مسئولیت مالکین و بهره برداران فرودگاهها

مسئولیت مالکین و بهره برداران فرودگاهها


مسئولیت مالکین وبهره برداران فرودگاههاشامل تمام مسئولیت هایی است که ناشی از عملیات و بهره برداری از فرودگاهها باشد یعنی :

  • باند فرودگاه
  • نقل وانتقال چمدان وبار مسافرین
  • سرخوردن مسافر در محوطه خیس ومرطوب فرودگاه
  • سوخت گیری :انفجار هواپیسما حین سوخت گیری
  • تهیه وتامین غذا :تاخیر ،مسومیت غذایی
  • مسئولیت ناشی از استفاده از وسائل نقلیه موتوری :سواری ،اتو بوس ،کامیون که در محوطه فرودگاه تردد می نمایند.
  • آشیانه ها وتعمیر گاهها
  • پارک هواپیما در آشیانه :ریزش وخرابی آشیانه ،سرویس هواپیما ،نگه داری (مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث )
  • کنترل ترافیک هوایی
  • کنترل ترافیک هوایی کار بسیار حساس وپیچیده وبسیار خطر ناک است اگر اتفاقی برای هواپیما بیافتد که ناشی از اشتباه کنترل کننده ترافیک هوایی باشد از جمله مسئولیت مالک وبهره بردار فرودگاه است .


سایر مسئولیت های هواپیمایی


مسئولیت کالا
موضوع مسئولیت کالا اشاره به مسئولیت تولید کننده کالا می باشد ،از آنجایی که مسئولیت کالا از جمله خطرات ایجاد ککننده تجمع خطر و از نوع خطرات فاجعه آمیز می باشد ،بدین جهت اغلب جزء استثنائات بیمه نامه های مسئولیت قرار می گیرد .ذیلا به شرح کسانی که نیازمند اخذ پوشش بیمه مسئولیت کالا هستند اشاره می شود :
1_تولید کننده اصلی
تولید کننده اصلی کسی است که هواپیما را به طور کامل می سازد . مسئولیت شامل طراحی کلی ،ساخت ومونتاژ بدنه هواپیما،آزمایش ،نحوه بهره برداری و اجرای برنامه های آموزشی وکار آموزی است .
2_تولید کننده موتور هواپیما :هر گونه اشتباه در طراحی ومیزان قدرت موتور از جمله مسئولیت های تولید کننده موتور هواپیما است .
3_سایر تولید کنندگان :نظیر تولید کنندگان وسایل وابزارهای الکتریکی ،الکترونیکی ،هیدرولیکی که در تاسیسات هواپیما نسب میگردد .
4_تولید کنندگان مواد اولیه :
تولید کنندگان وسائل وابزارهای پلاستیکی وفلزی که موارد زیر را نیز در برمی گیرد:مهندسین سرویس هواپیما ،مهندسین تعمییر کننده ، مقاطعه کاران نگه داری ونظافت ،تامین کنندگان سوخت .
بیمه مسئولیت کالابنا به دلایلی که ذیلا اشاره می گردد برای بیمه گران بسیار خطرناک است .توانایی در اثبات مسئولیت تولید کننده ودرخواست پرداخت خسارت از تولید کنندگان در حال افزایش می باشد .وجود مقررات قانونی نیز کمک می کند که جبران خسارت به تولید کننده برگردد.دلیل آن وجود مقرراتی است که مسئولیت بهره برداری را محدود می نماید .وجود مقررات قانونی قوی به منظور حمایت از مصرف کننده ،به خصوص در ایالات متحده آمریکا ووجود تورم گسترده .
بیمه حوادث اشخاص در هواپیما
الف_مسافرین وسر نشینان :غرامت در بیمه حوادث بر اساس هر صندلی تعیین می گردد وقبل از بیمه مسئولیت پرداخت شده وسپس تعهدات بیمه مسئولیت شروع می شود .
ب_از دست دادن گواهی نامه پرواز : این بیمه برای بیمه گران مطلوب نیست دلیل آن افزایش خطرات ناشی از رفتارها ی انسانی است .بیمه گران برای بیمه از دست دادن گواهی نامه پرواز به دلیل وجود بیماری های روحی وروانی محدودیتهایی را اعمال می نمایند .

ادامه ...

آشنایی با انواع بیمه های مسئولیت و اموال فرودگاهها ، هواپیما ها ، مسافران و ...