بیمه نامه باربری بیمه مسئولیت تولید

بیمه نامه باربری بیمه مسئولیت تولید

اهداف بیمه نامه

این بیمه نامه پوشش صدمات جانی یا آسیب های مالی ناشی از محصولات تولیدی و یا خدمات ارائه شده در هنگامی که از مالکیت یا کنترل بیمه گزار خارج گردیده است را در بر میگیرد.

چه کسانی به این بیمه نامه نیازدارند

تولید کنندگان هواپیما ،وسایل و تجهیزات هوایی

موارد الزام قانونی بیمهنامه

برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار تولید کننده تهیه می گردد.

اصطلاحات مرتبط با بیمهنامه

به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است.