بیمه نامه باربری مسئولیت قانونی بار همراه مسافرین

بیمه نامه باربری مسئولیت قانونی بار همراه مسافرین

اهداف بیمه نامه

پوشش دهنده کلیه خسارات وارد به بار مسافرین در حین عملیات پرواز می باشد.

چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند

مالکان و بهره برداران از انواع هواپیماها ،هلیکوپترها ،هواپیماهای سبک و فوق سبک

موارد الزام قانونی بیمه نامه

بر اساس دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری بار همراه مسافرین به عنوان بخشی از بیمه مسئولیت می باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

اصطلاحات مرتبط با بیمه نامه

بهمنظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است.

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه

  1. شرایط عمومی
    جهت اطلاع از شرایط عمومی رجوع شود به شرایط عمومی بیمه نامه