شرایط عمومی بیمه نامه عمر زمانی انفرادی

شرایط عمومی بیمه نامه عمر زمانی انفرادی

- 1این بیمه نامه بر اساس اظهارات بیمه گذار و بیمه شده مندرج در برگ پیشنهاد بیمه و ضمائم آن صادر گردیده و مسئولیت اظهارات خلاف و غیر واقع به عهده بیمه گذار و بیمه شده خواهد بود .

الف - در مورد اظهار خلاف واقع در صورتی که بیمه گر قبل از وقوع خطر به آن پی ببرد می تواند قرارداد را لغو و یا آن که با دریافت اضافه نرخ آن را ادامه دهد ، در صورت لغو قرارداد ، حق بیمه های دریافتی بایستی از طرف بیمه گر برگشت داده شود .

ب - در صورتی که بیمه گر بعد از وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه شده پی ببرد تعهدات بیمه گر به نسبت مابه التفاوت نرخ بیمه در صورت اظهار حقیقت تقلیل می یابد

ج - اگر مورد از مواردی باشد که بیمه گر در صورت علم به آن از بیمه کردن بیمه شده خودداری می نمود در این صورت ده درصد از حق بیمه های پرداخت شده متعلق به بیمه گر بوده و بقیه به بیمه گذار مسترد خواهد شد .
2 - حق بیمه برای کل قرارداد یکساله بصورت نقدی و همزمان با صدور بیمه نامه دریافت می شود .
3 - خطراتی که مورد بیمه نمی باشد :
- خود کشی بیمه شده .
- در صورتیکه بیمه گذار و یا استفاده کننده مسبب مرگ بیمه شده باشند .
- مرگ ناشی از عملیات مجرمانه توسط بیمه شده .
- مرگ ناشی از حملات جنگی ، نظامی.
- مرگ ناشی از انواع مسابقات سرعت و عملیات اکتشاف و پروازهای آکروباسی و تمرین های هوایی .
4 - استفاده کننده همان شخصی است که در بیمه نامه ذکر شده است مگر اینکه بیمه گذار طی مدت قرارداد بیمه ، شخص یا اشخاص دیگری را با ذکر مشخصات کامل به عنوان ذینفع بیمه نامه بطور کتبی به بیمه گر معرفی کند و در این حالت نسبت به بیمه نامه ، الحاقی صادر خواهد شد .
5 - در صورت فوت بیمه شده ، بیمه گذار یا استفاده کننده مکلف است مدارک لازم از جمله اصل بیمه نامه ، قبض پرداخت حق بیمه ، گواهی فوت ، گواهی بیمارستان و یا پزشک معالج راجع به علت فوت را جهت تشکیل پرونده و اقدامات بعدی به شرکت بیمه ارائه نماید .
6 - مرور زمان و دعاوی ناشی از این بیمه نامه دو سال خواهد بود .
7 - سایر شروط و مقررات این بیمه نامه تابع مصوبات شورای عالی بیمه و قانون بیمه می باشد .
8 - بیمه گر و بیمه گذار ظرف مدت یکماه از صدور بیمه نامه حق فسخ بیمه نامه را دارند .
9 - با پایان مدت اعتبار بیمه نامه و حیات بیمه شده روابط بین بیمه گر و بیمه گذار و بیمه شده و ذینفع خاتمه می یابد و نامبردگان هیچگونه حقی نسبت به بیمه گر نخواهند داشت .