گزارش مقدمایت از عملكرد بازار بیمه كشور در سال 1388

گزارش مقدمایت از عملکرد بازار بیمه کشور در
نیمه اول سال 1388
چکیده
* حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه در نیمه اول سال جاری با 1/15 درصد رشد به حدود 20887 میلیارد ریال رسید.
*سهم بخش غیردولتی از حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه کشور 8/25 درصد بود که از این میزان به ترتیب 3/6 و 4 درصد (در مجموع 3/10 درصد) به دو شرکت بیمه پارسیان و ملت تعلق داشت.
*در دوره مورد بررسی، 44 درصد حق بیمه‌های تولیدی شرکت‌ها به رشته بیمة شخص‌ثالث اختصاص داشت.
*تعداد بیمه نامه‌های صادره در شش ماهه اول سال 1388 به بیش از 1/13 میلیون فقره رسید که سهم بخش دولتی از این تعداد نزدیک 78 درصد می‌باشد.
*تا پایان شش ماهه اول سال جاری، شرکت‌های بیمه حدود 11430 میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت نمودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1/30 درصد رشد نشان می‌دهد.
*رشد خسارت‌پرداختی بخش غیردولتی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 3/58 درصد رسید.
*1/51 درصد از مبالغ خسارت بازار بیمه در این مدت به بیمه‌گذاران شرکت بیمه ایران پرداخت شده است.
* بیش از نیمی از خسارت‌های بازار بیمه (2/52 درصد) در رشته شخص ثالث پرداخت شده است.
*شرکت های بیمه نزدیک به 7/1 میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت ‌نمودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 6/38 درصد رشد داشت.
* نسبت خسارت بازار بیمه در شش ماهه اول امسال 7/54 درصد بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 3/6 واحد افزایش نشان ‌داد. این ارقام خسارت های معوق را در بر نمی گیرد.
* شرکت‌های بیمه آسیا و دی به ترتیب با 3/67 درصد و شرکت بیمه دی با و 8/121 درصد، بیشترین نسبت خسارت را در میان شرکت‌های بیمه دولتی و غیر دولتی دارا هستند.
*در دوره مذکور رشته های بیمه بدنه اتومبیل، شخص ثالث، هواپیما، درمان و اعتبار نسبت خسارتی بیش از بازار بیمه داشتند (بین 6/55 تا 5/108 درصد).
منبع: مدیریت طرح و برنامه بیمه مرکزی
اداره بررسی های آماری