بیمه نامه باربری از دست دادن گواهی پرواز خلبانان

بیمه نامه باربری از دست دادن گواهی پرواز خلبانان

اهداف بیمه نامه
جبران منافع آتی از دست رفته خلبانان ،کمک خلبانان و مهندسین پرواز را پوشش می دهد.

 

چه کسانی به این بیمه نامه نیازدارند
کلیه خلبانان، کمک خلبانان و مهندسین پرواز به این بیمه نامه نیاز دارند.

 

موارد الزام قانونی بیمه نامه
برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.

 

اصطلاحات مرتبط با بیمه نامه
به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است.

شرح خطرات و خسارات تحت پوشش
تامین خسارات منافع مالی وارد به خلبانان، کمک خلبانان و مهندسین پرواز در صورت ازدست دادن گواهینامه پروازی بطور دائم یا موقت.

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه
جهت اطلاع از شرایط عمومی رجوع شود به شرایط عمومی بیمه نامه.