قانون اجازه تاسیس مطب

قانون اجازه تاسیس مطب

آشنایی با برخی قوانین صدور اجازه تاسیس مطب پزشکان

مقدمه :

الف :‌قانون اجازه تاسیس مطب در تاریخ 18/5/1362 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای نگهبان وطی مراحل اداری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد .

از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هر نوع مطب پزشکان و دندانپزشکان و متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی و تغییر محل مطب نامبردگان از شهری به شهر دیگر باید با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کسب پروانه باشد .

ب : مطابق قانون محل مطب پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاره‌ای بلامانع است . بدیهی است در موارد استثنائی که برای ساکنان سایر آپارتمانهای مسکونی محل ایجاد مزاحمتهائی شود مرجع حل مسئله مرجع قضائی خواهد بود .

1-   برای هیچ پزشکی بیش از یک پروانه مطب در یک زمان صادر نخواهد شد و پروانه صادره فقط در محدوده شهر یا دهستان مربوطه معتبر است .

2-   مطب به محلی اطلاق می‌شود که پزشک در آن اعم از بخش خصوصی یا خیریه یا آزاد به طبابت می‌پردازد .

3-   کلیه خدمات قانونی پزشکان با احتساب ضرایب و امتیازات مربوطه در مناطق مختلف کشور بحساب خواهد آمد .

4-   پزشکان کادر هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و پزشکان کادر ثابت نیروهای مسلح و پزشکان استخدام رسمی در وزارتخانه‌ها با درخواست بالاترین مقام اجرایی هر یک از سازمانهای مذکور برای آنان در همان شهر محل خدمتشان پروانه تاسیس مطب مشروط صادر خواهد شد .

5-   پزشکان زمانی می‌توانند برای هر یک از شهرهای کشور با تمایل خود تقاضای تاسیس مطب نمایند که با احتساب ضرایب مربوطه (360) امتیاز کسب نمایند . شایان ذکر است کاهش امتیازات مطب در مناطق مختلف کشور منوط به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد .

6-   پزشکانی که دارای شرایط زیر باشند از کسب امتیازات مربوطه معاف بوده و برای آنان پروانه مطب مشروط صادر می‌شود :

6-1 : کلیه کارکنان رسمی و ثابت وزارتخانه‌ها ، موسسات و شرکتهای دولتی با داشتن پروانه دایم پزشکی به درخواست بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه در محل خدمت آنان

6-2 :‌ زنان متاهل پزشک و دندانپزشک با داشتن پروانه دایم پزشکی و دو سال خدمت در هر نقطه از کشور در محل اقامت دایمی همسر

6-3 : کلیه پزشکان و دندانپزشکان و متخصص که 45 سال تمام سن دارند بدون قید و شرط

6-4 : پروانه مطب مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که به طور مشروط در محل خدمت موضوع قانون یاد شده صادر شده است پس از پایان خدمات قانونی لغو نخواهد شد .

7-   وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجاز است :

7-1 : برای هر سال حضور داوطلبانه پزشکان رزمنده در جبهه – قبل از تحصیل یا در دوران تحصیل و همچنین برای هر سال اسارت آزادگان (140) امتیاز اعمال کند .

7-2‌ : برای جانبازان انقلاب اسلامی که دارای (25%) جانبازی و بیشتر هستند به ازای هر یک درصد جانبازی (4) امتیاز منظور کند .

7-3 : برای همسران و فرزندان شهداء پس از دو سال خدمت قانونی ایشان که در هر منطقه از کشور انجام می‌گیرد بر اساس ضوابط مربوط ، پروانه مطب در هر محلی که درخواست کنند صادر می‌شود .


 

مبنا:  مجلس