بیمه عمر و حوادث گروهی طرح کارکنان دولت

بیمه عمر و حوادث گروهی طرح کارکنان دولت


موضوع قرارداد شامل پوشش بیمه فوت به علت حادثه و بیماری و نقص عضو و ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی) به علت حوادث مشمول بیمه در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز می باشد.

طرح فوق انحصاراً جهت بیمه گذارانی که طبق قانون دولتی و یا وابسته به دولت محسوب شوند قابل ارائه می باشد. باتوجه به اینکه این طرح مصوب هیئت محترم وزیران می باشد لذا امکان هیچگونه تغییرات و یا توافقات جداگانه در قرارداد نمی باشد.

قرارداد فوق تابع شرایط و مقررات بیمه های عمر و حوادث گروهی می باشد.
نحوه پرداخت حق بیمه بصورت تسهیمی بین بیمه گذار و بیمه شده می باشد.
تعهدات و حق بیمه قرارداد عبارتست از:
مبلغ بیمه هر پوشش حداقل 10.000.000 ریال که قابل افزایش تا 30.000.000 ریال می باشد.
نرخ حق بیمه سالیانه متعلق به هر یک از بیمه شدگان 7/2 در هزار مبلغ بیمه تعیین شده است.