بیمه نامه باربری جنگ بدنه

بیمه نامه باربری جنگ بدنه

اهداف بیمه نامه

بیمه های جنگ به منظور بیمه کردن خطرات ناشی از جنگ،اقدامات تروریستی و دیگر موارد مرتبط که در بیمه نامه بدنه استثنا گردیده اند در ارتباط با انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک مورد استفاده قرار می گیرند.

چه کسانی به این بیمه نامه نیازدارند

تولید کنندگان ،مالکان، بهره برداران و در اختیار دارندگان انواع هواپیما ها هلیکوپترها و هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند.

موارد الزام قانونی بیمهنامه

برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار تولید کننده،مالک بهره بردار و یا در اختیار دارنده مال تهیه می گردد.

اصطلاحات مرتبط با بیمهنامه

به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است.

شرایط عمومی و اختصاصی بیمهنامه

جهت اطلاع از شرایط عمومی رجوع شود به شرایط عمومی بیمه نامه