بیمه‌ های‌ عمر گروهی

بیمه های عمر گروهی

آنچه ما امروز به نام بیمه های گروهی می شناسیم ، یکی از پدیده های جدید شمرده می شود و بیش از60 تا 70 سال از پیدایش آن نمی گذرد. بیمه های گروهی طرحی است که براساس آن تعداد زیادی ازمزایای بیمه ای استفاده می کنند. رشد و توسعه بیمه های گروهی در جهان ، همزمان با انقلاب صنعتی دراروپا آغاز شد و باتوجه به وامهای رفاهی کارفرمایان و به منظور تأمین کارکنان خود و افراد تحت تکفل آنها از ارائه این گونه پوششها توسط شرکتهای بیمه استقبال گردید.
کلیه طرحهای عمر که به طور خلاصه از آنها نام بردیم قابلیت ارائه گروهی را دارند. بیمه های گروهی دارای نرخ پایین ترند و در ضمن اصول و شیوه بیمه گری آنها هم سهل تر و ساده تر است . این گونه قراردادها توسط کارفرمایان با بیمه گران منعقد می شود و مدت آن معمولا یکساله است . نحوه تعیین سرمایه بیمه ای معمولا به صورت چند برابر حقوق ماهانه ، یعنی 30، 60 یا 120 برابر آن است .


خطراتی که بیمه گر تعهدی در جبران خسارت آن ندارد

بیمه عمر هم مانند سایر رشته های بیمه دارای استثنائاتی است که شامل خطرات زیر می شود، مگراین که بین بیمه گر و بیمه گذار توافق دیگری شده باشد.

  • خودکشی و یا سعی در خودکشی توسط بیمه شده در طول دو سال اول بیمه نامه . دربعضی ازکشورها شرایط بیمه نامه این مدت را یک سال و بعضی 3 سال ذکر کرده اند.
  • خطر جنگ ، شورش ، آشوب ، بلوا.
  • فوت ناشی از مشارکت در مسابقات سرعت ، پروازهای اکتشافی و اکروباتی .
  • در این گونه موارد، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت ندارد و صرفاً به پرداخت ذخیره ریاضی درمورد بیمه نامه هایی که دارای ذخیره ریاضی است اکتفا می کند.

 Life Insurance 1-Mortality table 2-Family History 3-Occupation 4-Whole life Assurance 5-Term Insurance 6-Convertible term Insurance 7-Decreasing term Insurance. 8-Renewable term Insurance. 9-Endowment Insurance. 10-Equity - linked Insurance. 11-Reduced Early Premium policies. 12-Double Endowment in death. 13-Double Endowment if survive. 14-Option Policies. 15-Annuities 16-Annuity with refund of premium 17-Variable Annuity 18-Multiple Annuity 19-Paid - up Annuity 20-Immediate Annuity 21-Deferred Annuity. 22-Pension Insurance.