد بود.
فصل چهارم _شرایط و وظایف مسئول یا مسئولان فنی مرکز
الف- شرایط:
ماده 16- مسئول فنی مرکز علاوه بر شرایط مندرج در آیین نامه تأسیس درمانگاه ها باید متخصص روانپزشکی یا پزشک دوره دیده باشد.
ماده 17- دورة آموزشی مورد نیاز پزشکان بشرح زیر است:
- یک دورة آموزش کارگاهی نظری 3 روزه (مشتمل بر 20 ساعت) وفق برنامه مدون آموزشی مصوب معاونت آموزشی و امور دانشجوئی (کد 3301094 و کد 3301095) یا دوره های آموزشی مشابه چنانچه توسط معاونت آموزشی و امور دانشجویی معادل کدهای فوق ارزیابی گردد.
-یک دورة آموزش عملی 14 روزه در مراکز آموزشی منتخب درمان سوء مصرف مواد وفق پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست(مراکز منتخب جهت آموزش عملی، همه ساله توسط ادارة پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد به معاونت درمان دانشگاه معرفی میگردد).
تبصره 1- گواهی دوره های آموزشی نظری 3 روزه از نظر رعایت سرفصل آموزشی باید به تأیید معاونت آموزشی دانشگاه محل برگزاری دوره برسد. بدیهی است که گواهی صادره معاونت آموزشی هر دانشگاه برای معاونت درمان دانشگاه های سراسر کشور قابل پذیرش خواهد بود.
تبصره 2- گذراندن دوره آموزشی 3 روزه نظری برای روانپزشکان الزامی نبوده لکن گذراندن دوره آموزشی عملی 14 روزه برای آنان الزامی است.
تبصره 3- گواهی دوره های آموزشی عملی 14 روزه صادره توسط هریک از مراکز آموزشی منتخب، در معاونت درمان همة دانشگاه ها مورد قبول خواهد بود.
تبصره 4- پزشک مسؤل فنی مرکز، در دوره های بازآموزی 5 سالة خود باید حداقل 50 امتیاز از برنامة مدون بازآموزی را به برنامه های آموزشی در زمینة اعتیاد، روانپزشکی و عفونی (ایدز و هپاتیت) اختصاص دهند.
ب- وظایف:
ماده 18- مطابق با آیین نامه تأسیس درمانگاه ها خواهد بود بعلاوه مسئول فنی مرکز باید کتباً اجرای پروتکل های درمانی این وزارت را تعهد نماید.
فصل پنجم_ شرایط و وظایف کادر نیروی انسانی
الف- شرایط:
ماده 19- پرسنل درمانی مرکز (به ازاء هر نوبت کاری) باید حداقل 3 نفر شامل افراد زیر باشد.
- روانپزشک یا پزشک دوره دیده حداقل یک نفر
- روانشناس بالینی/ مشاوره (واجد مدرک کارشناسی یا بالاتر) دوره دیده حداقل یک نفر
- پرستار/بهیار حداقل یک نفر
حضور مددکار اجتماعی توصیه میشود ولی الزامی نیست.
ماده 20- پزشکان شاغل در مرکز علاوه بر شرایط کلی مندرج در آیین نامه تأسیس درمانگاه ها باید روانپزشک یا پزشک دوره دیده (مطابق ماده 17 ) باشد.
ماده 21- دوره های آموزشی مورد نظر برای روانشناس بالینی/ مشاوره بشرح زیر است:
- دورة آموزشی کارگاهی نظری (16 ساعت) وفق برنامه مدون آموزشی معاونت آموزشی و امور دانشجوئی
- دورة آموزشی کارگاهی عملی (8 ساعت) وفق برنامه مدون آموزشی معاونت آموزشی و امور دانشجوئی (مراکز منتخب جهت آموزش عملی، همه ساله توسط ادارة پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد به معاونت درمان دانشگاه ها معرفی میگردد).
تبصره- درصورت نداشتن روانپزشک دائمی، جهت مشاوره از روانپزشک قراردادی (حضوری/ غیرحضوری) در مرکز استفاده شود (اما در صورت عدم حضور روانپزشک درشبکه بهداشت درمان شهرستان، میتوان بیمار را با برگة ارجاع به شهرستان همجوار اعزام نمود).
ب- وظایف:
ماده 22- وظیفه پزشک درمان بیماران مطابق پروتکل درمان سوءمصرف مواد میباشد.
ماده 23- وظایف روانشناس بالینی/ مشاوره دوره دیده شامل موارد زیر میباشد:
1- مشاورة اعتیاد و پیشگیری از عود
2- مشاورة کاهش آسیب درصورت نیاز
3- آموزش خانواده
4- هدایت گروه و انجام گروه درمانی 5- مشاورة پیش و پس آزمون HIV
ماده 24- وظیفة پرستار اجرای دستورات پزشک در حیطة شرح وظایف مصوب میباشد.
ماده 25- وظیفة مددکار اجتماعی پیگیری بیماران و درصورت نیاز بازدید منزل و محیط کار و کمک به رفع مشکلات اجتماعی بیمار میباشد.
فصل ششم_ شرایط ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی
ماده 26- شرایط ساختمانی و تأسیساتی مرکز مطابق با آیین نامه تأسیس درمانگاه ها بوده، لکن حداقل سطح کلی زیربنا 70 مترمربع (و شامل اتاق معاینه پزشک به متراژ حداقل 8 مترمربع، اتاق روانشناس/مشاوره حداقل 8 مترمربع، اتاق دارو حداقل 8 مترمربع، اتاق مراقبت های پرستاری و احیاء حداقل 10 مترمربع، اتاق انتظار با قابلیت استفاده جهت گروه درمانی در ساعات خاص حداقل 16 مترمربع و سرویس های بهداشتی) محدود خواهد بود.
تبصره- مرکز باید به وسایل کامل احیاء مجهز باشد.
فصل هفتم _مقررات عمومی
ماده 27- حداقل ساعات فعالیت مرکز یک نوبت کاری (صبح / عصر) خواهد بود. فعالیت مرکز در نوبت کاری شب مجاز نیست.
ماده 28- دیگر مقررات عمومی مطابق با آیین نامه تأسیس درمانگاه ها خواهد بود.
فصل هشتم-درمان با داروهای آگونیست افیونی
ماده 29- درمان سم زدائی و نگهدارنده با داروهای آگونیست افیونی تنها در مرکز و یا مرکزی که طبق تبصره ذیل ماده 10 معادل مرکز ارزیابی میشود، و واجد شرایط مندرج در این فصل باشد، امکان پذیر خواهد بود.
ماده 30- مراکز درمان سوءمصرف مواد و مراکزی که طبق تبصره ذیل ماده 10 معادل مرکز ارزیابی شده اند برای درمان سم زدائی و نگهدارنده با داروهای آگونیست افیونی باید مجوز جداگانه ای به نام واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست را اخذ نمایند.
ماده 31- برای درمان با داروهای آگونیست افیونی کمیته ای به نام «کمیتة منطقه ای نظارت برواحدهای درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست» (متشکل از معاون درمان دانشگاه بعنوان رئیس، معاون بهداشتی دانشگاه، معاون/مدیر داروی دانشگاه، معاون پیشگیری بهزیستی استان، مدیر گروه روانپزشکی یا یک روانپزشک با حکم ریاست دانشگاه و مدیر درمان دانشگاه بعنوان دبیر کمیته)تشکیل و نظر مشورتی خود را در خصوص صدور مجوز واحد توسط معاونت درمان دانشگاه مطابق برآورد پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست به کمیسیون قانونی ماده 20 اعلام خواهد کرد. روند نظارت کمیته مستمر بوده و در طول سال نیز تداوم خواهد داشت و نتایج آن در تمدید سالانه فعالیت واحدها موثر خواهد بود. ترکیب تیم نظارتی و سیاست های مربوطه نیز مطابق مصوبات کمیته خواهد بود. کمیته مذکور به اختصار کمیتة ماده 31 نامیده خواهد شد.
تبصره- کمیتة ماده 31 میبایست حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه دهد و درخواستهای متقاضیان واحد را با فرجه زمانی حداکثر دوماه بررسی و اعلام نظر نماید.
ماده 32- معیارجمعیتی راه اندازی واحد اعم از خصوصی و دولتی (واحد به ازاء جمعیت)، رتبة واحد (1، 2 و 3) و حداقل فاصله جغرافیائی از واحد مجاور مطابق مفاد پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست خواهد بود.
ماده 33- در ابتدا واحد با رتبه3 راه اندازی میشود و برای ارتقاء به رتبه های بالاتر (به ترتیب 2 و 1) باید شرایط مندرج در پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست را احراز نماید. در شرایط خاص (ازجمله در واحدهای پایلوت فعال فعلی)، میتوان با تصویب کمیتة ماده 31، مجوز واحد با رتبة 2 و 1 صادر نمود.
ماده 34- مراکز و درمانگاه های دولتی و خصوصی که تاکنون مجاز به درمان سوءمصرف مواد با داروهای آگونیست افیونی بوده و سهمیة داروی آگونیست افیونی دریافت مینموده اند، از زمان اعلام کتبی معاونت درمان/دارو دانشگاه مربوطه موظفند تقاضای راه اندازی مرکز و واحد را به معاونت درمان دانشگاه ارائه نمایند.
تبصره1- درمانگاه های آزمایشی (پایلوت) طرح متادون دانشگاه ها (دولتی)، همچنین درمانگاه های خصوصی و مطب های آزمایشی (پایلوت) طرح متادون، که از دفتر سلامت روانی اجتماعی و مدارس مجوز اخذ نموده اند، موظفند تا حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به اخذ پروانة راه اندازی مرکز و مجوزواحد از دانشگاه اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیلی در زمان مقرر (6 ماه)، راه اندازی واحد میسر نگردید، معاونت درمان دانشگاه مربوطه موظف به ساماندهی بیمارانی که تحت درمان نگهدارنده با داروی آگونیست افیونی بوده اند، میباشد.
تبصره 2- درمانگاه های سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و مراکز دولتی درمان و بازتوانی معتادان سازمان بهزیستی کشورموظفند تا حداکثر یکسالپس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به اخذ مجوزواحد از دانشگاه اقدام نمایند. این مهلت زمانی برای آن دسته از مراکز خصوصی درمان و بازتوانی معتادان سازمان بهزیستی کشور که بر اساس نظر کمیتة ماده 31 مازاد بر نیاز شناخته نشده ا ند، 6 ماه خواهد بود.
تبصره 3- تمام مراکز و متقاضیان تأسیس واحدها از جمله مراکز مشمول تبصره ذیل ماده 10 که تقاضای تأسیس واحد آنها به تأیید کمیتة ماده 31 رسیده در زمان انتظار برای سپری شدن مراحل اداری صدور مجوز واحد نیز، موظف به سپردن تعهد کتبی رعایت پروتکل درمان سوءمصرف مواد و پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست میباشند.
ماده 35- مجوز واحد پس از تأیید کمیتة ماده 31 دانشگاه توسط معاون درمان/ سلامت دانشگاه صادر خواهد شد. ادارة صدور پروانه های وزارت، نمونه مجوزهای موضوع این آیین نامه را طراحی خواهد نمود.
ماده 36- جهت ارائه خدمت به معتادان در مناطق سخت دسترس از جمله روستاها و حاشیة شهرها که فاقد مراکز دولتی یا متقاضی تأسیس در بخش خصوصی هستند، کمیتة مادة 31 میتواند بسته به نیاز، از میان واحدهای فعال داوطلب، راه اندازی یک یا چند واحد قمر را در آن مناطق به کمیسیون قانونی ماده 20 پیشنهاد نماید (جزئیات در پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست آمده است).
ماده 37- اعتبار مجوز مرکز مطابق آیین نامه تأسیس درمانگاه ها و اعتبار مجوز واحد، یکساله بوده و تمدید آن منوط به اجرای دقیق مفاد پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست و رعایت ضوابط این آیین نامه، ازطریق دانشگاه مربوطه خواهد بود.
ماده 38_ شرایط و وظایف مسئول واحد: مسئول واحد همان مسئول فنی مرکز میباشد که دارای مجوز واحد خواهد بود. لذا مسئول واحد علاوه بر شرایط و وظایف ذکر شده در فصل 4 باید واجد موارد ذیل باشد.
الف- شرایط: باید دوره های آموزشی را وفق پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست در مراکز منتخب مندرج در ماده 17 و تبصره های ذیل آن گذرانده باشد (بدیهی است مسئولان فنی مراکز قبلاً دوره آموزشی مذکور را جهت راه اندازی مرکز گذرانده اند لکن مسئولان فنی مراکزی که طبق تبصرهذیلماده 10 معادل مرکز ارزیابی میشود موظفند آموزشهای نظری و عملی مطابق ماده 17 و تبصره های ذیل آن را بگذرانند).
ب- وظایف:
1- رعایت مفاد پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست را بطورکتبی تعهد نماید.
2- باید مسئولیت امور فنی پزشکی واحد و رعایت موازین حقوقی و قانونی شامل موارد زیر را بعهده گیرد:
- تحویل گرفتن داروهای آگونیست ازمدیریت دارویی دانشگاه مربوطه
- نظارت بر تجویز داروهای آگونیست افیونی
- نظارت بر ارائه داروی آگونیست درحضور پرسنل (طبقپروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهایآگونیست)
- نظارت بر نحوه درمان بیماران و شرایط بردن داروی آگونیست به منزل
- ارائه گزارش صحیح کتبی ماهانه مصرف داروی آگونیست به مدیریت دارو و غذا دانشگاه مربوطه و اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت
- نظارت بر انجام سایر اقدامات کاهش آسیب در واحد (طبق پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست)
- تحویل گرفتن دفتر ثبت داروهای مخدر از مدیریت دارویی دانشگاه
- نظارت بر چگونگی ثبت داروهای آگونیست افیونی مصرفی در دفتر ثبت داروهای مخدر
- ارائه دفتر ثبت داروهای مخدر به دانشگاه هنگام گرفتن مجدد سهمیه داروهای آگونیست افیونی
تبصره- مسئولان فنی مراکزی که طبق تبصره ذیل ماده 10 معادل مرکز ارزیابی شده اند موظفند رعایت مفاد پروتکل درمان سوءمصرف مواد وپروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست را بطورکتبی تعهد نمایند.
ماده 39- شرایط و وظایف پزشکان شاغل در واحد:
الف- شرایط: دوره های آموزشی (طبق پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست) را گذرانده باشند.
ب- وظایف:
- رعایت مفاد پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست را کتباً تعهد نماید.
- تحت نظارت مسئول واحد انجام وظیفه نماید.
تبصره- پزشکان شاغل در مراکزی که طبق تبصره ذیل ماده 10 معادل مرکز ارزیابی شده اند موظفند آموزشهای نظری و عملی مطابق ماده 17 و تبصره های ذیل آن را بگذرانند همچنین ملزم به سپردن تعهد کتبی مبنی بر رعایت مفاد پروتکل درمان سوءمصرف مواد وپروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست میباشند.
ماده 40- کادر نیروی انسانی:
- همان کادر نیروی انسانی مرکز کفایت میکند.
- در روزهای تعطیل واحد دایر بوده و باید علاوه بر مسئول فنی، حداقل یک پرستار/بهیار حضور داشته باشد.
تبصره1- شرایط نیروی انسانی مراکزی که طبق تبصرهذیلماده 10 معادل مرکز ارزیابی میشود باید حداقل مطابق فصل پنجم آئین نامه باشد.
تبصره2- پرسنل درمانی واحد با رتبه 2 و 1 مطابق پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست خواهدبود.
ماده 41- امکانات واحد علاوه بر امکانات مرکز باید شامل موارد زیر باشد:
- گاوصندوق جهت نگهداری قرص های آگونیست افیونی و همچنین مکان مناسب جهت نگهداری شربت آگونیست
- رایانه با امکان دسترسی به شبکه اینترنت جهت گزارش هفتگی موارد درمان به مرکز رایانه ای وزارت
- ابزار مورد نیاز برای پودر کردن قرص های متادون
- لیوان یکبار مصرف برای تهیه محلول متادون و آب در واحد و ظرف در دار برای بردن دارو به منزل
فصل نهم_ تخلفات
ماده 42- چنانچه مسئولان مرکز اعم از مؤسس/ مؤسسان، مسئول فنی وغیره از ضوابط تعیین شده در این آیین نامه و یا دستورالعمل های علمی- اجرائی ابلاغی توسط وزارت تخطی نمایند به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
الف- تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسة بازرسی توسط وزارت یا دانشگاه مربوطه
ب- تذکر کتبی توسط وزارت یا دانشگاه مربوطه تا دو نوبت
ج- قطع سهمیه داروی آگونیست افیونی (برای واحد)
د- لغو موقت یا دائم مجوز واحد توسط وزارت یا کمیتة ماده 31
ه – لغو موقت یا دائم مجوز مرکز توسط وزارت یا کمیتة ماده 31
و- درصورت تکرار تخلفات و عدم توجه به اخطارهای شفاهی/ کتبی قبلی، تخلفات افراد توسط وزارت یا دانشگاه حسب مورد به کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات یا مراجع ذیصلاح قضائی ارجاع میشود.
تبصره 1- واحدهایی که در مراکز مشمول تبصرهذیلماده 10 راه اندازی شده اند، نیز از بعد نظارتی زیر نظر معاونت درمان دانشگاه، کمیتة ماده 31 و وزارت خواهند بود.
تبصره 2- بازرسان وزارت یا دانشگاه مربوطه باید موارد تخلف را منطبق با ضوابط قانونی، آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بطور مشخص در صورتجلسات و مکاتبات مربوطه قید نمایند.
تبصره 3- در صورت احراز خروج یا فروش غیرقانونی داروی آگونیست افیونی توسط کارکنان واحد، مسئولیت آن علاوه بر شخص خاطی، متوجه مسئول واحد بوده و مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر، موضوع توسط وزارت یا دانشگاه به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع میشود.
این آیین نامه مشتمل بر 9فصل،42ماده و 19تبصره در تاریخ به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجراء خواهد بود. این آیین نامه جایگزین آیین نامه های شمارة 7844 مورخ 27/6/78 و شمارة 14190/ب/س مورخ 8/11/80 و 1069/8/س مورخ 15/1/84 میگردد. همچنین سایر آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر، ملغی میگردد. تمدید اعتبار پروانه های صادر شده بر اساس آیین نامه های سابق منوط به رعایت مفاد این آیین نامه خصوصاً گذراندن دوره های بازآموزی می باشد. تحویل داروهای آگونیست افیونی توسط معاونت/ مدیریت داروی دانشگاه برای درمان سوء مصرف مواد صرفاً به دارندگان مجوز واحد مجاز خواهد بود» دکتر لنکرانی - وزیر