بیمه مهریه

طرح بیمه مهریه


بیمه نامه مهریه تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتیبانی مالی مناسبی است که زوجه می تواند از مزایای آن به شرح زیر بهره مند شود.
1- در صورت حیات زوج در پایان مدت بیمه ، سرمایه اصلی بیمه نامه به صورت یکجا و یا مستمری به زوجه پرداخت می گردد.
2- در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل زوج در طول مدت بیمه ، بیمه گزار از پرداخت اقساط بعدی حق بیمه تا پایان مدت بیمه معاف شده و تعهدات بیمه گر کماکان در موعد مقرر انجام خواهد گرفت.
3- درصورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه سرمایه اصلی بیمه نامه به زوجه پرداخت خواهد شد.
4- درصورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه دوبرابر سرمایه اصلی بیمه نامه به زوجه پرداخت خواهد گردید.
5- چنانکه زوجه بعداز گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ شروع بیمه نامه و پرداخت حق بیمه مربوطه توسط بیمه گزار و قبل از پایان مدت بیمه مطلقه گردد ذخیره پس اندازی بیمه نامه تا تاریخ پرداخت حق بیمه به وی پرداخت خواهد شد.
6- روجه به میزان 85% در منافع حاصل از عملیات بیمه گری در این بخش سهیم بوده و در صورت تشکیل منافع مزبور سرمایه اصلی بیمه نامه به اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع ایجاد شده است یه وی پرداخت خواهد شد.
7- زوجه می تواند پس از گذشت حداقل دوسال از شروع بیمه و پرداخت مستمر حق بیمه مربوط و با موفقیت بیمه گزار از محل ذخیره پس اندازی بیمه نامه تقاضای وام نمایند.
8- در صورت فوت زوجه در طول مدت اعتبار بیمه نامه (پس از گذشت حداقل 6 ماه از تاریخ شروع بیمه نامه وپرداخت حق بیمه مربوطه) ارزش بازخرید بیمه نامه در وجه بیمه گزار پرداخت خواهد شد.


شرایط بیمه مهریه :

حق بیمه یکجا – سالانه و یا ماهانه براساس سرمایه انتخابی و با توجه به سن بیمه شده و مدت بیمه نامه تعیین می شود به عنوان مثال حق بیمه ماهانه برخی از سنین و مدت ها برای سرمایه 10.000.000 ریال در جدول شماره ذیل نشان داده شده است .

حق بیمه ماهانه برای برخی از سنین و مدتها برای سرمایه 10.000.000 ریال

 

مدت بیمه

5 سال (به ریال)

10 سال (به ریال)

15 سال (به ریال)

سن بیمه شده

20

124.000

44.900

21.200

30

124.700

45.300

21.600

40

126.000

46.500

23.100

50

129.300

49.900

27.400

60

129.600

54.100

-

65

132.900

-

-

 

در صورت تمایل بیمه گذار ، پرداخت حق بیمه می تواند به صورت سالانه یا یکجا و بشرح جدول 2 و 3 انجام گیرد .

حق بیمه سالانه برای برخی از سنین و مدتها برای سرمایه 10.000.000 ریال

 

مدت بیمه

5 سال (به ریال)

10 سال (به ریال)

15 سال (به ریال)

سن بیمه شده

20

1.401.900

510.200

242.100

30

1.410.200

515.100

247.400

40

1.424.800

529.400

265.800

50

1.624.600

569.100

316.100

60

1.464.400

619.000

-

65

1.500.500

-

-

 

 

حق بیمه یکجا برای برخی از سنین و مدتها برای سرمایه 000/000/10 ریال

 

مدت بیمه

5 سال (به ریال)

10 سال (به ریال)

15 سال (به ریال)

20

5.124.600

2.608.200

1.363.700

30

5.127.500

2.617.200

1.379.700

40

5.144.100

2.660.600

1.449.000

50

5.193.800

2.738.000

1.633.700

60

5.300.000

3.019.900

-

65

5.371.000

-

-

 

بیمه گذار می تواند سرمایه اصلی بیمه نامه را جداکثر تا مبلغ پانصد میلیون ریال (50.000.000 ریال ) انتخاب نماید .
در اینصورت حق بیمه ماهانه ارقام جدول فوق به نسبت سرمایه انتخابی افزایش می یابد .

14 – طرح بیمه جهیزیه

بیمه تامین هزینه جهیزیه

در این نوع بیمه نامه بیمه گذار و بیمه شده پدر یا مادر دختر و یا در صورت عدم وجود آنان هر شخص دیگری است که علاقمند به تامین آینده دختر بوده و استفاده کننده در صورت فوت و یا حیات بیمه شده دختری است که بیمه نامه به نفع او صادر شده است .