راهنمای قبولی اتکایی از خارج از کشور

راهنمای قبولی اتکایی از خارج از کشور

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت قبولی اتکایی
 1. نامه پیشنهاد اتکایی
فرآیند قبول اتکایی

فرآیند انعقاد قرارداد قبولی از خارج از کشور به شرح زیر انجام می پذیرد:

 1. اداره کل قبولی "پیشنهادی مبنی بر پذیرش واگذاری" از واگذارکننده دریافت می کند.
 2. اداره کل قبولی پیشنهاد دریافت شده را براساس سوابق عملکردی واگذارکننده (یا واسط بین المللی) و همچنین نرخ و شرایط اعلام شده بررسی می نماید.
  فاکتورهای ارزیابی پیشنهاد به شرح زیر می باشد:
  درصورتی که قرارداد مورد پیشنهاد از نوع نسبی یا غیرنسبی باشد:
  • سوابق عملکرد واگذارکننده (یا واسط بین المللی)
  • نوع ارتباط با کارگزار
  • سقف مجوز هیات مدیره
  درصورتی که قرارداد مورد پیشنهاد از نوع اختیاری باشد:
  • نوع پوشش
  • سقف مجوز هیات مدیره
  • سابقه عملکردی مورد بیمه
  • درصد ریسک مورد پذیرش واگذارکننده (یا واسط بین المللی)
  • بازه زمانی مورد درخواست برای قرارداد
  • نوع ارتباط با کارگزار
 3. در صورت پذیرش پیشنهاد، اداره کل قبولی اطلاعات پیشنهاد را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می نماید.
 4. اداره کل قبولی موافقت خود را در قالب نامه ای به واگذارکننده (یا واسط بین المللی) اعلام می کند.
 5. "Cover note" توسط واگذارکننده (یا واسط بین المللی) تنظیم و به اداره کل قبولی ارسال می گردد.
 6. اداره کل قبولی Cover note دریافت شده را بررسی و تایید نموده و پس از مهر و امضا، آنرا به واگذارکننده (یا واسط بین المللی) ارسال می کند.
 7. صورتحساب توسط واگذارکننده (یا واسط بین المللی) به یکی از سه صورت زیر (بسته به نوع قرارداد و نیز شرایط ذکر شده در متن قرارداد) ارسال می گردد:
  • درصورتی که پیشنهاد نسبی باشد: صورتحساب هر سه ماه یکبار یا هر 6 ماه یکبار ارسال می شود.
  • درصورتی که پیشنهاد اختیاری باشد: صورتحساب به صورت یکباره و یا در چند قسط (برای هر قسط یک صورتحساب مجزا) ارسال می گردد.
  • درصورتی که پیشنهاد مازاد برخسارت (غیر نسبی) باشد: صورتحساب به صورت یکباره یا در چند قسط (برای هر قسط یک صورتحساب مجزا) ارسال می گردد.
 8. پس از ارسال صورتحساب، واگذارکننده (یا واسط بین المللی) حق بیمه را به حساب بیمه ایران واریز می شود.
 9. گزارشات زیر در اداره کل قبولی تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می گردد:
  • اداره کل واگذاری قراردادها: آمار عملکرد قبولی اتکایی
  • هیات مدیره بیمه ایران: گزارش عملکرد قراردادهای منعقد شده
  • اداره بودجه: گزارش حق بیمه های دریافت شده