نیروی انسانی در بیمه ایران

نیروی انسانی بیمه ایران سال 1390

نیروی انسانی سال 90 تعداد کارکنان رسمی شرکت بیمه ایران 1793 نفر است که شامل 1630 نفر (35 درصد) مرد و 163 نفر (4درصد) زن میباشد.
تعداد کارکنان پیمانی شرکت بیمه ایران 176 نفر است که شامل 143 نفر (3درصد)مرد و 33 نفر (1درصد) زن میباشد.
تعداد کارکنان قراردادی شرکت بیمه ایران 2645 نفر است که شامل 1727 نفر (37درصد) مرد و 918 نفر(20درصد) زن میباشد.
از کل نیروی انسانی رسمی شرکت تعداد 255نفر (6 درصد) در واحد های ستادی و 1538 نفر (33 درصد) در واحد های اجرایی به انجام وظیفه اشتغال دارند.
از کل نیروی انسانی پیمانی شرکت تعداد 32نفر (1 درصد) در واحد های ستادی و 144 نفر (3 درصد) در واحد های اجرایی به انجام وظیفه اشتغال دارند.
از کل نیروی انسانی قراردادی شرکت تعداد 542نفر (12 درصد) در واحد های ستادی و 2103 نفر (46 درصد) در واحد های اجرایی به انجام وظیفه اشتغال دارند. ترکیب نیروی انسانی شرکت به تفکیک میزان تحصیلات به شرح زیر است:

 

مدرک تحصیلی تعداد نفرات درصد
دکترا 136نفر 3درصد
کارشناسی ارشد 160نفر 3درصد
کارشناسی 1758نفر 38درصد
کاردانی 440نفر 10درصد
دیپلم 1497نفر 32درصد
زیر دیپلم 623نفر 14درصد


توزیع کارکنان از لحاظ سابقه خدمت به قرار زیر است:
 

مدرک تحصیلی تعداد نفرات درصد
کمتر از 5 سال 1361 نفر 29.5 درصد
5-9 سال 675 نفر 14.6 درصد
10-14 سال 1031 نفر 22.3 درصد
15-19 سال 1026 نفر 22.2درصد
20-24 سال 367 نفر 7.9درصد
25-29 سال 126 نفر 2.7 درصد
30 سال و بیشتر 35 نفر 0.8 درصد

 

نیروی انسانی در سال 1386

تعداد کارکنان رسمی شرکت بیمه ایران 2220 نفر است که شامل 1943 نفر (5/87 درصد) مرد و 277 نفر (5/12 درصد) زن میباشد. از کل نیروی انسانی شرکت تعداد 379نفر (1/17 درصد) در واحد های ستادی و 1841 نفر (9/82 درصد) در واحد های اجرایی به انجام وظیفه اشتغال دارند. ترکیب نیروی انسانی شرکت به تفکیک میزان تحصیلات به شرح زیر است:

مدرک تحصیلی

تعداد نفرات

درصد

دکترا

15 نفر

0/7 درصد

کارشناسی ارشد

79 نفر

6/3 درصد

کارشناسی

1007 نفر

4/45 درصد

کاردانی

205 نفر

2/9 درصد

دیپلم

641 نفر

9/28 درصد

زیر دیپلم

273 نفر

3/12 درصد


توزیع کارکنان از لحاظ سابقه خدمت به قرار زیر است:

سابقه خدمت

تعداد نفرات

درصد

کمتر از 5 سال

427 نفر

2/19 درصد

10-6 سال

498 نفر

4/22 درصد

15-11 سال

628 نفر

3/28 درصد

20-16 سال

209 نفر

4/9 درصد

25-21 سال

136 نفر

1/6 درصد

26 سال و بیشتر

322 نفر

5/14 درصد

 

تاریخ : 1387/8/28