بیمه نامه باربری مسئولیت قانونی كالای حمل شده

بیمه نامه باربری مسئولیت قانونی کالای حمل شده

اهداف بیمه نامه

به منظور جبران کلیه خسارات وارد به بار تجاری حمل شده در پرواز می باشد.

 


چه کسانی به این بیمه نامه نیازدارند
   

مالکان و بهره برداران کلیه هواپیماها و هلیکوپترها

 


موارد الزام قانونی بیمه نامه

    
بر اساس دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری این پوشش به عنوان بخشی از بیمه نامه مسئولیت می باید ابتیاع گردد.

 

اصطلاحات مرتبط با بیمه نامه

   
به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است.