بیمه نامه باربری مسئولیت خدمات زمینی

بیمه نامه باربری مسئولیت خدمات زمینی

اهداف بیمه نامه

پوشش مسئولیت خدمات زمینی را که بیمه گزار قانوناًملزم به پرداخت آن باشد را ارائه می نماید.

چه کسانی به این بیمه نامه نیازدارند

شرکت های هواپیمایی و یا شرکت های ارائه کننده خدمات زمینی در محوطه فرودگاه به این بیمه نامه نیاز دارند.

موارد الزام قانونی بیمهنامه

برای این بیمه نامه هیچگونه الزامات قانونی تعیین نشده و بیمه نامهبنابر اختیار بیمه گزار تهیه می گردد.

اصطلاحات مرتبط با بیمهنامه

به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است.

شرح خطرات و خسارات تحتپوشش

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

شرایط عمومی و اختصاصی بیمهنامه

  1. شرایط عمومی
    جهت اطلاع از شرایط عمومی رجوع شود به شرایط عمومی بیمه نامه.
  1. شرایط اختصاصی
  1. کنترل ترافیک هوایی- آشیانه
  2. جابجایی مسافر و بار
  3. تامین سوخت و غذا
  4. تجهیزات و نگاهداری هواپیما
  5. یدک کشیدن هواپیما
  6. آتش نشانی و امداد فرودگاهی