واگذاری قراردادها

واگذاری قراردادها

.
انواع واگذاری قراردادها عبارتند از:

 1. قرارداد مازاد خسارت: ر این نوع قرارداد، حد خسارت مشخص می شود. زمانی که خسارتی اتفاق افتاد، تا حد تعیین شده در قرارداد، خسارت در بیمه ایران نگه داشته می شود و مازاد آن واگذار می گردد.
 2. قرارداد مشارکت: در صورتی که بیمه گر آشنایی کاملی نسبت به ریسک های بیمه ای نداشته باشد از این نوع قرارداد اتکایی بهره می گیرد. در این حالت یک قرارداد منعقد شده و هر بیمه نامه که در شرایط قرارداد بگنجد، تحت بیمه اتکایی آن قرارداد قرار می گیرد.
 3. قرارداد مازاد سرمایه: این نوع قرارداد بر اساس سرمایه بیمه نامه منعقد می شود؛ اگر میزان سرمایه بیمه نامه بیشتر از میزان معینی (در سطح نگهداری بیمه ایران) باشد، مازاد سرمایه طی این نوع قرارداد به بیمه گر اتکایی واگذار می گردد.

انواع واگذاری در قرارداد مازاد خسارت

در اداره کل واگذاری قراردادها در حال حاضر فقط قرارداد مازاد خسارت منعقد می گردد.این قراردادها عبارتند از:

 1. واگذاری اجباری (قانونی)
  اداره کل واگذاری اجباری (قانونی) طبق مقررات بیمه موظف است درصدی از حق بیمه های دریافتی از بیمه نامه های اموال و اشخاص را ماهانه به بیمه مرکزی پرداخت نماید. با اینکار درواقع بیمه مرکزی، بیمه گر اتکایی اجباری (قانونی) می باشد که به همان میزان موظف است در پرداخت خسارت سهیم باشد.

 2. واگذاری اتکایی اختیاری
  اداره کل واگذاری اختیاری بصورت موردی و برحسب نیاز شعب (در مورد بیمه نامه ها و یا قراردادهایی که سرمایه آنها بیشتر از حد نگهداری بیمه ایران و نیز سقف قراردادهای واگذار شده در اداره کل واگذاری قراردادها باشد)، اقدام به واگذاری اختیاری می نماید که این واگذاری در رشته های انرژی و باربری (شامل کشتی، هواپیما و غیره) بصورت کلی و بقیه رشته ها برحسب درخواست انجام می گیرد
  .

iran reinsurance contract