راهنمای قبولی اتکایی از داخل

راهنمای قبولی اتکایی از داخل

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت قبولی اتکایی
 1. نامه پیشنهاد ارائه شده
فرآیند قبول اتکایی

در برخی مواقع بیمه مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز ازکشور، ظرفیت مشترک تعریف می کند تا در حد امکان، قبولی اتکایی در داخل کشور صورت پذیرد. در این فرآیند، اداره کل قبولی، پس از دریافت پیشنهاد از داخل ازکشور و بررسی شرایط و ارزیابی ریسک آنها، با انعقاد قراردادی، خود بعنوان بیمه گر اتکایی عمل می کند و حق بیمه دریافت می کند. قراردادها به سه صورت اختیاری، نسبی و غیر نسبی منعقد می شوند:

 • اختیاری: قراردادهایی که بصورت موردی پیشنهادی می شود.
 • نسبی: نوع قرارداد منعقد شده مشارکت یا مازاد برسرمایه می باشد.
 • غیرنسبی: نوع قرارداد منعقد شده مازاد برخسارت است.

فرآیند انعقاد قرارداد قبولی از داخل کشور به شرح زیر انجام می شود:

 1. اداره کل قبولی "پیشنهادی مبنی بر پذیرش واگذاری" از واگذارکننده دریافت می کند.
 2. اداره کل قبولی پیشنهاد دریافت شده را براساس سوابق عملکردی واگذارکننده و همچنین نرخ و شرایط اعلام شده بررسی می نماید.
  فاکتورهای ارزیابی پیشنهاد به شرح زیر می باشد:
  درصورتیکه قرارداد مورد پیشنهاد از نوع نسبی یا غیرنسبی باشد:
  • سوابق عملکرد واگذارکننده
  • سقف مجوز هیات مدیره
  درصورتیکه قرارداد مورد پیشنهاد از نوع اختیاری باشد:
  • نوع پوشش
  • سقف مجوز هیات مدیره
  • سابقه عملکردی مورد بیمه
  • درصد ریسک مورد پذیرش واگذارکننده (یا واسط بین المللی)
  • بازه زمانی مورد درخواست برای قرارداد
 3. در صورت پذیرش پیشنهاد، اطلاعات قرارداد توسط کارشناس اداره کل قبولی در برنامه اطلاعاتی سامان وارد می شود.
 4. اداره کل قبولی صورتحساب را بر اساس مبلغ حق بیمه تنظیم کرده و برای واگذارکننده ارسال می نماید.
 5. پس لز ارسال صورتحساب، حق بیمه توسط واگذارکننده به حساب بیمه ایران واگذار می شود.
 6. گزارشات زیر در اداره کل قبولی تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می گردد:
  • اداره کل واگذاری قراردادها: آمار عملکرد قبولی اتکایی
  • هیات مدیره بیمه ایران: گزارش عملکرد قراردادهای منعقد شده
  • اداره بودجه: گزارش حق بیمه های دریافت شده