بیمه نامه باربری وسایل پرنده: فرانشیز بدنه

بیمه نامه باربری وسایل پرنده: فرانشیز بدنه

اهداف بیمه نامه

بیمه نامه های فرانشیز بدنه به منظور بیمه کردن فرانشیز بیمه نامه بدنه که در برخی موارد ارقام بسیار بالایی می باشند مورد استفاده قرار می گیرند.

چه کسانی به این بیمه نامه نیازدارند

تولید کنندگان ،مالکان ،بهره برداران و یا در اختیار دارندگان انواع هلیکوپتر ها و هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند.

موارد الزام قانونی بیمه نامه

برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار تولید کننده،مالک،بهره بردار و یا در اختیار دارنده مال تهیه می گردد.

اصطلاحات مرتبط با بیمهنامه

به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است