دریافت خسارت از بیمه گران اتکایی

دریافت خسارت از بیمه گران اتکایی
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت

1. نامه اعلام وقوع خسارت
2. مدارک خسارت
3. گزارش بازدید اولیه
4. گزارش نهایی خسارت

فرآیند دریافت خسارت
این فرآیند به منظور بررسی و دریافت خسارت از بیمه گران اتکایی انجام می شود. طی گام های این فرآیند، اداره کل واگذاری قراردادها با دریافت گزارش خسارت، آنرا بررسی کرده و میزان خسارت را به واسط بین المللی یا واگذار کننده اعلام می کند و میزان خسارت را دریافت می نماید.
فرآیند دریافت خسارت از بیمه گران اتکایی به شرح زیر می باشد:

1. اداره کل واگذاری قراردادها، اعلام وقوع خسارت را در قالب نامه ای از اداره آمار و اتکایی یا امور بین الملل (نمایندگی خارج از کشور) دریافت می کند.
2. اداره کل واگذاری قراردادها، میزان خسارت را از طریق پست الکترونیکی به اطلاع واسط بین المللی اصلی (و یا بیمه گر اتکایی اصلی) می رساند.
3. اداره کل واگذاری قراردادها "گزارش اولیه" شامل تخمین خسارت را از اداره آمار و اتکایی دریافت می نماید.
4. میزان و لایه خسارت با توجه به گزارش دریافتی توسط کارشناس اداره کل واگذاری قراردادها بررسی شده و برای واسط بین المللی اصلی (و یا بیمه گر اتکایی اصلی) ارسال می گردد.
* در صورتی که میزان خسارت در حد نگهداری بیمه ایران باشد، اداره کل واگذاری قراردادها در گزارش ذکر می نماید که خسارت پرداخت شده است. در اینصورت، گزارش فقط جنبه اطلاع رسانی خواهد داشت.
* در غیر اینصورت، گام 5.
5. گزارش اولیه توسط واسط بین المللی اصلی (و یا بیمه گر اتکایی اصلی) بررسی شده و مدارک مورد نیاز از اداره کل واگذاری قراردادها درخواست می شود.
6. کارشناس اداره کل واگذاری قراردادها مدارک مورد نیاز واسط بین المللی اصلی (و یا بیمه گر اتکایی اصلی) را از اداره آمار و اتکایی درخواست می نماید.
7. پس از دریافت، اداره کل واگذاری قراردادها مدارک درخواستی را برای واسط بین المللی اصلی (و یا بیمه گر اتکایی اصلی) ارسال می نماید.
8. اداره کل واگذاری قراردادها "گزارش نهایی بازدید" و همچنین "رسید" بیمه گزار مبنی بر دریافت خسارت را از اداره آمار و اتکایی دریافت کرده و برای واسط بین المللی اصلی (و یا بیمه گر اتکایی اصلی) ارسال می نماید.
9. "صورتحساب" هر واسط بین المللی (و یا هر یک از بیمه گرهای اتکایی) با توجه به سهم هر یک از آنها در پوشش خسارت – که در cover note ذکر شده است- توسط کارشناس اداره کل واگذاری قراردادها تنظیم می گردد.
10. صورتحساب های تنظیم شده برای هر واسط بین المللی (و یا هر یک از بیمه گرهای اتکایی) ارسال می شود.
11. اطلاعات خسارت و صورتحساب های ارسال شده در برنامه اطلاعاتی سامان ذخیره می شود.
12. وجه خسارت ذکر شده در صورتحساب ها توسط بیمه گران اتکایی به حساب بیمه ایران واریز می شود.
13. دریافت وجه توسط امور مالی تایید شده و به اطلاع اداره کل واگذاری قراردادها رسانده می شود.
14. گزارشات زیر در اداره کل واگذاری قراردادها تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می گردد:
* مدیریت اتکایی: گزارش خسارت دریافتی
* مدیریت اتکایی: گزارش خسارت های معوق