طرح پرداخت دیه فوری بدون رای دادگاه

طرح پرداخت دیه فوری بدون رای دادگاه

بیمه ایران برای اولین بار اقدام به پرداخت دیه فوری نموده است. بر اساس این طرح زیاندیده و یا وارث قانونی متوفی میتوانند به همراه مقصر با مراجعه به بیمه ایران و ارائه گزارش حادثه و گزارش پزشکی قانونی بدون مراجعه به دادگاه ونیاز به اخذ رأی با بیمه ایران توافق نموده وغرامت جانی خود را بصورت فوری دریافت نمایند.

در حال حاضر این پوشش جزو پوششهای تکمیلی در بیمه نامه مسئولیت ارائه میگردد.