بیمه نامه باربری خسارات کلی (هواپیما/هلیکوپتر

بیمه نامه باربری خسارات کلی (هواپیما/هلیکوپتر)

اهداف بیمه نامه

بیمه نامه های خسارت کلی به منظور بیمه کردن انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک مورد استفاده قرار می گیرند.این پوشش صرفاً تامین کننده خسارت کلی (Total Loss) بوده وخسارات جزئی را شامل را نمی شود.

چه کسانی به این بیمه نامه نیازدارند

تولید کنندگان ، مالکان ،بهره برداران و در اختیار دارندگان انواع هواپیماها ، هلیکوپترها و هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند.

موارد الزام قانونی بیمهنامه

برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار تولید کننده ، مالک ، بهره بردار و یا در اختیار دارنده مال تهیه می گردد.

اصطلاحات مرتبط با بیمهنامه

به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است.

شرایط عمومی و اختصاصی بیمهنامه

جهت اطلاع از شرایط عمومی رجوع شود به شرایط عمومی بیمه نامه