بیمه نامه باربری وسایل پرنده :تجهیزات فرودگاهی

بیمه نامه باربری وسایل پرنده :تجهیزات فرودگاهی

اهداف بیمه نامه

 

بیمه نامه های تجهیزات فرودگاهی به منظور بیمه کردن ماشین آلات و تجهیزات فرودگاهی مورد استفاده قرار می گیرند.

چه کسانی به این بیمه نامه نیازدارند

 

تولید کنندگان، مالکان ،بهره برداران و یا در اختیار دارندگان تجهیزات و ماشین آلات فرودگاهی به این بیمه نامه نیاز دارند.

موارد الزام قانونی بیمهنامه

 

برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار تولید کننده ، مالک ، بهره بردار و یا در اختیار دارنده مال تهیه می گردد.

 

اصطلاحات مرتبط با بیمه نامه

 

به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است.