مدارک لازم و فرایند واگذاری کلی قراردادها

مدارک لازم و فرایند واگذاری کلی قراردادهای اتکایی

مدارک مورد نیاز جهت واگذاری قرارداد ها

 1. گزارش تعدادی و مبلغی خسارت
 2. گزارش تعدادی و مبلغی بیمه نامه های صادر شده
 3. گزارش خسارت های معوقه
 4. نامه تاییدیه انتخاب بیمه گر اتکایی
 5. نامه درخواست نرخ از بیمه گران اتکایی

فرآیند واگذاری قراردادها

فرآیند واگذاری قراردادها توسط اداره کل واگذاری قراردادها به شرح زیر انجام می شود:

 1. گزارش تعدادی و مبلغی بیمه نامه های صادر شده"، "گزارش تعدادی و مبلغی خسارت" و نیز "گزارش خسارت های معوقه" از مدیریت آمار و اتکایی برای اداره کل واگذاری قرادادها ارسال می شود.
 2. اداره کل واگذاری قراردادها گزارش های دریافتی را و شرایط مورد نیاز جهت واگذاری قرارداد را بررسی می نماید.
 3. در صورت احراز شرایط، کارشناس اداره کل واگذاری قراردادها پیشنهاد واگذاری قراردادها را تنظیم کرده و به مدیریت اداره کل واگذاری قراردادها ارائه می نماید.
 4. مدیریت اداره کل واگذاری قراردادها، در قالب نامه ای، مجوزی مبنی بر میزان و درصد نگهداری و انتقال ریسک صادر می کند.
 5. پس از دریافت مجوز، با انجام بررسی های اولیه بر روی سوابق کاری و نیز جستجو در اینترنت، اداره کل واگذاری قراردادها چندبیمه گر اتکایی انتخاب می کند.
 6. نامه درخواست نرخ و شرایط توسط اداره کل واگذاری قراردادها تنظیم و به بیمه گران اتکایی (و یا واسط های بین المللی) انتخاب شده ارسال می گردد.
 7. بیمه گران اتکایی نرخ و شرایط را از طریق پست الکترونیکی به اداره کل واگذاری قراردادها ارسال می نمایند.
 8. اداره کل واگذاری قراردادها نرخ و شرایط اعلام شده را با توجه به فاکتورهای زیر بررسی کرده و بیمه گر اتکایی اصلی (و یا واسط بین المللی اصلی) را انتخاب می نماید:
  • حق بیمه جایگزین: به ازای هر خسارت حق بیمه جایگزین پرداخت شود.
  • نرخ و شرایط
  • محدودیت های تعیین شده برای لایه ها
  • میزان نرخ ارائه شده برای هر لایه
  • درصد پذیرش لایه ها
  • رتبه جهانی بیمه گر اتکایی (و یا واسطه بین المللی)
 9. پس از انتخاب بیمه گر اتکایی اصلی (و یا واسط بین المللی اصلی)، مراتب طی نامه ای به اطلاع وی رسانده می شود.
 10. بیمه گر اتکایی اصلی (و یا واسط بین المللی اصلی) "گواهی موقت بیمه" را که شامل شرایط، نرخ و میزان پوشش مورد پذیرش می باشد، به اداره کل واگذاری قراردادها ارسال می نماید.
 11. کارشناس اداره کل اتکایی قراردادها اطلاعات گوهی موقت بیمه را در برنامه اطلاعاتی سامل وارد می نماید.
 12. اداره کل واگذاری قراردادها، گواهی موقت بیمه را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصلاح، مراتب را از طریق نامه یا پست الکترونیکی به بیمه گر اتکایی اعلام می نماید.
 13. پس از انجام اصلاحات نهایی، به منظور پوشش درصد باقیمانده از ریسک در لایه های مختلف و یا پوشش لایه های باقیمانده، اداره کل واگذاری قراردادها گواهی موقت بیمه را برای سایر بیمه گران اتکایی (و یا واسط های بین المللی دیگر) ارسال می نماید.
 14. سایر بیمه گران اتکایی (و یا واسط های بین المللی دیگر) میزان پذیرش نهایی خود را بر اساس نرخ و شرایط موجود، در گواهی موقت به اداره کل واگذاری قراردادها اعلام می نمایند.
 15. کارشناس اداره کل واگذاری قراردادها، "تاییدیه پوشش" را برای بیمه گران اتکایی ارسال می نماید.
 16. بیمه گر اتکایی اصلی (و یا واسط بین المللی اصلی) "cover note" را که شامل میزان قبولی هر بیمه گر در لایه های مختلف می باشد، به اداره کل واگذاری قراردادها ارسال می نماید.
 17. اداره کل واگذاری قراردادها حق بیمه را براساس نرخ و شرایط موجود در cover note محاسبه می نماید.
  از آنجایی که نرخ و شرایط اعلام شده توسط بیمه گر اتکایی اصلی بر اساس تخمین بیمه ایران از درآمد ناشی از فروش بیمه نامه ها در رشته(های) موضوع قرارداد بوده و احتمال نادرست بودن تخمین وجود دارد، معمولاً 80-90 درصد مبلغ حق بیمه به عنوان پرداختی اولیه محاسبه می شود.
 18. اطلاعاتcover note در برنامه اطلاعاتی سامان وارد می شود. (اطلاعات گواهی موقت بیمه به روز رسانی می شود)
 19. دستور پرداخت به مبلغ حق بیمه توسط اداره کل واگذاری قراردادها تنظیم شده و جهت پرداخت به امور مالی ارسال می شود.
 20. در پایان زمان اعتبار قرارداد اتکایی، اداره کل واگذاری قراردادها حق بیمه قرارداد را بر اساس درآمد بیمه ایران ناشی از حق بیمه های دریافتی، تعدیل می نماید.
  در صورتی که حق بیمه دریافتی بیمه ایران بیش از تخمین اولیه باشد، حق بیمه اضافه از طرف بیمه گر اتکایی اصلی و یا واسط بین المللی تعیین شده از بیمه ایران دریافت می شود. در صورتی که دریافتی بیمه ایران از محل حق بیمه ها کمتر از تخمین اولیه باشد، حق بیمه مجدداً محاسبه شده و 10-20 درصد بدهی باقیمانده بیمه ایران، بر اساس حق بیمه جدید تعدیل می شود.
 21. اداره کل واگذاری قراردادها دستور پرداخت با مبلغ حق بیمه باقیمانده (در صورت وجود) را تنظیم کرده و به امور مالی ارسال می نماید.
 22. گزارشات زیر توسط اداره کل واگذاری قراردادها تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می گردد:
  • هیات مدیره بیمه ایران: گزارش عملکرد قراردادهای منعقد شده و تمدید شده بصورت سالانه
  • مدیریت اتکایی: گزارش حق بیمه های پرداختی بنابر درخواست مدیر