بیمه نامه باربری بدنه هواپیما

بیمه نامه باربری بدنه هواپیما

اهداف بیمه نامه

بیمه نامه های بدنه به منظور بیمه کردن انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک مورد استفاده قرار می گیرند.

چه کسانی به این بیمه نامه نیازدارند

تولید کنندگان و مالکان ، بهره برداران و یا در اختیار دارندگان انواعهلیکوپترها و هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند.

موارد الزام قانونی بیمهنامه

برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار تولید کننده ، مالک ، بهره بردار و یا در اختیار دارنده مال تهیه می گردد.

اصطلاحات مرتبط با بیمهنامه

به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است.

شرح خطرات و خسارات تحتپوشش

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

  1. آسیب دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه
  2. هزینه مربوط به فرود اضطراری هواپیما
  3. هزینه های امداد و نجات هواپیما
  4. هزینه های پاکسازی باند فرودگاه
  5. هزینه حمل و نقل لاشه و تعمیر و تعویض قطعات آسیب دیده