بیمه نامه باربری مسئولیت ناشی از جنگ

بیمه نامه باربری مسئولیت ناشی از جنگ
 

اهداف بیمه نامه

پوشش خسارات مالی و جانی ناشی از جنگ و عملیات جنگی وارد به اشخاص ثالث که در بیمه نامه مسئولیت استثنا گردیده است را در بر می گیرد.
چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند
    
مالکان و بهره برداران کلیه هواپیماها، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند.
موارد الزام قانونی بیمه نامه
    
در صورت وجود پرواز بین المللی برخی کشورها الزام به خرید این بیمه نامه می نمایند.
اصطلاحات مرتبط با بیمه نامه
    
به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است.