طرح جامع خانه و خانواده

طرح جامع خانه و خانواده (طرح همگانی بیمه آتش سوزی)

این طرح از مرداد ماه سال 82 در سراسر کشور به اجرا درآمده است و بر اساس آن نمایندگان بیمه ایران ضمن مراجعه به منازل هم میهنان با دریافت 8880 تومان ساختمان ، تأسیسات و اثاثه منزل را در مقابل سرقت ، آتش سوزی ، انفجار، صاعقه، سیل و همچنین زیانهای وارد به افراد خانواده ناشی از خطرات فوق را جمعاً تا مبلغ 000 000 120 ریال تحت پوشش بیمه ایران قرار می دهند .

تعهدات این بیمه نامه تا 20 برابر نیز قابل افزایش می باشد