قبولی اتکایی از خارج از کشور

قبولی اتکایی از خارج از کشور

در این فرآیند، اداره کل قبولی پس از دریافت پیشنهادات از خارج ازکشور و بررسی شرایط و ارزیابی ریسک آنها، با انعقاد قراردادی، به عنوان بیمه گر اتکایی عمل می کند.
قراردادها به سه صورت اختیاری، نسبی و غیر نسبی منعقد می شوند:

  • اختیاری: قراردادهایی که به صورت موردی و در مورد قبول اتکای یک بیمه نامه خاص منعقد می گردند
  • نسبی: نوع قرارداد اتکایی منعقد شده مشارکتی یا مازاد برسرمایه می باشد.
  • غیرنسبی: نوع قرارداد منعقد شده مازاد برخسارت است.

قبولی اتکایی از داخل

در برخی مواقع بیمه مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز ازکشور، ظرفیت مشترک تعریف می کند تا در حد امکان، قبولی اتکایی در داخل کشور صورت پذیرد. در این فرآیند، اداره کل قبولی، پس از دریافت پیشنهاد از داخل ازکشور و بررسی شرایط و ارزیابی ریسک آنها، با انعقاد قراردادی، خود بعنوان بیمه گر اتکایی عمل می کند و حق بیمه دریافت می کند. قراردادها به سه صورت اختیاری، نسبی و غیر نسبی منعقد می شوند:

  • اختیاری: قراردادهایی که بصورت موردی پیشنهادی می شود.
  • نسبی: نوع قرارداد منعقد شده مشارکت یا مازاد برسرمایه می باشد.
  • غیرنسبی: نوع قرارداد منعقد شده مازاد برخسارت است.