اعمال مجاز در درمانگاه ها و کلینیک

اعمال مجاز در درمانگاه ها و کلینیک

   
1- مصوب چهل و پنجمین جلسه موره 6/10/1355 هیأت مدیره نظام پزشکى مرکز.
اعمال مجاز در درمانگاه‏ها به شرح زیر تصویب شد:
1- جراحى عمومى:
بیرون آوردن جسم خارجى فرو رفته در نسج سطحى با بى‏حسى موضعى و منطقه‏اى در اطاق عمل، عمل جراحى در تومورهاى سطح نیک خیم به استثناى آنژیوم و تومور پستان - بیرون آوردن ادنیت چرکى یا گانگلیون - برداشتن میخچه - جراحى ناخن فرورفته در گوشت - کشیدن ناخن - جراحى پانارى یا عقربک - کات دان - پونکسیون آسیت - عمل پولیپ آنال از راه رکتوسکوپى.
2- بیماریهاى زنان و زایمان:
زایمانهاى فورى - دیلاتاسیون و کورتاژ فقط در موارد خونریزى‏هاى شدید که انتقال به بیمارستان غیرممکن باشد - بیوپسى گلوى زهدان یا واژن.
3- بیماریهاى گوش و حلق و بینى:
اودیومترى یا نگارش اودیوگرام - آزمایش و سیتبولر شامل آزمایشات حرارتى گرم و سرد و نگارش نتیجه آزمایشات - بیرون آوردن جسم خارجى از گوش خارجى در صورتى که مستلزم انجام بیهوشى عمومى باشد - پونکسیون سینوس توام با شستشو و تزریقات داروئى - بیوپسى نسج مخاط بینى - بیرون آوردن جسم خارجى بینى - تامپوناد قدامى بینى - تامپوناد خلفى بینى - سوزاندن بینى در خونریزیها - توباژ حنجره فقط در مواردى که عدم انجام آن باعث خفگى فورى بیمار بشود - تراکئوتومى و تراکئوستومى فقط در موارد خیلى فورى.
4- بیماریهاى فک و دهان و صورت:
جاانداختن در رفتگى مفصل گیجگاه فکى (تازه) - شکافتن آبسه کف دهان - کاتتریسم یا دیلاتاسیون کانال وارتون و یا استنون - فرانکتومى (لب یا زبان)
5- دندانپزشکى:
معالجات دندانى - کشیدن دندانى - معالجه لثه با جراحى محدود - کشیدن دندان نیم نهفته در نسج - دتارتراژ فک.
6- چشم پزشکى:
کاتتریسم مجراى اشکى (سنداژ) - شالازیون - تزریق زیر ملتحمه - تزریق پشت کره چشم - اندازه‏گیرى میدان بینایى با دستگاه کولدمان یا دستگاه‏هاى مشابه توام با ترسیم و نتیجه‏گیرى.
7- اورولوژى:
ختنه با بى‏حسى موضعى - مئاتومى دیلاتاسیون مجراى ادرار در ضیق مجرا - سیتوسکوپى تشخیصى - لیگاتور دفران با بى‏حسى موضعى.
8- جراحى استخوان:
شکستگى سر رادیوس گچ‏گیرى ساده - پرتو کل، گچ‏گیرى فقط در بالغین (بدون جاانداختن) شکستگى یکى از استخوانهاى کارپ، گچ‏گیرى بند انگشتان بى‏حرکتى ساده - شکستگى و دررفتگى بند انگشتان، جاانداختن - شکستگى کشکک ساده بدون جابجا شدن قطعات شکسته، بى‏حرکتى شکستگى درشت نى و تنه بدون جابجا شدن قطعات، گچ‏گیرى در بالغین و در اطفال - جاانداختن و گچ‏گیرى شکستگى انگشتان پا - آسپیراسیون و یا تزریقات مفصلى - جاانداختن در رفتگى تامپروماندیبولر - جاانداختن و گچ‏گیرى شکستگى انگشتان پا - آسپیراسیون و یا تزریقات مفصلى - جاانداختن دررفتگى تامپروماندیبولر - جاانداختن در رفتگى شانه - جاانداختن دررفتگى مفصل متاکارپوفالنژیال - جاانداختن دررفتگى مفصل انترفالنژزیال - جاانداختن دررفتگى کشکک - جاانداختن در رفتگى متاتارسوفالانژین و متاتارسوتارسال - جاانداختن در رفتگى انگشتان پا - پونکسیون و سوزن کارى بورس‏ها بطور اعم با یا بى دارو.
9- عضلات:
بیوپسى عضلانى - درناژهماتوم زیر جلدى و عضلانى - تزریق دارو در غلاف تاندونى دست - درناژ عقربک.
10- گچ‏گیرى‏ها و تجدید گچ‏گیرى:
گچ کوتاه دست - گچ شانه - گچ بلند دست - گچ کوتاه پا - گچ سلیدر زانو - گچ بلند پا - گچ تنه و پا یک طرفه و دو طفه - گچ تنه (راست) - گچ تنه با سر (میتروا) - پونکسیون مغز استخوان با خواب آزمایش.
11- بیماریهاى کودکان:
پونکسیون آبسه - پونکسیون مایع آسیت - پونکسیون مایع نخاع به منظور تشخیص یا درمان با مانومترى - پونکسیون حفره جنب - پونکسیون مغز استخوان - پونکسیون حفره جنب یا حفره صفاق.
12- الکترود یا گنستیک:
الکترو آنسفالوگرافى - الکتروکاردیوگرافى.
13- اندوسکوپى:
ازوفاگوسکوپى و گاستروسکوپى ساده و با نمونه‏بردارى - رکتوسیگموئیدوسکوپى - کولپسکوپى یا کوله‏سکوپى - برونکوسکوپى توام با بدن نمونه‏بردارى آسیب‏شناسى.