بیمه نامه باربری مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر

بیمه نامه باربری مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر

اهداف بیمه نامه

به منظور جبران صدمات و جراحات وارده به مسافرین در هنگامی که سوار هواپیما می شود، در داخل هواپیما و هنگام خروج از هواپیما و هزینه های مربوط که بیمه گزار قانوناً ملزم به پرداخت آن باشد.

چه کسانی به این بیمه نامه نیازدارند

تولیدکنندگان ، مالکان ،بهره برداران و در اختیاردارندگان انواع هلیکوپترها و هواپیماهای سبک و فوق سبک به این بیمه نامه نیاز دارند.

موارد الزام قانونی بیمهنامه

بر اساس دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری کلیه وسایل پرنده می باید مسافرین/سرنشینان خود را تحت پوشش این بیمه نامه درآورند .

اصطلاحات مرتبط با بیمهنامه

به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است