بیمه حوادث گروهی

بیمه حوادث گروهی :

این بیمه نامه جهت گروههای بالای 5 نفر صادر میگردد و به نسبت تعداد اعضای گروه تخفیفات افزایش مییابد.

نظر به این مهم که در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران فقط در صورتی خسارت پرداخت میگردد که کارفرما مقصر باشد و حوادثی را که در آن مقصر خود فرد میباشد را تحت پوشش قرار نمیدهد، لذا خرید این بیمه نامه میتواند بصورت شبانه روزی افراد را تحت پوشش خود قراردهد.

این بیمه عموماً برای گروههای زیر کاربرد دارد:

* تورهای مسافرتی وسیاحتی داخلی

* اعضای یک شرکت یا کارخانه یا مجتمع تولیدی

* و بطور کلی اعضای هر نوع گروه

این بیمه نامه تابع شرایط بیمه حوادث میباشد.