انواع مختلف بیمه های زندگی

بیمه های زندگی

انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی غریزی به دنبال تأمینهای جسمی، اقتصادی، اجتماعی وسیاسی بوده است . باتوجه به همین نیاز بوده که شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی درپی تأمین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و یا حادثه دیده بتوانند از مزایای این تأمین اقتصادی بهره مند شوند. نیازهای خانواده در اغلب جوامع بشری با هر درجه ای از پیشرفت و تکامل را میتوان به شرح زیرطبقه بندی کرد :

* تأمین درآمدی معین و مشخص برای افراد یک خانواده پس از فوت نان آور خانواده

* تأمین درآمدی معین و مشخص برای ایام از کارافتادگی، پیری و بازنشستگی.بیمه های اشخاص شامل
• عمر
• حادثه
• درمانی
• عمر گروهی
• عمر و حوادث گروهی طرح کارکنان دولت

یکی از شاخصهای شناخته شده برای سنجش میزان تأمین و رفاه مردم کشورهاست و کشورهایی که افراد آن به فراخور نیاز خود از این تأمین برخوردارند، با اطمینان و اعتماد بیشتریدر برنامه ریزی توسعه و گسترش جامعه خویش مشارکت مینمایند.
بیمه های عمر در مراحل بدوی خود برپایه اصول علمی و فنی در رابطه با جدولهای حق بیمه و نحوه انتخاب مخاطرات پایه گذاری نشده بود و در واقع پیدایش جدول مرگ و میر(2) نقطه عطفی در تاریخچه بیمه عمر محسوب میشود و به همین دلیل امروزه بیمه گران در زمان گزینش بیمه گذاران عوامل زیر را برای قبول یا رد یک پیشنهاد وتعیین حق بیمه مناسب وضعیت سنی و سلامت بیمه گذار در نظر میگیرند.

1-سن
در بیمه های عمر، سن بیمه گذار عامل اصلی تعیین نرخ حق بیمه به شمار میرود و به همین دلیل جداول حق بیمه با کاربرد جدول مرگ و میر، هزینه های بیمه گر و نرخ سود حاصل از سرمایه گذاری تنظیم میشود

2- جنسیت
در اغلب مناطق جهان به اثبات رسیده است که زنان از عمر طولانیتری برخوردارند و متوسط طول عمرشان بیشتراست . بدین جهت در شرکتهای بیمه جداول جمعیتی نیز برحسب مردان و زنان تهیه میشود که این جداول در زمان محاسبه حق بیمه به کار میآید.

3- وضعیت جهانی
ساختار فیزیکی بدن انسان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در انتخاب و یا رد شخص متقاضی بیمه عمر به حساب میآید. پیشرفت علم پزشکی و تشخیص پزشکی و آزمایشهای متعددی که انجام میشود بیمه گر را دروضعیت کاملا مناسبی قرار میدهد تا با آگاهی نسبت به پذیرش یک بیمه شده با نرخ استاندارد و یا غیراستاندارد و یااضافه نرخ پزشکی بیمه نامه عمر صادر کند.

4- تاریخچه سلامتی خانواده
بسیاری از آمار و تجربه ها نشان داده که عمر طولانی و زیاد یک امر موروثی در خانواده هاست . عمرطولانی ممکن است ریشه در توارث و یا محیط و شرایط زیست خانواده داشته باشد. بعضی از بیماریهاموروثی است و به همین دلیل علت مرگ والدین و یا سایر اعضای خانواده میتواند در زمان پذیرش خطر عامل تعیین کننده محسوب شود.

5- شغل و حرفه
در کشورهایی که شرکتهای بیمه ، بیمه های عمر گروهی صنعتی را در بازار عرضه میکنند، شغل وحرفه بیمه گذاران یکی از مهمترین عوامل ارزیابی خطر محسوب میشود، زیرا بسیاری از مشاغل اثرات ناخوشایند خود را به مرور بر زندگی بیمه گذاران نشان میدهد، زیرا افرادی که در معادن کار میکنند و یاشرایط محیط کارشان مساعد و مناسب نیست در درازمدت با مرگ و میر بیشتری در مقایسه با سایرگروه ها روبه رو میشوند.
صور مختلف بیمه های عمر در جهان
جوامع انسانی نیازهای مختلف اقتصادی دارند و با همین دیدگاه شرکتهای بیمه طرحهای متفاوتیمتناسب با نیاز این جوامع ارائه داده اند. آنچه ما در اینجا به آن اشاره میکنیم تقسیم بندی مختلف بیمه های عمر است ، حال آنکه هریک از نمونه های ذکر شده دارای زیر گروههای بسیار متفاوتی است .

بیمه عمرزمانی
بیمه ها مختلط پس انداز
بیمه های مستمری
بیمه ها بازنشستگی
بیمه های تمام عمر


خطر فوت
در این نوع پوشش بیمه ای، قرارداد برای تمام مدت عمر بیمه گذار بسته میشود، و حق بیمه نیز به طور سالانه پرداخت میگردد. البته میتوان ترتیب پرداخت حق بیمه را طوری تنظیم کرد که برای تمام عمر نباشد، بلکه با رسیدن بیمه گذار به سن بازنشستگی خاتمه پیدا کند. سرمایه تعیین شده در صورت فوت بیمه شده به وراث قانونی او پرداخت میشود.
بیمه عمر دارای انواع دیگری است از قبیل :
بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد
بیمه تمام عمر با پرداخت محدود حق بیمه
بیمه عمر مشترک

بیمه عمر زمانی
بیمه عمر در صورت فوت و یا به اصطلاح دیگر بیمه عمر ساده زمانی، نوعی از بیمه اشخاص است که پوشش بیمه ای برای مدت معینی ارائه میشود سرمایه بیمه د صورت فوت بیمه شده در اثناء مدت اعتبار قرارداد قابل پرداخت است و در صورتیکه بیمه شده تا پایان قرارداد درقید حیات باشد وجهیبابت تعهدات بیمه گر به بیمه گذار پرداخت نخواهد شد. این گونه بیمه نامه ها برای مدتهای کمتر از یک سال و تا چندین سال صادر میشود. انواع دیگر بیمه های عمر زمانی به شرح زیر میباشد:
• بیمه های عمر زمانی قابل تبدیل
• بیمه های عمر زمانی با سرمایه نزولی (مانده بدهکار)
• بیمه های عمر زمانی قابل تمدید