بیمه نامه باربری مسئولیت قانونی به اشخاص ثالث

بیمه نامه باربری مسئولیت قانونی به اشخاص ثالث

اهداف بیمه نامه

پوشش خسارات و صدمات جانی و مالی به اشخاص ثالث ناشی از برخورد هواپیما و یا سقوط اشیا و یا اشخاص از هواپیما به طوری که بیمه گزار قانوناً ملزم به جبران خسارات مربوطه باشد را ارائه می دهد.

چه کسانی به این بیمه نامه نیازدارند

مالکان و بهره برداران از انواع هواپیماها ،هلیکوپترها ،وسایل پرنده سبک و فوق سبک

موارد الزام قانونی بیمهنامه

بر اساس دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری پوشش مربوطه می باید توسط بیمه گزاران تهیه گردد.

اصطلاحات مرتبط با بیمهنامه

به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است.

شرایط عمومی و اختصاصی بیمهنامه

  1. شرایط عمومی
    جهت اطلاع از شرایط عمومی رجوع شود به شرایط عمومی بیمه نامه