فرآیند پرداخت خسارت قرارداد قبولی اتکایی از داخل و خارج کشور

فرآیند پرداخت خسارت قرارداد قبولی اتکایی از داخل و خارج کشور

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت قبولی اتکایی
 1. نامه اعلام خسارت
فرآیند قبول اتکایی

در این فرآیند، اداره کل قبولی بعنوان بیمه گر اتکایی برای بیمه گران داخلی یا خارجی، در زمان بروز خسارت با دریافت نامه اعلام خسارت، به بررسی آن پرداخته و اقدام به پرداخت خسارت تا حد تعیین شده در قرارداد می نماید. فرآیند انعقاد قرارداد قبولی از داخل کشور به شرح زیر انجام می شود:
فرآیند بررسی و پرداخت خسارت قراردادهای قبولی به صورت زیر انجام می شود:

 1. نامه اعلام خسارت از واگذارکننده داخلی یا خارجی برای اداره کل قبولی ارسال می شود.
 2. اداره کل قبولی همچنین "گزارش خسارت" که شامل جزییات وقوع و میزان خسارت می باشد را از واگذارکننده دریافت می نماید.
  در قراردادهای غیرنسبی (مازاد خسارت)، در این گزارش خسارت لایه های متفاوت نیز محاسبه شده و ذکر می گردد.
 3. اداره کل قبولی "صورتحساب" را با توجه به نوع قرارداد منعقد شده از واگذارکننده دریافت می کند. در قراردادهای نسبی علاوه بر میزان خسارت، مبلغ حق بیمه جایگزین برای هر لایه نیز در صورتحساب لحاظ می شود.
 4. اطلاعات مبلغ خسارت توسط کارشناس اداره کل قبولی در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می گردد.
 5. کارشناس اداره کل قبولی "دستور پرداخت" را به مبلغ صورتحساب تنظیم و به امور مالی ارسال می نماید.
 6. کارشناس اداره کل قبولی نامه ای مبنی بر واریز خسارت تنظیم و برای واگذارکننده ارسال می نماید.
 7. گزارشات زیر در اداره کل قبولی تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می گردد:
  • اداره کل واگذاری قراردادها: آمار عملکرد قبولی اتکایی
  • هیات مدیره بیمه ایران: گزارش عملکرد قراردادهای منعقد شده
  • اداره بودجه: گزارش حق بیمه های دریافت شده
  • مدیریت مالی: آمار خسارت و خسارت های معوق