بیمه نامه باربری حوادث سرنشین هواپیما

بیمه نامه باربری حوادث سرنشین هواپیما


اهداف بیمه نامه


    


بیمه نامه حوادث سرنشین پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین و یا خدمه پروازی که منجر به فوت و یا نقص عضو دائم و یا موقت گردد را در بر میگیرد.


چه کسانی به این بیمه نامه نیازدارند

    کلیه شرکت های هواپیمایی و صاحبان هواپیما و هلی کوپتر (کلیه وسایل پرنده موتوری) به این بیمه نامه نیاز دارند.

 


موارد الزام قانونی بیمه نامه
   
بر اساس دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشور این پوشش می باید ابتیاع گردد.

 


اصطلاحات مرتبط با بیمه نامه

    به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است.

 


شرح خطرات و خسارات تحت پوشش
   
صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین و یا خدمه پرواز که منجر به فوت و یا نقص عضو دائم و یا موقت گردد