عملکرد مالی سال 84 شرکت سهامی بیمه ایران

گزارش عملکرد مالی سال 84 شرکت سهامی بیمه ایران


در اجرای ماده 63 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سی ام خرداد ماه 1350 و به منظور آگاهی عموم از عملکرد و وضعیت مالی شرکت سهامی بیمه ایران در سال 1384 صورت های مالی مربوط به دوره سال 1384 این شرکت که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده و به تصویب مجمع عمومی رسیده است به شرح زیر ارائه می شود.

 

ترازنامه در تاریخ 29 اسفند ماه 1384

کاربرد منابع سرمایه ای

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1384 (ریال)

سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1383 (ریال)

دارائیهای ثابت نامشهود

15.614.169.529

12.973.340.863

دارائیهای ثابت مشهود

1.711.253.824.798

1.609.160.702.156

 

1.726.867.994.327

1.622.134.043.019

سرمایه گذاری های بلند مدت

3.677.142.288.913

3.353.754.816.615

حسابها و اسناد دریافتنی بلندمدت

694.164.383.682

580.141.212.358

 

6.098.174.666.922

5.556.030.071.922

دارائی های جاری

 

 

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

4.151.722.766.009

3.390.954.571.983

حساب ها و اسناد دریافتنی

2.966.941.454.543

2.377.485.298.857

شرکتهای بیمه داخلی

59.881.375.765

17.466.409.639

شرکت های بیمه خارجی

79.969.933.560

100.484.583.311

موجودی نقد و بانک

503.885.951.746

820.117.847.026

 

7.762.451.481.623

6.706.508.710.816

بدهی های جاری

 

 

حساب ها و اسناد پرداختنی

1.617.731.306.257

1.648.760.788.988

شرکت های بیمه داخلی

678.063.577.124

564.283.394.959

شرکت های بیمه خارجی

60.616.227.480

44.250.495.905

 

 

 

 

2.356.411.110.861

2.257.294.679.852

خالص دارائی های جاری

5.406.040.370.762

4.449.214.030.964

جمع کاربرد منابع سرمایه ای

11.504.215.037.684

10.005.244.956

منابع سرمایه ای

 

 

سرمایه

2.000.000.000.000

2.000.000.000.000

اندوخته قانونی

199.995.210.104

126.086.503.258

اندوخته سرمایه ای

95.242.748.769

58.288.395.345

سود انباشته

215.098.552.330

15.247.302.289

ذخیره تسعیر ارز

739.171.933.011

817.589.071.993

حقوق صاحبان سهام

3.249.508.446.214

3.017.211.272.885

ذخایره فنی

7.682.713.198.573

6.353.668.419.253

بدهی های غیر جاری

571.993.394.897

634.364.410.818

جمع منابع سرمایه ای

11.504.215.037.684

10.005.244.102.956

حساب های انتظامی

5.292.672.170.792

3.803.682.366.640صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1384

درآمدهای بیمه ای

سال مالی منتهی به 29 اسفند 1384 (ریال)

سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1383 (ریال)

حق بیمه صادره

11.788.297.341.047

9.734.989.074

کارمزد و کارمزد منافع اتکائی

545.901.344.335

518.155.047.299

خسارت سهم بیمه گران اتکائی

2.086.130.004.039

1.481.032.588.556

سود سپرده اتکائی قبولی

348.672.763

248.858.604

سایر درآمدهای عملیاتی

24.871.023.198

4.453.066.724

 

141.445.548.385.382

11.738.104.550.255

کسر می شود هزینه های بیمه ای

 

 

حق بیمه اتکائی واگذاری

3.504.217.493.082

2.924.400.236.075

کارمزد و تمبر

1.016.753.348.756

788.772.523.111

خسارت پرداختی

7.724.596.777.341

5.596548.826.484

سایر هزینه های بیمه ای

101.096.703.954

73.637.617.572

 

(11.346.664.323.133)

(9.383.359.203.242)

افزایش ذخایر فنی

(1.329.044.779.320)

(1.798.551.674.529)

سود (زیان) ناخالص معاملات بیمه ای

769.839.282.929

556.193.672.484

درآمد سرمایه گذاری ها

749.364.028.309

692.084.946.180

سود عملیاتی

1.519.203.311.238

1.248.278.618.664

کسر می شود

 

 

هزینه های اداری و عمومی

(584.738.867.722)

(518.418.199.345)

خالص سایر درآمدها و هزینه ها

(195.377.375.053)

(20.501.760.378)

سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات

739.087.068.463

750.632.179.697

مالیات

(2.413.873.670)

(53.542.679.721)

سود خالص دوره

736.673.194.793

696.819.499.976